SFS 2009:1230 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

091230.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels att 30 kap. 8–10 §§, 31 kap. 20 § samt 34 kap. 16 och 17 §§ ska ha

följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 18 kap. 15 a §, av följande

lydelse.

18 kap.

15 a §

Om inventarier behandlas som avyttrade på grund av att uttags-

beskattning ska ske enligt bestämmelserna i 22 kap. 5 § 4 eller 5 på grund av
ett skatteavtal som har ingåtts med en stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, får utöver vad som anges i 15 § det särskilda avdraget
inte överstiga det skattemässiga värdet för inventarierna.

Det skattemässiga värdet för inventarier utgörs av en skälig del av det

skattemässiga värdet av samtliga inventarier i näringsverksamheten.

30 kap.

8 §

En juridisk person ska återföra sina avdrag, även om tiden i 7 § inte har

löpt ut, om

1. den upphör att bedriva näringsverksamhet,
2. den beskattas i Sverige bara såsom delägare i ett svenskt handelsbolag

och handelsbolaget upphör att bedriva näringsverksamheten eller andelen
avyttras eller övergår till en ny ägare på något annat sätt,

3. skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör,
4. näringsverksamheten inte längre ska beskattas i Sverige på grund av ett

skatteavtal med en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

5. den upplöses genom fusion eller fission och annat inte följer av bestäm-

melserna i 37 kap. 17 §,

6. det beslutas att den ska träda i likvidation, eller
7. den försätts i konkurs.

1 Prop. 2009/10:39, bet. 2009/10:SkU17, rskr. 2009/10:79.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2009:1230

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

2

SFS 2009:1230

9 §

En enskild näringsidkare ska återföra sina avdrag, även om tiden i 7 §

inte har löpt ut, om

1. han upphör att bedriva näringsverksamheten,
2. skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör,
3. näringsverksamheten inte längre ska beskattas i Sverige på grund av ett

skatteavtal med en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
eller

4. han försätts i konkurs.

10 §

En fysisk person som är delägare i ett svenskt handelsbolag ska åter-

föra sina avdrag, även om tiden i 7 § inte har löpt ut, om

1. handelsbolaget upphör att bedriva näringsverksamheten,
2. andelen i handelsbolaget avyttras eller övergår till en ny ägare på något

annat sätt,

3. skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör,
4. näringsverksamheten inte längre ska beskattas i Sverige på grund av ett

skatteavtal med en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

5. det beslutas att handelsbolaget ska träda i likvidation, eller
6. delägaren eller handelsbolaget försätts i konkurs.

31 kap.

20 §

Avdraget ska återföras, även om tiden i 19 § inte har löpt ut, om

1. fonden tas i anspråk i strid med bestämmelserna i 10–15 §§,
2. den huvudsakliga delen av näringsverksamheten överlåts och inte annat

följer av 38 kap. 15 §,

3. den huvudsakliga delen av näringsverksamheten tillfaller en eller flera

nya ägare på grund av arv, testamente eller bodelning,

4. den som innehar fonden upphör att bedriva näringsverksamheten,
5. skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör,
6. näringsverksamheten inte längre ska beskattas i Sverige på grund av ett

skatteavtal med en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

7. den som innehar fonden upplöses genom fusion eller fission och annat

inte följer av bestämmelserna i 37 kap. 17 §,

8. det beslutas att innehavaren av fonden ska träda i likvidation, eller
9. den som innehar fonden försätts i konkurs.
Vad som sägs i första stycket 2–4 gäller inte om avsättningen grundas på

en sådan avyttring som avses i 5 § 1–4.

I 23 och 24 §§ finns bestämmelser om att ersättningsfonder i vissa fall får

tas över av någon annan i stället för att avdragen återförs.

34 kap.

16 §

En enskild näringsidkares avdrag ska återföras om

1. han upphör att bedriva näringsverksamheten,
2. skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör,
3. näringsverksamheten inte längre ska beskattas i Sverige på grund av ett

skatteavtal med en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

4. han är begränsat skattskyldig och dör under beskattningsåret, eller
5. han försätts i konkurs.

background image

3

SFS 2009:1230

17 §

Avdrag som en delägare i ett svenskt handelsbolag har gjort ska åter-

föras om

1. handelsbolaget upphör att bedriva näringsverksamheten,
2. andelen i handelsbolaget avyttras eller övergår till en ny ägare på något

annat sätt,

3. skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör,
4. näringsverksamheten inte längre ska beskattas i Sverige på grund av ett

skatteavtal med en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

5. delägaren är begränsat skattskyldig och dör under beskattningsåret,
6. det beslutas att handelsbolaget ska träda i likvidation, eller
7. delägaren eller handelsbolaget försätts i konkurs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas på beskattningsår

som påbörjas efter den 31 december 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Christina Eng
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009