SFS 2009:122 Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott;

090122.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa

trafikbrott;

utfärdad den 5 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1951:649) om straff för

vissa trafikbrott ska ha följande lydelse.

3 §2 För någon uppsåtligen körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad
att föra sådant fordon, dömes för olovlig körning till böter. Har han tidigare
innehaft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vanemässigt eller
är det eljest att anse som grovt, må dömas till fängelse i högst sex månader.

För någon körkortspliktigt fordon med uppsåtligt eller oaktsamt åsidosät-

tande av föreskrift, som meddelats i fråga om rätten att föra sådant fordon,
dömes till böter.

Om någon uppsåtligen eller av oaktsamhet såsom förare av körkorts-

pliktigt fordon anställer och brukar den som inte äger rätt att föra fordonet,
eller i annat fall tillåter någon annan att föra sådant fordon utan att denne är
berättigad därtill, dömes likaledes till böter.

Första–tredje styckena äger motsvarande tillämpning på förare av traktor,

moped klass II, snöskoter, terränghjuling, motorredskap eller spårvagn och
på den som anställer eller brukar sådan förare eller eljest tillåter någon att fö-
ra sådant fordon.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:60, bet. 2008/09:TU8, rskr. 2008/09:179.

2 Senaste lydelse 1999:880.

SFS 2009:122
Utkom från trycket
den 17 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009