SFS 2008:883 Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

080883.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:184) om behandling av
uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet;

utfärdad den 6 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 1 § samt 2 kap. 7 och 8 §§

lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens
verksamhet

2

ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Kronofogde-

myndighetens verksamhet med utsökning och indrivning, skuldsanering, be-
talningsföreläggande och handräckning, europeiskt betalningsföreläggande,
tillsyn i konkurs samt i annan verksamhet som särskilt åligger Kronofogde-
myndigheten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om
uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av per-
sonuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt
särskilda kriterier.

Bestämmelserna i 4, 5 och 7 §§, 2 kap. samt 3 kap. 3 a § gäller även vid

behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna.

2 kap.

7 §

I verksamheten med betalningsföreläggande och handräckning samt

europeiskt betalningsföreläggande ska det finnas en samling uppgifter som
med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten
för de i 8 och 9 §§ angivna ändamålen (betalningsföreläggande- och hand-
räckningsdatabas).

8 §

4

Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av informa-

tion som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för

1. handläggningen av mål om betalningsföreläggande, handräckning eller

europeiskt betalningsföreläggande,

1

Prop. 2007/08:158, bet. 2008/09:CU4, rskr. 2008/09:3.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:733.

3

Senaste lydelse 2008:213.

4

Senaste lydelse 2006:733.

SFS 2008:883

Utkom från trycket
den 25 november 2008

background image

2

SFS 2008:883

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

2. tillhandahållande av utslag i mål om betalningsföreläggande och hand-

räckning samt verkställighetsförklaring i mål om europeiskt betalningsföre-
läggande, och

3. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

Denna lag träder i kraft den 12 december 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)