SFS 2008:911 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

080911.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 17 § och 8 kap. 2 a § lagen

(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument ska ha följande ly-
delse.

4 kap.

17 §

2

På ett avstämningskonto ska anges

1. kontohavarens namn och personnummer, organisationsnummer eller

annat identifieringsnummer samt postadress,

2. panthavares namn och personnummer, organisationsnummer eller an-

nat identifieringsnummer samt postadress,

3. det antal finansiella instrument som kontot omfattar,
4. i förekommande fall att kontohavaren har förvaltare enligt 11 kap. 7 §

föräldrabalken med uppdrag som omfattar förvaltning av aktierna eller att
aktierna företräds av en förvaltare som förordnats enligt 14 kap. 9 § lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 24 kap. 10

§ lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden eller 3 kap. 2 e § försäkringsrörelse-
lagen (1982:713),

5. pantsättning och förekomst av annan särskild rätt som gäller ett finan-

siellt instrument,

6. konkurs avseende kontohavaren samt utmätning, kvarstad eller betal-

ningssäkring avseende ett finansiellt instrument eller avseende panträtt i
detta, och

7. inskränkning enligt 13 kap. 19 § första stycket 4 eller 14 kap. 21 §

första stycket 4 föräldrabalken.

8 kap.

2 a §

3

En central värdepappersförvarare och ett kontoförande institut är

skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om
det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brott-
mål begärs av undersökningsledare eller om det i ett ärende om rättslig hjälp

1

Prop. 2007/08:150, bet. 2008/09:CU2, rskr. 2008/09:7.

2

Senaste lydelse 2007:548.

3

Senaste lydelse 2004:323.

SFS 2008:911

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:911

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

i brottmål på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol
begärs av åklagare.

Om skyldighet för centrala värdepappersförvarare och kontoförande insti-

tut att lämna uppgifter till överförmyndaren finns bestämmelser i 16 kap.
10 a § föräldrabalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Gavelin
(Finansdepartementet)