SFS 2009:120 Lag om ändring i miljöbalken

090120.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 26 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 kap. 8 § miljöbalken ska ha föl-

jande lydelse.

20 kap.
8 §
2 Mål om utövande av miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, vatten-
anläggningar och ersättning vid vattenverksamhet samt utdömande av vite
efter särskild ansökan av myndighet prövas av den miljödomstol inom vars
område verksamheten i huvudsak bedrivs, har bedrivits eller ska bedrivas.
Mål om utövande av verksamhet vid anläggningar som ingår i ett samman-
hängande system för hantering, bearbetning, lagring och slutförvaring av an-
vänt kärnbränsle eller kärnavfall prövas av en miljödomstol inom vars om-
råde någon av anläggningarna är belägen eller är avsedd att vara belägen.

Mål om ersättning vid skada och intrång enligt 28 kap. 2�5 §§ och vid in-

gripande av det allmänna enligt denna balk prövas av den miljödomstol
inom vars område skadan och intrånget i huvudsak har inträffat eller kom-
mer att inträffa.

Mål om ersättning för miljöskador enligt 32 kap. prövas av den miljö-

domstol inom vars område den skadegörande verksamheten i huvudsak be-
drivs eller har bedrivits. Den som bedriver eller avser att bedriva en verk-
samhet som kan medföra en sådan skada som avses i 32 kap. 3 § kan begära
prövning av ersättningsfrågan vid den miljödomstol inom vars område verk-
samheten i huvudsak bedrivs eller ska bedrivas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2008/09:76, bet. 2008/09:MJU9, rskr. 2008/09:167.

2 Senaste lydelse 2002:175.

SFS 2009:120
Utkom från trycket
den 10 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009