SFS 2009:1232 Lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

091232.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1984:404) om stämpel-

skatt vid inskrivningsmyndigheter ska ha följande lydelse.

4 §

2

Förvärv av fast egendom är skattepliktiga om de sker genom:

1) köp eller byte,
2) tillskott till bolag eller förening, utdelning eller skifte från bolag eller

förening,

3) expropriation eller annan inlösen på grund av stadgande om rätt eller

skyldighet att lösa fast egendom,

4) delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 2 aktiebolagslagen (2005:551)

eller en åtgärd enligt utländsk lagstiftning som motsvarar sådan delning.

Förvärv av tomträtter är skattepliktiga om de sker genom upplåtelse, över-

låtelse mot ersättning eller annat fång som avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas i fråga om för-

värv som görs efter den 31 december 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:9, bet. 2009/10:SkU10, rskr. 2009/10:75.

2 Senaste lydelse 1998:1610.

SFS 2009:1232

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009