SFS 2009:1239 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

091239.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 kap. 30 § inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

12 kap.

30 §

Bestämmelserna i 27 § första–tredje styckena tillämpas inte för skatt-

skyldiga som på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder tvingas an-
vända egen bil eller sin förmånsbil.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången vid

2011 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:11, bet. 2009/10:SkU9, rskr. 2009/10:74.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2009:1239

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009