SFS 2008:992 Lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

080992.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1984:404) om st�mpelskatt vid <br/>inskrivningsmyndigheter;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 20 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 38 a och 39 a �� lagen (1984:404)</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">om st�mpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>38 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft11">Beslut enligt denna lag av inskrivningsmyndigheten enligt 4 kap.</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">2 � lagen (2008:990) om f�retagshypotek f�r �verklagas av den skattskyl-<br/>dige och av den myndighet som har f�rordnats till granskningsmyndighet<br/>enligt 41 � till den tingsr�tt inom vars domkrets inskrivningsmyndigheten �r<br/>bel�gen. Skrivelsen ska ges in till inskrivningsmyndigheten. Vid �verkla-<br/>gande till�mpas den klagotid som anges i 4 kap. 24 � lagen om f�retagshy-<br/>potek. Vid handl�ggningen i �vrigt av ett �verklagande till�mpas lagen<br/>(1996:242) om domstols�renden.</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft113">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till hovr�tten. <br/>Beslut om f�rel�ggande enligt 28 � f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:561px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>39 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:561px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft11">Ett beslut av inskrivningsmyndigheten enligt 4 kap. 2 � lagen</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">(2008:990) om f�retagshypotek som innefattar pr�vning av en fr�ga om fast-<br/>st�llande av skatt, efterbeskattning eller �tervinning f�r �verklagas inom tre<br/>�r fr�n dagen f�r beslutet. Har en part �verklagat beslutet och vill �ven mot-<br/>parten �verklaga, ska dennes skrivelse ha kommit in till den tingsr�tt som<br/>avses i 38 a � inom tv� m�nader fr�n det att tingsr�tten har delgett motparten<br/>ett f�rel�ggande enligt 15 � lagen (1996:242) om domstols�renden att svara<br/>p� �verklagandet. Tingsr�tten ska pr�va fr�gan om motpartens �verklagande<br/>har skett inom r�tt tid. </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid �verklagande av ett beslut som avses i f�rsta stycket ska tingsr�tten,</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">om �rendet tas upp till pr�vning, alltid h�ra motparten.</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till hovr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2003:537.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2005:153.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:992</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:992</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft25">Fredrik L�fstedt<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1984:404) om st�mpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter;

utf�rdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 38 a och 39 a �� lagen (1984:404)

om st�mpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ska ha f�ljande lydelse.

38 a �

2

Beslut enligt denna lag av inskrivningsmyndigheten enligt 4 kap.

2 � lagen (2008:990) om f�retagshypotek f�r �verklagas av den skattskyl-
dige och av den myndighet som har f�rordnats till granskningsmyndighet
enligt 41 � till den tingsr�tt inom vars domkrets inskrivningsmyndigheten �r
bel�gen. Skrivelsen ska ges in till inskrivningsmyndigheten. Vid �verkla-
gande till�mpas den klagotid som anges i 4 kap. 24 � lagen om f�retagshy-
potek. Vid handl�ggningen i �vrigt av ett �verklagande till�mpas lagen
(1996:242) om domstols�renden.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till hovr�tten.
Beslut om f�rel�ggande enligt 28 � f�r inte �verklagas.

39 a �

3

Ett beslut av inskrivningsmyndigheten enligt 4 kap. 2 � lagen

(2008:990) om f�retagshypotek som innefattar pr�vning av en fr�ga om fast-
st�llande av skatt, efterbeskattning eller �tervinning f�r �verklagas inom tre
�r fr�n dagen f�r beslutet. Har en part �verklagat beslutet och vill �ven mot-
parten �verklaga, ska dennes skrivelse ha kommit in till den tingsr�tt som
avses i 38 a � inom tv� m�nader fr�n det att tingsr�tten har delgett motparten
ett f�rel�ggande enligt 15 � lagen (1996:242) om domstols�renden att svara
p� �verklagandet. Tingsr�tten ska pr�va fr�gan om motpartens �verklagande
har skett inom r�tt tid.

Vid �verklagande av ett beslut som avses i f�rsta stycket ska tingsr�tten,

om �rendet tas upp till pr�vning, alltid h�ra motparten.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till hovr�tten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.

1

Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34.

2

Senaste lydelse 2003:537.

3

Senaste lydelse 2005:153.

SFS 2008:992

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:992

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Fredrik L�fstedt
(Finansdepartementet)

;