SFS 2008:817 Lag om ändring i lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning

080817.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1387) om statens
upplåning och skuldförvaltning;

utfärdad den 29 oktober 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1988:1387) om statens

upplåning och skuldförvaltning ska ha följande lydelse.

1 §

2

Efter särskilt bemyndigande som lämnas för ett budgetår i sänder får

regeringen eller efter regeringens bestämmande Riksgäldskontoret ta upp
lån till staten för att

1. finansiera löpande underskott i statsbudgeten och andra utgifter som

grundar sig på riksdagens beslut,

2. tillhandahålla sådana krediter och fullgöra sådana garantier som riksda-

gen beslutat om,

3. amortera, lösa in och köpa upp statslån,
4. i samråd med Riksbanken tillgodose behovet av statslån med olika löp-

tider, och

5. tillgodose Riksbankens behov av valutareserv.
Riksbanken ska betala full ersättning för statens kostnader för upplåning

för att tillgodose Riksbankens behov av valutareserv. Regeringen kan dock, i
samråd med Riksbanken, besluta annat om det finns särskilda skäl.

Denna lag träder i kraft den 30 oktober 2008. Den nya bestämmelsen ska

dock tillämpas för tid från och med den 15 september 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:61, bet. 2008/09:FiU16, rskr. 2008/09:17.

2

Senaste lydelse 1998:659.

SFS 2008:817

Utkom från trycket
den 29 oktober 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008