SFS 2008:855 Lag om ändring i rättegångsbalken

080855.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 6 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels

att 27 kap. 21, 23, 23 a, 24, 26, 28, 31 och 32 §§ ska ha följande ly-

delse,

dels

att det i balken ska införas tre nya paragrafer, 27 kap. 20 a–20 c §§,

av följande lydelse.

27 kap.

20 a §

Hemlig kameraövervakning innebär att fjärrstyrda TV-kameror, an-

dra optisk-elektroniska instrument eller därmed jämförbara utrustningar an-
vänds för optisk personövervakning vid förundersökning i brottmål, utan att
upplysning om övervakningen lämnas.

Hemlig kameraövervakning får användas vid förundersökning angående
1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,
2. försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, om sådan gärning

är belagd med straff, eller

3. annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brot-

tets straffvärde överstiger fängelse i två år.

20 b §

Hemlig kameraövervakning får, utom i fall som avses i 20 c §, an-

vändas endast om någon är skäligen misstänkt för brottet och åtgärden är av
synnerlig vikt för utredningen.

Åtgärden får, utom i fall som avses i 20 c §, avse endast en sådan plats där

den misstänkte kan antas komma att uppehålla sig.

20 c §

Om det inte finns någon som är skäligen misstänkt för brottet, får

hemlig kameraövervakning användas för att övervaka den plats där brottet
har begåtts eller en nära omgivning till denna plats. Hemlig kameraövervak-
ning enligt denna paragraf får ske endast om syftet är att fastställa vem som
skäligen kan misstänkas för brottet och åtgärden är av synnerlig vikt för ut-
redningen.

21 §

2

Frågor om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hem-

lig kameraövervakning prövas av rätten på ansökan av åklagaren.

1

Prop. 2007/08:163, bet. 2008/09:JuU3, rskr. 2008/09:6.

2

Senaste lydelse 2003:1146.

SFS 2008:855

Utkom från trycket
den 18 november 2008

background image

2

SFS 2008:855

I ett beslut att tillåta åtgärder enligt första stycket ska det anges vilken tid

tillståndet avser. Tiden får inte bestämmas längre än nödvändigt och får, så-
vitt gäller tid som infaller efter beslutet, inte överstiga en månad från dagen
för beslutet.

I ett tillstånd till hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning ska

det anges vilken teleadress som tillståndet avser. Det ska vidare särskilt
anges om åtgärden får verkställas utanför allmänt tillgängliga telenät.

I ett tillstånd till hemlig kameraövervakning ska det anges vilken plats till-

ståndet gäller.

23 §

3

Om det inte längre finns skäl för ett beslut om hemlig teleavlyssning,

hemlig teleövervakning eller hemlig kameraövervakning, ska åklagaren eller
rätten omedelbart häva beslutet.

23 a §

4

Om det vid hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning eller

hemlig kameraövervakning har kommit fram uppgifter om ett annat brott än
det som har legat till grund för beslutet om avlyssning eller övervakning, får
uppgifterna användas för att utreda brottet. Förundersökning eller motsva-
rande utredning om brottet får dock inledas på grund av dessa uppgifter en-
dast om

1. det är föreskrivet fängelse i ett år eller däröver för brottet och det kan

antas att brottet inte föranleder endast böter, eller

2. det finns särskilda skäl.
Om det har kommit fram uppgifter om förestående brott, får uppgifterna

användas för att förhindra brott.

24 §

5

En upptagning eller uppteckning som har gjorts vid hemlig teleav-

lyssning eller hemlig teleövervakning eller en upptagning som har gjorts vid
hemlig kameraövervakning ska granskas snarast möjligt. I fråga om sådan
granskning tillämpas 12 § första stycket.

Upptagningar och uppteckningar från hemlig teleavlyssning eller hemlig

teleövervakning ska, i de delar de är av betydelse från brottsutredningssyn-
punkt, bevaras till dess förundersökningen har lagts ned eller avslutats eller,
om åtal väckts, målet har avgjorts slutligt. I de delar upptagningarna och
uppteckningarna är av betydelse för att förhindra förestående brott ska de
bevaras så länge det behövs för att förhindra brott. De ska därefter förstöras.

Upptagningar från hemlig kameraövervakning som saknar betydelse från

brottsutredningssynpunkt ska förstöras omedelbart efter det att de har gran-
skats. I de delar upptagningarna är av betydelse från brottsutredningssyn-
punkt ska de bevaras till dess förundersökningen har lagts ned eller avslutats
eller, om åtal väckts, målet har avgjorts slutligt. I de delar upptagningarna är
av betydelse för att förhindra förestående brott ska de bevaras så länge det
behövs för att förhindra brott. De ska därefter omedelbart förstöras.

Trots vad som sägs i andra och tredje styckena får brottsutredande myn-

digheter behandla uppgifter från upptagningar och uppteckningar i enlighet
med vad som är särskilt föreskrivet i lag.

3

Senaste lydelse 1989:650.

4

Senaste lydelse 2005:504.

5

Senaste lydelse 2007:981.

background image

3

SFS 2008:855

26 §

6

Offentliga ombud ska bevaka enskildas integritetsintressen i ärenden

hos domstol om hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning.

Ett offentligt ombud har rätt att ta del av vad som förekommer i ärendet,

att yttra sig i ärendet och att överklaga rättens beslut.

28 §

7

När en ansökan om hemlig teleavlyssning eller hemlig kameraöver-

vakning har kommit in till rätten, ska rätten så snart som möjligt utse ett
offentligt ombud i ärendet och hålla ett sammanträde. Vid sammanträdet ska
åklagaren och det offentliga ombudet närvara.

Om ärendet är så brådskande att ett dröjsmål allvarligt skulle riskera syftet

med tvångsmedlet, får sammanträde hållas och beslut fattas utan att ett
offentligt ombud har varit närvarande eller annars fått tillfälle att yttra sig.

Ett uppdrag som offentligt ombud gäller även i högre rätt.

31 §

8

Den som är eller har varit misstänkt för brott ska, om inte annat föl-

jer av 33 §, underrättas om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning
eller hemlig kameraövervakning som han eller hon har utsatts för. Om tele-
avlyssning eller teleövervakning har avsett en teleadress som innehas av nå-
gon annan än den misstänkte, ska, om inte annat följer av 33 §, även inneha-
varen av teleadressen underrättas. Om kameraövervakning har avsett en
plats som innehas av någon annan än den misstänkte och som allmänheten
inte har tillträde till, ska, om inte annat följer av 33 §, även innehavaren av
platsen underrättas.

En underrättelse ska lämnas så snart det kan ske utan men för utred-

ningen, dock senast en månad efter det att förundersökningen avslutades.

En underrättelse behöver inte lämnas till den som redan enligt 23 kap.

18 § eller på annat sätt har fått del av eller tillgång till uppgifterna. En un-
derrättelse behöver inte heller lämnas, om den med hänsyn till omständig-
heterna uppenbart är utan betydelse.

32 §

9

En underrättelse enligt 31 § ska innehålla uppgift om vilket tvångs-

medel som har använts och när det har skett. Den som är eller har varit miss-
stänkt för brott ska få uppgift om vilken brottsmisstanke som har legat till
grund för åtgärden eller som åtgärden har föranlett. Den som inte är eller har
varit misstänkt för brott ska få uppgift om detta.

En underrättelse om hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning

ska även innehålla uppgift om vilken teleadress som avlyssningen eller över-
vakningen har avsett. En underrättelse om hemlig kameraövervakning ska
även innehålla uppgift om platsen för åtgärden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

6

Senaste lydelse 2003:1146.

7

Senaste lydelse 2003:1146.

8

Senaste lydelse 2007:981.

9

Senaste lydelse 2007:981.

background image

4

SFS 2008:855

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari

Soppela

(Justitiedepartementet)