SFS 2008:879 Lag om europeiskt betalningsföreläggande

080879.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om europeiskt betalningsföreläggande;

utfärdad den 6 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006
om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande

2

.

Ansökan m.m.

2 §

En ansökan om europeiskt betalningsföreläggande som ska göras i

Sverige ges in till Kronofogdemyndigheten.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att ansökningar och bestridanden får ges in i form av
elektroniska dokument.

Med elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts med hjälp

av automatiserad behandling och vars innehåll och utställare kan verifieras
genom ett visst tekniskt förfarande. Regeringen eller den myndighet som re-
geringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om elektroniska doku-
ment.

4 §

En ansökan eller ett bestridande som ges in i form av ett elektroniskt

dokument ska lämnas till ett mottagningsställe för elektroniska dokument
som Kronofogdemyndigheten har anvisat. En sådan handling ska anses ha
kommit in till Kronofogdemyndigheten när den har anlänt till mottagnings-
stället.

5 §

Den som ansöker om europeiskt betalningsföreläggande ska betala en

ansökningsavgift. Regeringen får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.

Ansökningsavgiften ska betalas i förskott.
Om sökanden inte följer ett föreläggande att betala ansökningsavgift, ska

ansökan avvisas.

1

Prop. 2007/08:158, bet. 2008/09:CU4, rskr. 2008/09:3.

2

EUT L 399, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1896).

SFS 2008:879

Utkom från trycket
den 25 november 2008

2*

SFS 2008:879–909

background image

2

SFS 2008:879

6 §

Om det europeiska betalningsföreläggandet inte har kunnat delges, ska

Kronofogdemyndigheten pröva om försöken till delgivning ska fortsätta
eller om ansökan ska avvisas. Vid denna prövning ska hänsyn tas till det ar-
bete och den kostnad som dittills har lagts ned på delgivningen, förutsätt-
ningarna för att fortsatta försök ska lyckas samt omständigheterna i övrigt.

7 §

Om sökanden återkallar sin ansökan, ska målet avskrivas.

Partiellt betalningsföreläggande

8 §

Om ett europeiskt betalningsföreläggande har utfärdats för endast en

del av den fordran som har angetts i ansökan, ska den återstående delen av
ansökan avskrivas.

Sökandens rätt till ersättning för kostnader i målet

9 §

Ersättning till sökanden för kostnader i målet får avse ansökningsavgift

samt skäligt belopp för

1. delgivning,
2. översättning av handlingar, och
3. sökandens eget arbete med anledning av målet och arvode till ombud

eller biträde.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om ersättning för kostnader en-

ligt första stycket 3.

Överlämnande av mål till domstol eller annan myndighet

10 §

Om förfarandet ska gå vidare enligt reglerna för ordinarie civilrätts-

liga förfaranden, ska Kronofogdemyndigheten överlämna målet till den
domstol eller myndighet som enligt vad handlingarna visar är behörig att
handlägga målet.

Om en domstol eller en annan myndighet finner att det inte framgår av

handlingarna att den är behörig att handlägga målet, ska målet överlämnas
till en annan domstol eller myndighet som kan vara behörig.

Ett beslut om överlämnande enligt andra stycket får inte överklagas.

11 §

I mål som har överlämnats till domstol eller annan myndighet ska ta-

lan anses väckt när ansökan kom in till Kronofogdemyndigheten.

De handlingar som sökanden har givit in till Kronofogdemyndigheten ska

i domstol anses som stämningsansökan. Stämning i målet ska anses utfärdad
när domstolen beslutar om målets handläggning.

Överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut

12 §

Kronofogdemyndighetens beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Förnyad prövning

13 §

En ansökan om förnyad prövning av ett europeiskt betalningsföre-

läggande ska göras skriftligen.

background image

3

SFS 2008:879

Ansökan ska ges in till hovrätten, om målet enligt 10 § skulle ha över-

lämnats till tingsrätt. Om målet skulle ha överlämnats till annan domstol
eller myndighet, ska ansökan ges in till Svea hovrätt.

Beviljas ansökan, ska rätten samtidigt besluta att ny handläggning ska ske

vid Kronofogdemyndigheten. Vid rättens handläggning gäller i övrigt be-
stämmelserna om resning i 58 kap. 5 §, 6 § första och andra styckena och 8 §
rättegångsbalken i tillämpliga delar.

Verkställighet

14 §

Vid verkställighet av ett europeiskt betalningsföreläggande som har

förklarats verkställbart i en annan medlemsstat ska utsökningsbalkens be-
stämmelser om verkställighet av en dom som har vunnit laga kraft tillämpas,
om inte något annat följer av artikel 22 eller 23 i förordning (EG) nr 1896/
2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande.

Övriga bestämmelser

15 §

Om något annat inte följer av förordning (EG) nr 1896/2006 om in-

förande av ett europeiskt betalningsföreläggande och särskilda bestämmel-
ser inte heller har meddelats i denna lag, gäller i tillämpliga delar bestäm-
melserna om utsökningsmål i 1 kap. 3–5 §§ samt 2 kap. 6–9 och 20 §§ ut-
sökningsbalken.

Denna lag träder i kraft den 12 december 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008