SFS 2008:993 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

080993.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 12 kap. 11 och 21 §§ samt 14 kap.

18 § konkurslagen (1987:672) ska ha följande lydelse.

12 kap.

11 §

2

Vid omröstning i ackordsfrågan får rösträtt utövas endast för beva-

kade fordringar. En borgenär som kan få täckning för sin fordran genom
kvittning eller vars fordran är förenad med förmånsrätt deltar dock inte i om-
röstningen. En borgenär, som har rätt till betalning först efter övriga borge-
närer, deltar inte heller i omröstningen, såvida inte de övriga borgenärerna
medger det.

Om en borgenär helt eller delvis avstår från kvittningsrätt eller förmåns-

rätt, deltar han eller hon i motsvarande mån. Kan en borgenärs fordran en-
dast till viss del täckas genom kvittning, eller understiger värdet av den
egendom i vilken borgenären har särskild förmånsrätt borgenärens fordran,
deltar han eller hon med återstående del av fordringen.

En svarande som med anledning av en återvinningstalan har fått eller kan

få en fordran mot gäldenären, får utan bevakning delta med fordringen i om-
röstningen.

Innebär ackordsförslaget att borgenärer som inte har förmånsrätt ska få

full betalning intill visst belopp, får rösträtt inte utövas för de fordringar som
därigenom får full betalning.

Med borgenärer som har förmånsrätt likställs en borgenär som till säker-

het för sin fordran har gjort förbehåll om återtaganderätt.

21 §

3

Ett fastställt ackord är bindande för alla borgenärer, kända och

okända, som har haft rätt att efter bevakning rösta om ackordsförslaget.

En borgenär, som har rätt till betalning först efter övriga borgenärer, för-

lorar sin rätt till betalning av gäldenären, om inte alla borgenärer som enligt
11 § hade rätt att rösta om ackordsförslaget tillgodoses fullt ut genom ackor-
det.

Den som har förmånsrätt i viss egendom är bunden av ackordet i fråga om

belopp som inte kan tas ut ur egendomen.

1

Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34.

2

Senaste lydelse 2003:538.

3

Senaste lydelse 2003:538.

SFS 2008:993

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:993

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

En borgenär har, utan hinder av ackordet, den rätt till kvittning som följer

av 5 kap. 15 och 16 §§.

14 kap.

18 §

4

Av arvodet till förvaltaren eller sådan rådgivare eller förlikningsman

som har utsetts enligt 7 kap. 7 § ska, om det i boet finns egendom i vilken
särskild förmånsrätt gäller och i den mån det inverkar på de borgenärers rätt
som inte har sådan förmånsrätt i egendomen eller på statens ansvar för kon-
kurskostnaderna, den del som avser egendomen i fråga fastställas att betalas
ur egendomens avkastning och köpeskilling.

Då särskild förmånsrätt gäller i boet tillhörig egendom, får inte till skada

för någon med samma eller bättre förmånsrätt, av egendomens avkastning
och köpeskilling betalas någon annan konkurskostnad än som har sagts i för-
sta stycket. Särskild förmånsrätt enligt 5 § förmånsrättslagen (1970:979),
hindrar dock inte att egendomen används till betalning också av övriga kon-
kurskostnader, i den mån det inte finns annan egendom i boet som kan an-
vändas till betalning.

Med arvode som sägs i första stycket jämställs vid tillämpningen av denna

paragraf konkursboets kostnader för vård och försäljning av egendomen i
fråga.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. I fråga om en företagsinteckning enligt den upphävda lagen (2003:528)

om företagsinteckning tillämpas äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 2003:538.