SFS 2008:814 Lag om statligt stöd till kreditinstitut

080814.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om statligt stöd till kreditinstitut;

utfärdad den 29 oktober 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

Lagen innehåller bestämmelser om stöd till kreditinstitut som avses i

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, inlösen av aktier i så-
dana institut och en särskild fond för stabiliteten på kreditmarknaden.

2 §

Om det behövs för att motverka en risk för allvarlig störning av det fi-

nansiella systemet i Sverige, får statligt stöd lämnas till kreditinstitut och till
företag, med säte i Sverige, som har inrättats av ett sådant institut som ett led
i en rekonstruktion. Sådant stöd kan lämnas genom garantier, kapitaltillskott
eller på annat sätt.

Stöd får inte omfatta förpliktelser som är uppenbart oförenliga med en

sund kreditverksamhet.

3 §

Beslut om stöd enligt denna lag fattas av

1. regeringen, eller
2. den myndighet som regeringen bestämmer (stödmyndigheten).

4 §

Stöd lämnas efter det att avtal som rör stöd har ingåtts mellan staten

och stödmottagaren eller dess ägare.

Om avtalslösningar i enskilda fall inte är möjliga eller lämpliga, får reger-

ingen ändå fatta beslut om stöd.

5 §

För prövning av tvister enligt 3 och 4 kap. finns Prövningsnämnden för

stöd till kreditinstitut (Prövningsnämnden).

2 kap. Villkor för de statliga stödåtgärderna

1 §

Stöd får bara lämnas för

1. fortsatt verksamhet i kreditinstitut som är livskraftiga, eller
2. rekonstruktion eller avveckling i ordnade former av kreditinstitut som

inte kan förväntas uppnå lönsamhet på lång sikt.

1

Prop. 2008/09:61, bet. 2008/09:FiU16, rskr. 2008/09:17.

SFS 2008:814

Utkom från trycket
den 29 oktober 2008

background image

2

SFS 2008:814

Om det finns synnerliga skäl, får stöd även ges i andra fall än som avses i

första stycket.

2 §

Stöd bör förenas med villkor som syftar till att det stödmottagande kre-

ditinstitutet och dess ägare i första hand ska bära uppkomna förluster.

Stödet ska så långt som möjligt utformas på ett affärsmässigt sätt och så

att en otillbörlig snedvridning av konkurrensen förhindras. Statens långsik-
tiga kostnader för stödet ska hållas så låga som möjligt. Stödet ska utformas
så att statens insatser i möjligaste mån kan återfås.

Staten ska, om inte synnerliga skäl finns, tillförsäkras ersättning eller an-

nan kompensation för sitt risktagande.

Om det finns synnerliga skäl, får avsteg göras från det som föreskrivs om

avgifter i 15 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten.

3 kap. Prövning av villkor för statligt stöd i vissa fall

1 §

Om det krävs med hänsyn till ett kreditinstituts ekonomiska förhållan-

den får stödmyndigheten, i syfte att underlätta ett avtal, ansöka om att Pröv-
ningsnämnden prövar ett förslag till avtal om statligt stöd till kreditinstitutet
och villkoren för att institutet ska få ett sådant stöd.

2 §

Prövningsnämnden ska pröva om de föreslagna villkoren, mot bak-

grund av det stöd som erbjudits, är oskäliga mot stödmyndighetens motpart.

Prövningsnämnden får jämka förslag till villkor som är oskäliga. I nämn-

dens avgörande ska det anges vid vilken tidpunkt som stödmyndigheten tidi-
gast får begära inlösen enligt 4 kap. 1 § första stycket 1.

3 §

Villkor som ska prövas enligt 2 § får inte gälla personlig betalnings-

skyldighet gentemot staten för ägare i ett kreditinstitut som drivs i aktiebo-
lagsform.

4 §

Tvister om tolkning eller tillämpning av ett avtal mellan stödmyndig-

heten och ett kreditinstitut, eller dess ägare, om statligt stöd till institutet prö-
vas av Prövningsnämnden, om inte parterna har enats om något annat.

4 kap. Inlösen av aktier

1 §

Staten har gentemot en aktieägare i ett kreditinstitut rätt att lösa in ak-

tierna, om det är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt och om

1. bolaget eller aktieägaren inte har antagit ett avtalsförslag vars villkor

Prövningsnämnden funnit inte vara oskäliga,

2. bolaget eller aktieägaren inte har fullgjort en förpliktelse som följer av

ett avtal om stöd enligt denna lag och som är av väsentlig betydelse, eller

3. bolagets kapitalbas inte uppgår till en fjärdedel av kapitalbaskravet, be-

räknad enligt 2 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2006:1371) om kapitaltäck-
ning och stora exponeringar.

Någon rätt till inlösen finns inte, om det efter Prövningsnämndens tidigare

prövning har inträffat någon omständighet som medför att de av nämnden
prövade avtalsvillkoren är oskäliga.

background image

3

SFS 2008:814

2 §

Stödmyndigheten ska ansöka hos Prövningsnämnden för att få en tvist

om rätt till inlösen eller om lösenbeloppets storlek prövad.

3 §

Lösenbeloppet ska bestämmas med hänsyn till förhållandena vid tid-

punkten för stödmyndighetens ansökan hos Prövningsnämnden om inlösen
eller om prövning av lösenbeloppets storlek.

Lösenbeloppet för en aktie ska bestämmas så att det motsvarar det pris för

aktien som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden. Vid
bestämmandet av aktiernas värde ska 5 kap. 1 § beaktas.

4 §

I ett bolag som inte är avstämningsbolag enligt aktiebolagslagen

(2005:551) ska ägarna till staten överlämna sina aktiebrev med anteckning
om överlåtelse och i ett avstämningsbolag ska staten registreras som aktieä-
gare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, om
det är ostridigt mellan parterna att en rätt till inlösen finns eller om Pröv-
ningsnämnden har förklarat att en sådan rätt finns utan att nämnden samti-
digt har fastställt lösenbeloppet.

5 §

En aktieägare har rätt till ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) på lö-

senbeloppet från den dag då aktien överlåtits till dess att lösenbeloppet för-
faller till betalning. För tiden därefter fram till dess att lösenbeloppet betalas
har aktieägaren rätt till ränta enligt 6 § samma lag.

6 §

I frågor som inte regleras i detta kapitel tillämpas 22 kap. 4, 21 och

22 §§ aktiebolagslagen (2005:551). Vid tillämpningen av aktiebolagslagen
ska det som där sägs om

1. majoritetsaktieägare gälla staten, och
2. dom avseende lösenbeloppet avse det som är föreskrivet i denna lag om

beslut av Prövningsnämnden.

7 §

Ett beslut om att staten ska lösa in samtliga aktier i bolaget ger även

rätt att lösa in teckningsoptioner och konvertibler som bolaget har gett ut.

Bestämmelserna i 1�6 §§ samt 5 kap. 1 § ska gälla även för inlösen av

teckningsoptioner och konvertibler.

5 kap. Värdering av aktier

1 §

Om det i en tvist enligt denna lag uppkommer fråga om värdet av ak-

tierna i ett bolag, ska värdet bestämmas som om bolaget inte hade omfattats
av statligt stöd.

6 kap. Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut

1 §

Prövningsnämnden består av tre ledamöter som utses av regeringen.

En av ledamöterna ska förordnas till ordförande och en till vice ordförande.
Dessa ska vara eller ha varit ordinarie domare. Regeringen får utse högst
fyra ersättare för ledamöterna i nämnden. Förordnandena ska meddelas för
viss tid.

background image

4

SFS 2008:814

Ledamöter och ersättare i Prövningsnämnden ska vara svenska medbor-

gare och får inte vara underåriga eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

En åtgärd som bara avser beredande eller avskrivning av ett ärende får

vidtas av ordföranden eller vice ordföranden.

2 §

�renden som avses i 3 kap. 1 och 4 §§ samt 4 kap. 1 § inleds vid Pröv-

ningsnämnden genom en ansökan. Om inte annat följer av denna lag tilläm-
pas 3�5, 8, 11, 12, 14, 16�26, 30�32, 38, 39, 41 och 43�52 §§ förvaltnings-
processlagen (1971:291) på förfarandet hos nämnden.

3 §

Prövningsnämnden ska delge ansökningen med motparten och före-

lägga denne att inkomma med yttrande.

4 §

Om en motpart som inte har delgetts ansökningen på annat sätt än ge-

nom kungörelse enligt 16 § delgivningslagen (1970:428) inte inkommer
med yttrande, ska Prövningsnämnden förordna en god man att bevaka den-
nes rätt.

Den som förordnas till god man enligt första stycket har rätt till skälig er-

sättning av allmänna medel för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget
krävt. Kostnaden ska stanna på staten.

5 §

Förfarandet vid Prövningsnämnden är skriftligt. Muntlig förhandling

ska hållas, om nämnden finner att det behövs eller någon part begär det och
muntlig förhandling inte är uppenbart obehövlig.

6 §

Prövningsnämnden får avgöra ett ärende även om någon part uteblir

från en muntlig förhandling eller inte kommer in med ett yttrande.

7 §

I fråga om omröstning gäller 16 kap. rättegångsbalken i tillämpliga de-

lar.

8 §

I ett ärende om prövning av villkor ska vardera parten svara för sina

kostnader vid Prövningsnämnden, om inte en tillämpning av 18 kap. 6 § rätt-
tegångsbalken leder till en annan fördelning av kostnaderna. Om nämnden
jämkar föreslagna villkor eller finner att villkoren är oskäliga, får den för-
plikta staten att helt eller delvis ersätta motparts kostnader vid nämnden.

I ett ärende om inlösen ska vardera parten svara för sina kostnader vid

Prövningsnämnden, om inte en tillämpning av 18 kap. 6 § rättegångsbalken
leder till en annan fördelning av kostnaderna. Nämnden får dock förplikta
staten att helt eller delvis ersätta motparts kostnader vid nämnden.

I ett ärende om tolkning eller tillämpning av ett avtal tillämpas rättegångs-

balkens bestämmelser om rättegångskostnader i mål vari förlikning är tillå-
ten.

Prövningsnämndens beslut om kostnader får verkställas enligt utsök-

ningsbalkens bestämmelser.

background image

5

SFS 2008:814

7 kap. Stabilitetsfonden

1 §

Inbetalda ersättningar enligt 2 kap. 2 § ska föras till ett räntebärande

konto i Riksgäldskontoret. Till kontot ska även föras medel som staten åter-
fått och som avser lämnat stöd enligt denna lag.

De medel som tillförts kontot utgör, tillsammans med de övriga tillgångar

som anskaffats med stöd av denna lag, stabilitetsfonden.

Statens utgifter för stöd enligt denna lag samt för stödmyndighetens och

Prövningsnämndens förvaltningskostnader ska täckas med medel från kon-
tot. Detsamma gäller sådana kostnader som avses i 6 kap. 4 § andra stycket
och kostnader som enligt de bestämmelser i förvaltningsprocesslagen
(1971:291) som anges i 6 kap. 2 § ska stanna på staten. I den mån medlen på
kontot inte räcker till, får en obegränsad kredit i Riksgäldskontoret använ-
das.

8 kap. Avslutande bestämmelser

1 §

Kreditinstitut och företag som avses i 1 kap. 2 § ska lämna de uppgifter

till regeringen och stödmyndigheten som de behöver för sin verksamhet en-
ligt denna lag.

2 §

Riksbanken, Riksgäldskontoret och Finansinspektionen ska på stöd-

myndighetens begäran lämna de uppgifter som myndigheten behöver i ären-
den enligt denna lag.

3 §

Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

4 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om stöd enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 30 oktober 2008.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MATS ODELL
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008