SFS 2008:858 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

080858.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2000:562) om internationell <br/>r�ttslig hj�lp i brottm�l;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 6 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 4 kap. 27 och 28 �� lagen</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">(2000:562) om internationell r�ttslig hj�lp i brottm�l ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:412px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:412px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft11">En ans�kan om hemlig kamera�vervakning av n�gon som befinner</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">sig i Sverige handl�ggs av �klagare. �klagaren ska genast pr�va om det<br/>finns f�ruts�ttningar f�r �tg�rden och i s�dant fall ans�ka om r�ttens till-<br/>st�nd.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft114">Upptagningar beh�ver inte granskas enligt 27 kap. 24 � r�tteg�ngsbalken.<br/>Upptagningar f�r bevaras efter det att �rendet om r�ttslig hj�lp har avslu-</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">tats och �terredovisning har skett enligt 2 kap. 17 � endast om detta �r till�tet<br/>enligt 27 kap. 24 � r�tteg�ngsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">I fr�ga om underr�ttelse till enskild enligt 27 kap. 3133 �� r�tteg�ngsbal-</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ken ska best�mmelserna i 4 kap. 25 � tredje stycket denna lag till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:606px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:606px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft11">Om hemlig kamera�vervakning ska �ga rum av n�gon som befinner</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">sig i en annan stat och den andra staten kr�ver att ans�kan f�rst ska pr�vas<br/>av domstol i Sverige, f�r tingsr�tten p� beg�ran av svensk �klagare besluta<br/>att till�ta kamera�vervakningen.</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelserna om underr�ttelse till enskild i 27 kap. 3133 �� r�tte-</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">g�ngsbalken ska inte till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft114">Ulf Wallentheim<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2007/08:163, bet. 2008/09:JuU3, rskr. 2008/09:6.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Senaste lydelse 2007:982.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">3</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Senaste lydelse 2007:982.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:858</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 november 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2000:562) om internationell
r�ttslig hj�lp i brottm�l;

utf�rdad den 6 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 4 kap. 27 och 28 �� lagen

(2000:562) om internationell r�ttslig hj�lp i brottm�l ska ha f�ljande lydelse.

4 kap.

27 �

2

En ans�kan om hemlig kamera�vervakning av n�gon som befinner

sig i Sverige handl�ggs av �klagare. �klagaren ska genast pr�va om det
finns f�ruts�ttningar f�r �tg�rden och i s�dant fall ans�ka om r�ttens till-
st�nd.

Upptagningar beh�ver inte granskas enligt 27 kap. 24 � r�tteg�ngsbalken.
Upptagningar f�r bevaras efter det att �rendet om r�ttslig hj�lp har avslu-

tats och �terredovisning har skett enligt 2 kap. 17 � endast om detta �r till�tet
enligt 27 kap. 24 � r�tteg�ngsbalken.

I fr�ga om underr�ttelse till enskild enligt 27 kap. 3133 �� r�tteg�ngsbal-

ken ska best�mmelserna i 4 kap. 25 � tredje stycket denna lag till�mpas.

28 �

3

Om hemlig kamera�vervakning ska �ga rum av n�gon som befinner

sig i en annan stat och den andra staten kr�ver att ans�kan f�rst ska pr�vas
av domstol i Sverige, f�r tingsr�tten p� beg�ran av svensk �klagare besluta
att till�ta kamera�vervakningen.

Best�mmelserna om underr�ttelse till enskild i 27 kap. 3133 �� r�tte-

g�ngsbalken ska inte till�mpas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:163, bet. 2008/09:JuU3, rskr. 2008/09:6.

2

Senaste lydelse 2007:982.

3

Senaste lydelse 2007:982.

SFS 2008:858

Utkom fr�n trycket
den 18 november 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;