SFS 2009:1122 Lag om avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

091122.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande
av dubbelbeskattning av fysiska personer;

utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Det avtal mellan Konungariket Sverige och Jersey för undvikande av

dubbelbeskattning av fysiska personer som undertecknades den 28 oktober
2008 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och fram-
går av bilaga till denna lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa med-

för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle före-
ligga.

3 §

Om en person som är obegränsat skattskyldig i Sverige förvärvar in-

komst som enligt bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Jersey, ska så-
dan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas på skatt som tas ut för beskattningsår som bör-

jar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då lagen träder i kraft
eller senare.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:208, bet. 2009/10:SkU4, rskr. 2009/10:35.

SFS 2009:1122

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1122

Bilaga

(Översättning)

AGREEMENT BETWEEN THE
KINGDOM OF SWEDEN AND
JERSEY FOR THE AVOIDANCE
OF DOUBLE TAXATION ON IN-
DIVIDUALS

AVTAL MELLAN KONUNGA-
RIKET SVERIGE OCH JERSEY
FÖR UNDVIKANDE AV DUB-
BELBESKATTNING AV FY-
SISKA PERSONER

The Government of the Kingdom

of Sweden and the Government of
Jersey, desiring to conclude an
Agreement for the avoidance of
double taxation on individuals with
respect to taxes on income, have
agreed as follows:

Konungariket Sveriges regering

och Jerseys regering, som önskar in-
gå ett avtal för undvikande av dub-
belbeskattning av fysiska personer
beträffande skatter på inkomst, har
kommit överens om följande:

Article 1

Individuals covered

This Agreement shall apply to in-

dividuals who are residents in one or
both of the Parties.

Artikel 1

Fysiska personer på vilka avtalet
tillämpas

Detta avtal tillämpas på fysiska

personer som har hemvist i en part
eller i båda parterna.

Article 2

Taxes covered

1. The existing taxes to which the

Agreement shall apply are:

(a) in the case of Jersey: income

tax; (hereinafter referred to as “Jer-
sey tax”);

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De för närvarande utgående

skatter på vilka detta avtal tillämpas
är:

a) i Jersey: inkomstskatt, (i det

följande benämnd ”skatt i Jersey”),

(b) in the case of Sweden:

b) i Sverige:

(i) the national income tax (den

statliga inkomstskatten);

1. den statliga inkomstskatten,

(ii) the income tax on non-resi-

dents (den särskilda inkomstskatten
för utomlands bosatta);

2. den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta,

(iii) the income tax on non-resi-

dent artistes and athletes (den sär-
skilda inkomstskatten för utomlands
bosatta artister m.fl.); and

3. den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta artister m.fl.,
och

(iv) the municipal income tax (den

kommunala inkomstskatten)

(hereinafter referred to as “Swe-

dish tax”).

4. den kommunala inkomstskatten

(i det följande benämnd ”svensk

skatt”).

background image

3

SFS 2009:1122

2. The Agreement shall apply also

to any identical or substantially simi-
lar taxes that are imposed after the
date of signature of the Agreement
in addition to, or in place of, the ex-
isting taxes. The competent authori-
ties of the Parties shall notify each
other of any significant changes that
have been made in their taxation
laws concerning individuals.

2. Avtalet tillämpas även på skat-

ter av samma eller i huvudsak likar-
tat slag, som efter undertecknandet
av avtalet tas ut vid sidan av eller i
stället för de för närvarande utgåen-
de skatterna. Parternas behöriga
myndigheter ska meddela varandra
de väsentliga ändringar som gjorts i
respektive skattelagstiftning beträf-
fande fysiska personer.

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Agree-

ment, unless the context otherwise
requires:

(a) the term “a Party” means Jer-

sey or Sweden, as the context requi-
res; the term “Parties” means Jersey
and Sweden;

(b) the term “Jersey” means the

Bailiwick of Jersey, including its ter-
ritorial sea;

(c) the term “Sweden” means the

Kingdom of Sweden and, when used
in a geographical sense, includes the
national territory, the territorial sea
of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accor-
dance with international law exerci-
ses sovereign rights or jurisdiction;

(d) the term “competent autho-

rity” means;

(i) in the case of Jersey, the Trea-

sury and Resources Minister or his
authorised representative;

(ii) in the case of Sweden, the Mi-

nister of Finance, his authorised re-
presentative or the authority which is
designated as a competent authority
for the purposes of this Agreement;

(e) the term “enterprise” applies to

the carrying on of any business;

(f) the term “international traffic”

means any transport by a ship or
aircraft operated by an enterprise of
a Party, except when the ship or
aircraft is operated solely between
places in the other Party.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föran-

leder annat, har vid tillämpningen av
detta avtal följande uttryck nedan
angiven betydelse:

a) ”en part” avser Jersey eller Sve-

rige, beroende på sammanhanget;
”parterna” avser Jersey och Sverige,

b) ”Jersey” avser Bailiwick of Jer-

sey, innefattande dess territorial-
vatten,

c) ”Sverige” avser Konungariket

Sverige och innefattar, när uttrycket
används i geografisk betydelse, Sve-
riges territorium, Sveriges territorial-
vatten och andra havsområden över
vilka Sverige, i överensstämmelse
med folkrättens regler, utövar suve-
räna rättigheter eller jurisdiktion,

d) ”behörig myndighet” avser:

1) i Jersey: ”the Treasury and Re-

sources Minister” eller dennes be-
fullmäktigade ombud,

2) i Sverige: finansministern, den-

nes befullmäktigade ombud eller den
myndighet åt vilken uppdras att vara
behörig myndighet vid tillämpning-
en av detta avtal,

e) ”företag” avser bedrivandet av

varje form av rörelse,

f) ”internationell trafik” avser

transport med skepp eller luftfartyg
som används av företag i en part
utom då skeppet eller luftfartyget an-
vänds uteslutande mellan platser i
den andra parten.

background image

4

SFS 2009:1122

2. As regards the application of

the Agreement at any time by a
Party, any term not defined therein
shall, unless the context otherwise
requires, have the meaning that it has
at that time under the law of that
Party for the purposes of the taxes to
which the Agreement applies, any
meaning under the applicable tax
laws of that Party prevailing over a
meaning given to the term under
other laws of that Party.

2. Då en part tillämpar avtalet vid

någon tidpunkt anses, såvida inte
sammanhanget föranleder annat,
varje uttryck som inte definierats i
avtalet ha den betydelse som ut-
trycket har vid denna tidpunkt enligt
den partens lagstiftning i fråga om
sådana skatter på vilka avtalet till-
lämpas och den betydelse som ut-
trycket har enligt tillämplig skatte-
lagstiftning i denna part äger före-
träde framför den betydelse som ut-
trycket har enligt annan lagstiftning i
denna part.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Agree-

ment, the term “resident of a Party”
means in respect of an individual
any individual who, under the laws
of that Party, is liable to tax therein
by reason of his domicile, residence
or any other criterion of a similar na-
ture. This term, however, does not
include an individual who is liable to
tax in that Party in respect only of in-
come from sources in that Party.

2. Where by reason of the provi-

sions of paragraph 1 an individual is
a resident in both Parties, then his
status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resi-

dent only of the Party in which he
has a permanent home available to
him; if he has a permanent home av-
ailable to him in both Parties, he
shall be deemed to be a resident only
of the Party with which his personal
and economic relations are closer
(centre of vital interests);

(b) if the Party in which he has his

centre of vital interests cannot be de-
termined, or if he has not a perma-
nent home available to him in either
Party, he shall be deemed to be a re-
sident only of the Party in which he
has an habitual abode;

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta av-

tal avser uttrycket ”person med hem-
vist i en part” i fråga om fysisk per-
son, varje fysisk person som enligt
lagstiftningen i denna part är skatt-
skyldig där på grund av domicil, bo-
sättning eller annan liknande om-
ständighet. Detta uttryck inbegriper
emellertid inte fysisk person som är
skattskyldig i denna part endast för
inkomst från källa i denna part.

2. Då på grund av bestämmelserna

i punkt 1 fysisk person har hemvist i
båda parterna, bestäms hans hemvist
på följande sätt:

a) han anses ha hemvist endast i

den part där han har en bostad som
stadigvarande står till hans förfogan-
de. Om han har en sådan bostad i bå-
da parterna, anses han ha hemvist
endast i den part med vilken hans
personliga och ekonomiska förbin-
delser är starkast (centrum för lev-
nadsintressena),

b) om det inte kan avgöras i vilken

part han har centrum för sina lev-
nadsintressen eller om han inte i nå-
gondera parten har en bostad som
stadigvarande står till hans förfogan-
de, anses han ha hemvist endast i den
part där han stadigvarande vistas,

background image

5

SFS 2009:1122

(c) if he has an habitual abode in

both Parties or in neither of them, the
competent authorities of the Parties
shall settle the question by mutual
agreement.

c) om han stadigvarande vistas i

båda parterna eller inte vistas stadig-
varande i någon av dem, ska parter-
nas behöriga myndigheter avgöra
frågan genom ömsesidig överens-
kommelse.

Article 5

Income from employment

1. Subject to the provisions of Ar-

ticles 6, 7, 8 and 9, salaries, wages
and other similar remuneration deri-
ved by a resident of a Party in re-
spect of an employment shall be tax-
able only in that Party unless the em-
ployment is exercised in the other
Party. If the employment is so exer-
cised, such remuneration as is deri-
ved therefrom may be taxed in that
other Party.

2. Notwithstanding the provisions

of paragraph 1, remuneration deri-
ved by a resident of a Party in re-
spect of an employment exercised in
the other Party shall be taxable only
in the first-mentioned Party if:

(a) the recipient is present in the

other Party for a period or periods
not exceeding in the aggregate 183
days in any twelve month period
commencing or ending in the fiscal
year concerned; and

(b) the remuneration is paid by, or

on behalf of, an employer who is not
a resident of the other Party; and

(c) the remuneration is not borne

by a fixed place of business through
which the business is wholly or
partly carried on which the employer
has in the other Party.

Artikel 5

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artik-

larna 6, 7, 8 och 9 föranleder annat,
beskattas lön och annan liknande er-
sättning som person med hemvist i
en part uppbär på grund av anställ-
ning, endast i denna part, såvida inte
arbetet utförs i den andra parten. Om
arbetet utförs i denna andra part, får
ersättning som uppbärs för arbetet
beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna

i punkt 1 beskattas ersättning, som
person med hemvist i en part uppbär
för arbete som utförs i den andra par-
ten, endast i den förstnämnda parten
om

a) mottagaren vistas i den andra

parten under tidsperiod eller tidspe-
rioder som sammanlagt inte översti-
ger 183 dagar under en tolvmåna-
dersperiod som börjar eller slutar un-
der beskattningsåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbets-

givare som inte har hemvist i den an-
dra parten eller på dennes vägnar,
samt

c) ersättningen inte belastar en sta-

digvarande plats för affärsverksam-
het vilken arbetsgivaren har i den an-
dra parten och från vilken verksam-
heten helt eller delvis bedrivs.

3. Notwithstanding the preceding

provisions of this Article, remunera-
tion derived in respect of an employ-
ment exercised aboard a ship or
aircraft operated in international traf-
fic by an enterprise of a Party, may
be taxed in that Party. Where a resi-
dent of Sweden derives remunera-

3. Utan hinder av föregående be-

stämmelser i denna artikel får ersätt-
ning för arbete, som utförs ombord
på skepp eller luftfartyg och som an-
vänds i internationell trafik av ett fö-
retag i en part, beskattas i denna part.
Om person med hemvist i Sverige
uppbär ersättning för arbete som ut-

background image

6

SFS 2009:1122

tion in respect of an employment ex-
ercised aboard an aircraft operated in
international traffic by the air trans-
port consortium Scandinavian Air-
lines System (SAS), such remunera-
tion shall be taxable only in Sweden.

förs ombord på ett luftfartyg som an-
vänds i internationell trafik av luft-
fartskonsortiet Scandinavian Air-
lines System (SAS), ska sådan er-
sättning beskattas endast i Sverige.

Article 6

Directors’ fees

Directors’ fees and other similar

payments derived by a resident of a
Party in his capacity as a member of
the board of directors of a company
which is resident of the other Party
may be taxed in that other Party.

Artikel 6

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan lik-

nande ersättning, som person med
hemvist i en part uppbär i egenskap
av medlem i styrelse i bolag med
hemvist i den andra parten, får be-
skattas i denna andra part.

Article 7

Artistes and sportsmen

1. Income derived by a resident of

a Party as an entertainer, such as a
theatre, motion picture, radio or tele-
vision artiste, or a musician, or as a
sportsman, from his personal activi-
ties as such exercised in the other
Party, may be taxed in that other
Party.

2. Where income in respect of per-

sonal activities exercised by an enter-
tainer or a sportsman in his capacity
as such accrues not to the entertainer
or sportsman himself but to another
individual or legal entity, that in-
come may be taxed in the Party in
which the activities of the entertainer
or sportsman are exercised.

Artikel 7

Artister och sportutövare

1. Inkomst, som person med hem-

vist i en part förvärvar genom sin
personliga verksamhet i den andra
parten i egenskap av artist, såsom te-
ater- eller filmskådespelare, radio-
eller televisionsartist eller musiker,
eller i egenskap av sportutövare, får
beskattas i denna andra part.

2. I fall då inkomst genom person-

lig verksamhet, som artist eller
sportutövare utövar i denna egen-
skap, inte tillfaller artisten eller
sportutövaren själv utan annan fy-
sisk eller juridisk person, får denna
inkomst beskattas i den part där ar-
tisten eller sportutövaren utövar
verksamheten.

Article 8

Pensions

1. Pensions and other similar

remuneration, disbursements under
the Social Security legislation and
annuities arising in a Party and paid
to a resident of the other Party may
be taxed in the first-mentioned Party.

Artikel 8

Pension

1. Pension och annan liknande er-

sättning, utbetalning enligt socialför-
säkringslagstiftningen och livränta,
vilka härrör från en part och betalas
till en person med hemvist i den an-
dra parten, får beskattas i den först-
nämnda parten.

background image

7

SFS 2009:1122

2. The term “annuity” means a

stated sum payable periodically at
stated times during life or during a
specified or ascertainable period of
time under an obligation to make the
payments in return for adequate and
full consideration in money or mo-
ney’s worth.

2. Med uttrycket ”livränta” förstås

ett fastställt belopp, som utbetalas pe-
riodiskt på fastställda tider under en
persons livstid eller under angiven el-
ler fastställbar tidsperiod och som ut-
går på grund av förpliktelse att verk-
ställa dessa utbetalningar som ersätt-
ning för däremot fullt svarande ved-
erlag i pengar eller pengars värde.

Article 9

Government service

1. (a) Salaries, wages and other si-

milar remuneration, other than a
pension, paid by a Party or a political
subdivision or a statutory body or a
local authority thereof to an indivi-
dual in respect of services rendered
to that Party or subdivision or body
or authority shall be taxable only in
that Party.

(b) However, such salaries, wa-

ges and other similar remuneration
shall be taxable only in the other
Party if the services are rendered in
that Party and the individual is a re-
sident of that Party who did not be-
come a resident of that Party solely
for the purpose of rendering the ser-
vices.

2. The provisions of Articles 5, 6

and 7 shall apply to salaries, wages,
and other similar remuneration in re-
spect of services rendered in connec-
tion with a business carried on by a
Party or a political subdivision or a
statutory body or a local authority
thereof.

Artikel 9

Offentlig tjänst

1. a) Lön och annan liknande er-

sättning, med undantag för pension,
som betalas av en part, en av dess
politiska underavdelningar, offent-
ligrättsliga organ eller lokala myn-
digheter till fysisk person på grund
av arbete som utförs i denna parts,
underavdelnings, organs eller myn-
dighets tjänst, beskattas endast i
denna part.

b) Sådan lön och annan liknande

ersättning beskattas emellertid en-
dast i den andra parten om arbetet ut-
förs i denna part och den fysiska per-
sonen har hemvist i denna part och
inte fick hemvist i denna part uteslu-
tande för att utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 5,

6 och 7 tillämpas på lön och annan
liknande ersättning som betalas på
grund av arbete som utförs i sam-
band med rörelse som bedrivs av en
part, en av dess politiska underavdel-
ningar, offentligrättsliga organ eller
lokala myndigheter.

Article 10

Students

Payments which a student or busi-

ness apprentice who is or was imme-
diately before visiting a Party a resi-
dent of the other Party and who is
present in the first-mentioned Party
solely for the purpose of his educa-

Artikel 10

Studerande

Studerande eller affärspraktikant,

som har eller omedelbart före vis-
telse i en part hade hemvist i den an-
dra parten och som vistas i den först-
nämnda parten uteslutande för sin
undervisning eller praktik, beskattas

background image

8

SFS 2009:1122

tion or training receives for the pur-
pose of his maintenance, education
or training shall not be taxed in that
Party, provided that such payments
arise from sources outside that Party.

inte i denna part för belopp som han
erhåller för sitt uppehälle, sin under-
visning eller praktik, under förutsätt-
ning att beloppen härrör från källa
utanför denna part.

Article 11

Elimination of double taxation

1. In Jersey double taxation shall

be avoided as follows:

Subject to the provisions of the

laws of Jersey regarding the allo-
wances of credit against Jersey tax
of tax payable in a territory outside
Jersey (which shall not affect the ge-
neral principle hereof);

(i) subject to the provisions of

sub-paragraph (iii), where a resident
of Jersey derives income which, in
accordance with the provisions of
this Agreement, may be taxed in
Sweden, Jersey shall allow as a cre-
dit from the Jersey tax on the income
of that resident, an amount equal to
the income tax paid in Sweden;

(ii) such deduction shall not,

however, exceed that part of the in-
come tax, as computed before the
credit is given, which is attributable
to the income which may be taxed in
Sweden;

(iii) where a resident of Jersey de-

rives income which, in accordance
with the provisions of this Agree-
ment shall be taxable only in Swe-
den, Jersey may include this income
in the tax base, but shall allow as a
credit from the Jersey tax that part of
the income tax which is attributable
to the income derived from Sweden.

2. In Sweden double taxation shall

be avoided as follows:

(a) Where a resident of Sweden

derives income which under the laws
of Jersey and in accordance with the
provisions of this Agreement may be
taxed in Jersey, Sweden shall allow
– subject to the provisions of the

Artikel 11

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. I Jersey ska dubbelbeskattning

undvikas på följande sätt:

Med beaktande av bestämmelser-

na i Jerseys lagstiftning som tillåter
att skatt som betalats i ett annat terri-
torium än Jersey avräknas mot skatt i
Jersey (som inte ska påverka den all-
männa princip som anges här),

1) om person med hemvist i Jer-

sey förvärvar inkomst som enligt be-
stämmelserna i detta avtal får be-
skattas i Sverige, ska Jersey – med
beaktande av bestämmelserna i 3)
nedan – från skatten i Jersey på in-
komsten för personen i fråga avräk-
na ett belopp motsvarande den in-
komstskatt som erlagts i Sverige,

2) avräkningsbeloppet ska emel-

lertid inte överstiga den del av in-
komstskatten, beräknad före avräk-
ning, som är hänförlig till sådan in-
komst som får beskattas i Sverige,

3) om person med hemvist i Jer-

sey förvärvar inkomst, som enligt
bestämmelserna i detta avtal beskat-
tas endast i Sverige, får Jersey inräk-
na inkomsten i skatteunderlaget,
men ska från skatten i Jersey avräk-
na ett belopp motsvarande den del av
inkomstskatten som är hänförlig till
inkomsten som förvärvats från Sve-
rige.

2. I Sverige ska dubbelbeskattning

undvikas på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sve-

rige förvärvar inkomst som enligt
Jerseys lagstiftning och i enlighet
med bestämmelserna i detta avtal får
beskattas i Jersey, ska Sverige – med
beaktande av bestämmelserna i

background image

9

SFS 2009:1122

laws of Sweden concerning credit
for foreign tax (as it may be amen-
ded from time to time without chan-
ging the general principle hereof) –
as a deduction from the tax on such
income, an amount equal to the Jer-
sey tax paid in respect of such in-
come.

(b) Where a resident of Sweden

derives income which, in accordance
with the provisions of this Agree-
ment, shall be taxable only in Jersey,
Sweden may, when determining the
graduated rate of Swedish tax, take
into account the income which shall
be taxable only in Jersey.

svensk lagstiftning beträffande av-
räkning av utländsk skatt (såsom de
kan komma att ändras från tid till an-
nan utan att den allmänna princip
som anges här ändras) – från den
svenska skatten på inkomsten avräk-
na ett belopp motsvarande den skatt
som erlagts på inkomsten i Jersey.

b) Om person med hemvist i Sve-

rige förvärvar inkomst, som enligt
bestämmelserna i detta avtal beskat-
tas endast i Jersey, får Sverige vid
bestämmandet av svensk progressiv
skatt beakta sådan inkomst som be-
skattas endast i Jersey.

Article 12

Mutual agreement procedure

1. Where an individual considers

that the actions of one or both of the
Parties result or will result for him in
taxation not in accordance with the
provisions of this Agreement, he
may, irrespective of the remedies
provided by the domestic law of
those Parties, present his case to the
competent authority of the Party of
which he is a resident. The case must
be presented within three years from
the first notification of the action re-
sulting in taxation not in accordance
with the provisions of the Agree-
ment.

2. The competent authority shall

endeavour, if the objection appears
to it to be justified and if it is not it-
self able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by mu-
tual agreement with the competent
authority of the other Party, with a
view to the avoidance of taxation
which is not in accordance with the
Agreement. Any agreement reached
shall be implemented notwithstan-
ding any time limits in the domestic
law of the Parties.

Artikel 12

Förfarandet vid ömsesidig
överenskommelse

1. Om en fysisk person anser att

en part eller båda parterna vidtagit
åtgärder som för honom medför eller
kommer att medföra beskattning
som strider mot bestämmelserna i
detta avtal, kan han, utan att detta
påverkar hans rätt att använda sig av
de rättsmedel som finns i dessa par-
ters interna rättsordning, lägga fram
saken för den behöriga myndigheten
i den part där han har hemvist. Saken
ska läggas fram inom tre år från den
tidpunkt då personen i fråga fick vet-
skap om den åtgärd som givit upp-
hov till beskattning som strider mot
bestämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten

finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en till-
fredsställande lösning, ska myndig-
heten söka avgöra saken genom öm-
sesidig överenskommelse med den
behöriga myndigheten i den andra
parten i syfte att undvika beskattning
som strider mot avtalet. Överens-
kommelse som träffats genomförs
utan hinder av tidsgränser i parternas
interna lagstiftning.

background image

10

SFS 2009:1122

3. The competent authorities of

the Parties shall endeavour to re-
solve by mutual agreement any diffi-
culties or doubts arising as to the in-
terpretation or application of the
Agreement.

4. The competent authorities of

the Parties may communicate with
each other directly for the purpose of
reaching an agreement in the sense
of the preceding paragraphs.

3. Parternas behöriga myndigheter

ska genom ömsesidig överenskom-
melse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga
om tolkningen eller tillämpningen av
avtalet.

4. Parternas behöriga myndigheter

kan träda i direkt förbindelse med
varandra i syfte att träffa överens-
kommelse i den mening som avses i
föregående punkter.

Article 13

Entry into force

1. This Agreement shall enter into

force on the thirtieth day after the la-
ter of the dates on which each of the
Parties has notified the other in writ-
ing that the procedures required by
its law have been complied with.

2. The Agreement shall have ef-

fect:

(a) in Jersey:
on taxes chargeable for any tax

year beginning on or after the first
day of January of the year next follo-
wing that in which this Agreement
enters into force;

(b) in Sweden:
on taxes chargeable for any tax

year beginning on or after the first
day of January of the year next follo-
wing that in which this Agreement
enters into force.

3. Notwithstanding paragraph 2,

this Agreement shall only have ef-
fect when the Agreement signed on
28 October 2008 between the King-
dom of Sweden and Jersey for the
exchange of information relating to
tax matters shall have effect.

Artikel 13

Ikraftträdande

1. Detta avtal träder i kraft den

trettionde dagen efter den dag då den
sista av de skriftliga underrättelser –
som parterna ska lämna när de åtgär-
der vidtagits som krävs enligt respek-
tive parts lagstiftning – har lämnats.

2. Avtalet ska tillämpas:

a) i Jersey:
på skatt som tas ut för beskatt-

ningsår som börjar den 1 januari det
år som närmast följer efter det år då
avtalet träder i kraft eller senare,

b) i Sverige:
på skatt som tas ut för beskatt-

ningsår som börjar den 1 januari det
år som närmast följer efter det år då
avtalet träder i kraft eller senare.

3. Utan hinder av punkt 2, är detta

avtal endast tillämpligt när avtalet
mellan Konungariket Sverige och
Jersey om utbyte av upplysningar i
skatteärenden undertecknat den
28 oktober 2008 är tillämpligt.

background image

11

SFS 2009:1122

Article 14

Termination

1. This Agreement shall remain in
force until terminated by a Party.
Either Party may terminate the
Agreement by giving written notice
of termination at least six months
before the end of any calendar year.
In such event, the Agreement shall
cease to have effect on taxes charge-
able for any tax year beginning on or
after the first day of January of the
year next following the end of the
six months period.

2. Notwithstanding paragraph 1,

this Agreement will be terminated,
without giving notice of termination,
on the date of termination of the
Agreement signed on 28 October
2008 between the Kingdom of Swe-
den and Jersey for the exchange of
information relating to tax matters.

In witness whereof the under-

signed being duly authorised thereto
have signed this Agreement.

Done at Helsinki, this 28

th day of

October 2008, in duplicate in the
English language.

For the Government of the Kingdom
of Sweden

Anders Borg

For the Government of Jersey

Frank Walker

Artikel 14

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till dess
det sägs upp av en part. Vardera par-
ten kan skriftligen säga upp avtalet
genom underrättelse härom minst
sex månader före utgången av något
kalenderår. I händelse av sådan upp-
sägning upphör avtalet att gälla i frå-
ga om skatt som tas ut för beskatt-
ningsår som börjar den 1 januari det
år som följer närmast efter utgången
av sexmånadersperioden eller se-
nare.

2. Utan hinder av punkt 1, upphör

detta avtal att gälla, utan uppsäg-
ning, den dag då avtalet mellan
Konungariket Sverige och Jersey om
utbyte av upplysningar i skatteären-
den undertecknat den 28

oktober

2008 upphör att gälla.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Helsingfors den

28 oktober 2008 i två exemplar på
engelska språket.

För Konungariket Sveriges regering

Anders Borg

För Jerseys regering

Frank Walker

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009