SFS 2008:989 Lag om ändring i jordabalken

080989.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 4 § och 24 kap. 2 § jordabal-

ken

2

ska ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

3

Föremål som nyttjanderättshavare eller annan än fastighetsägaren till-

fört fastigheten hör inte till denna, om inte föremålet och fastigheten kommit
i samme ägares hand. Detsamma gäller i fråga om föremål som enligt 3 §
kan höra till fastigheten och tillförts denna av fastighetsägaren utan att han
eller hon ägde föremålet. Har fastighetsägaren tillfört fastigheten föremål
som enligt 3 § kan höra till fastigheten och som han eller hon förvärvat un-
der villkor att överlåtaren har rätt att återta föremålet om förvärvaren åsido-
sätter vad som åligger honom eller henne enligt överlåtelseavtalet, hör före-
målet inte till fastigheten så länge villkoret gäller.

Ett föremål som omfattas av företagshypotek och som tillförts fastigheten

av annan än fastighetsägaren hör till fastigheten, sedan föremålet och fastig-
heten kommit i samma ägares hand

1. om föremålet upphört att omfattas av företagshypoteket, eller
2. i det fall näringsidkaren förvärvat fastigheten, om sex månader har för-

flutit från det att han eller hon sökte lagfart på sitt fång.

Har inteckningsborgenären före utgången av den tid som anges i andra

stycket 2 väckt talan om betalning och anmält detta till den inskrivnings-
myndighet som avses i 19 kap. 3 §, hör föremålet inte till fastigheten, om
inte två månader förflutit från det att talan avgjordes genom dom eller beslut
som vunnit laga kraft.

I lagen (1992:1461) om verkan av vissa förbehåll vid överlåtelse av fas-

tighet som tillhör staten, m.m. finns särskilda bestämmelser om att föremål
som tillhör staten upphör att höra till fastigheten.

24 kap.

2 §

4

En inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § ska tas bort på an-

sökan av fastighetsägaren.

1

Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34.

2

Balken omtryckt 1971:1209.

3

Senaste lydelse 2008:153.

4

Senaste lydelse 2004:449.

SFS 2008:989

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:989

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

För en ansökan enligt första stycket gäller 1 § andra och tredje styckena. I

stället för vad som föreskrivs i 1 § andra stycket 2 gäller dock att ansökan
ska avslås, om inte varje borgenär som har företagshypotek i fastighetsäga-
rens näringsverksamhet har medgett ansökan genom att ge in företagsinteck-
ningsbrevet till inskrivningsmyndigheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. I fråga om en företagsinteckning enligt den upphävda lagen (2003:528)

om företagsinteckning tillämpas äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)