SFS 2009:199 Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter;

090199.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter;

utfärdad den 19 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 26 §, 5 kap. 3 §, 11 kap. 9 §

och rubriken närmast före 3 kap. 26 § lagen (2001:1227) om självdeklara-
tioner och kontrolluppgifter ska ha följande lydelse.

Skattereduktion för hushållsarbete

3 kap.

26 §

2

Den som begär skattereduktion för hushållsarbete enligt 67 kap.

11–19 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna uppgift om un-
derlaget för skattereduktionen.

5 kap.

3 §

Redare ska för tillämpning av 64 kap. 2 § och 67 kap. 3 § inkomst-

skattelagen (1999:1229) lämna särskilda uppgifter om

1. storleken av de fartyg som redaren ska använda i sin näringsverk-

samhet,

2. de fartområden som fartygen är avsedda att användas i,
3. vilka entreprenörer som redaren anlitar för sin verksamhet, och
4. övriga förhållanden som kan vara av betydelse för bestämmande av

vilka fartområden fartygen går i.

11 kap.

9 §

3

Kontrolluppgift ska lämnas om underlag för skattereduktion i fråga

om förmån av sådant hushållsarbete som avses i 67 kap. 13 § inkomst-
skattelagen (1999:1229) om arbetet utförs av en innehavare av F-skattsedel
enligt 67 kap. 16 § 1 eller motsvarande handling enligt 67 kap. 17 § samma
lag.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som

utgett förmånen.

1 Prop. 2008/09:77, bet. 2008/09:SkU20, rskr. 2008/09:184.

2 Senaste lydelse 2007:1125.

3 Senaste lydelse 2007:1125.

SFS 2009:199

Utkom från trycket
den 31 mars 2009

background image

2

SFS 2009:199

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas första gången vid

2010 års taxering.

2. För förmån av hushållsarbete som har tillhandahållits den skattskyldige

före den 1 juli 2009 gäller 3 kap. 26 § och 11 kap. 9 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)