SFS 2008:992 Lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

080992.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 38 a och 39 a §§ lagen (1984:404)

om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ska ha följande lydelse.

38 a §

2

Beslut enligt denna lag av inskrivningsmyndigheten enligt 4 kap.

2 § lagen (2008:990) om företagshypotek får överklagas av den skattskyl-
dige och av den myndighet som har förordnats till granskningsmyndighet
enligt 41 § till den tingsrätt inom vars domkrets inskrivningsmyndigheten är
belägen. Skrivelsen ska ges in till inskrivningsmyndigheten. Vid överkla-
gande tillämpas den klagotid som anges i 4 kap. 24 § lagen om företagshy-
potek. Vid handläggningen i övrigt av ett överklagande tillämpas lagen
(1996:242) om domstolsärenden.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.
Beslut om föreläggande enligt 28 § får inte överklagas.

39 a §

3

Ett beslut av inskrivningsmyndigheten enligt 4 kap. 2 § lagen

(2008:990) om företagshypotek som innefattar prövning av en fråga om fast-
ställande av skatt, efterbeskattning eller återvinning får överklagas inom tre
år från dagen för beslutet. Har en part överklagat beslutet och vill även mot-
parten överklaga, ska dennes skrivelse ha kommit in till den tingsrätt som
avses i 38 a § inom två månader från det att tingsrätten har delgett motparten
ett föreläggande enligt 15 § lagen (1996:242) om domstolsärenden att svara
på överklagandet. Tingsrätten ska pröva frågan om motpartens överklagande
har skett inom rätt tid.

Vid överklagande av ett beslut som avses i första stycket ska tingsrätten,

om ärendet tas upp till prövning, alltid höra motparten.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

1

Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34.

2

Senaste lydelse 2003:537.

3

Senaste lydelse 2005:153.

SFS 2008:992

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:992

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)