SFS 2008:989 Lag om ändring i jordabalken

080989.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i jordabalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 20 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 2 kap. 4 � och 24 kap. 2 � jordabal-</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ken</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rem�l som nyttjander�ttshavare eller annan �n fastighets�garen till-</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">f�rt fastigheten h�r inte till denna, om inte f�rem�let och fastigheten kommit<br/>i samme �gares hand. Detsamma g�ller i fr�ga om f�rem�l som enligt 3 �<br/>kan h�ra till fastigheten och tillf�rts denna av fastighets�garen utan att han<br/>eller hon �gde f�rem�let. Har fastighets�garen tillf�rt fastigheten f�rem�l<br/>som enligt 3 � kan h�ra till fastigheten och som han eller hon f�rv�rvat un-<br/>der villkor att �verl�taren har r�tt att �terta f�rem�let om f�rv�rvaren �sido-<br/>s�tter vad som �ligger honom eller henne enligt �verl�telseavtalet, h�r f�re-<br/>m�let inte till fastigheten s� l�nge villkoret g�ller.</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Ett f�rem�l som omfattas av f�retagshypotek och som tillf�rts fastigheten</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">av annan �n fastighets�garen h�r till fastigheten, sedan f�rem�let och fastig-<br/>heten kommit i samma �gares hand</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft114">1. om f�rem�let upph�rt att omfattas av f�retagshypoteket, eller<br/>2. i det fall n�ringsidkaren f�rv�rvat fastigheten, om sex m�nader har f�r-</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">flutit fr�n det att han eller hon s�kte lagfart p� sitt f�ng.</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Har inteckningsborgen�ren f�re utg�ngen av den tid som anges i andra</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">stycket 2 v�ckt talan om betalning och anm�lt detta till den inskrivnings-<br/>myndighet som avses i 19 kap. 3 �, h�r f�rem�let inte till fastigheten, om<br/>inte tv� m�nader f�rflutit fr�n det att talan avgjordes genom dom eller beslut<br/>som vunnit laga kraft.</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">I lagen (1992:1461) om verkan av vissa f�rbeh�ll vid �verl�telse av fas-</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">tighet som tillh�r staten, m.m. finns s�rskilda best�mmelser om att f�rem�l<br/>som tillh�r staten upph�r att h�ra till fastigheten.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:826px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>24 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:852px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">4</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:852px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">En inskrivning av f�rklaring som avses i 2 kap. 3 � ska tas bort p� an-</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">s�kan av fastighets�garen.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Balken omtryckt 1971:1209.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Senaste lydelse 2008:153.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Senaste lydelse 2004:449.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:989</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:989</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r en ans�kan enligt f�rsta stycket g�ller 1 � andra och tredje styckena. I</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">st�llet f�r vad som f�reskrivs i 1 � andra stycket 2 g�ller dock att ans�kan<br/>ska avsl�s, om inte varje borgen�r som har f�retagshypotek i fastighets�ga-<br/>rens n�ringsverksamhet har medgett ans�kan genom att ge in f�retagsinteck-<br/>ningsbrevet till inskrivningsmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft25">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.<br/>2. I fr�ga om en f�retagsinteckning enligt den upph�vda lagen (2003:528)</p> <p style="position:absolute;top:214px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">om f�retagsinteckning till�mpas �ldre best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:249px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft25">Lotta Hardvik Cederstierna<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i jordabalken;

utf�rdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 2 kap. 4 � och 24 kap. 2 � jordabal-

ken

2

ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.

4 �

3

F�rem�l som nyttjander�ttshavare eller annan �n fastighets�garen till-

f�rt fastigheten h�r inte till denna, om inte f�rem�let och fastigheten kommit
i samme �gares hand. Detsamma g�ller i fr�ga om f�rem�l som enligt 3 �
kan h�ra till fastigheten och tillf�rts denna av fastighets�garen utan att han
eller hon �gde f�rem�let. Har fastighets�garen tillf�rt fastigheten f�rem�l
som enligt 3 � kan h�ra till fastigheten och som han eller hon f�rv�rvat un-
der villkor att �verl�taren har r�tt att �terta f�rem�let om f�rv�rvaren �sido-
s�tter vad som �ligger honom eller henne enligt �verl�telseavtalet, h�r f�re-
m�let inte till fastigheten s� l�nge villkoret g�ller.

Ett f�rem�l som omfattas av f�retagshypotek och som tillf�rts fastigheten

av annan �n fastighets�garen h�r till fastigheten, sedan f�rem�let och fastig-
heten kommit i samma �gares hand

1. om f�rem�let upph�rt att omfattas av f�retagshypoteket, eller
2. i det fall n�ringsidkaren f�rv�rvat fastigheten, om sex m�nader har f�r-

flutit fr�n det att han eller hon s�kte lagfart p� sitt f�ng.

Har inteckningsborgen�ren f�re utg�ngen av den tid som anges i andra

stycket 2 v�ckt talan om betalning och anm�lt detta till den inskrivnings-
myndighet som avses i 19 kap. 3 �, h�r f�rem�let inte till fastigheten, om
inte tv� m�nader f�rflutit fr�n det att talan avgjordes genom dom eller beslut
som vunnit laga kraft.

I lagen (1992:1461) om verkan av vissa f�rbeh�ll vid �verl�telse av fas-

tighet som tillh�r staten, m.m. finns s�rskilda best�mmelser om att f�rem�l
som tillh�r staten upph�r att h�ra till fastigheten.

24 kap.

2 �

4

En inskrivning av f�rklaring som avses i 2 kap. 3 � ska tas bort p� an-

s�kan av fastighets�garen.

1

Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34.

2

Balken omtryckt 1971:1209.

3

Senaste lydelse 2008:153.

4

Senaste lydelse 2004:449.

SFS 2008:989

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:989

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

F�r en ans�kan enligt f�rsta stycket g�ller 1 � andra och tredje styckena. I

st�llet f�r vad som f�reskrivs i 1 � andra stycket 2 g�ller dock att ans�kan
ska avsl�s, om inte varje borgen�r som har f�retagshypotek i fastighets�ga-
rens n�ringsverksamhet har medgett ans�kan genom att ge in f�retagsinteck-
ningsbrevet till inskrivningsmyndigheten.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.
2. I fr�ga om en f�retagsinteckning enligt den upph�vda lagen (2003:528)

om f�retagsinteckning till�mpas �ldre best�mmelser.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)

;