SFS 2009:1280 Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

091280.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurrenslagen (2008:579);

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om konkurrenslagen

(2008:579)

dels att 3 kap. 7 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2 § samt 8 kap. 2 och 15 §§ ska ha

följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 3 kap. 27–32 §§, samt

närmast före 3 kap. 27 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

7 §

Konkurrensskadeavgift får inte påföras

1. för åtgärder som omfattas av ett åläggande enligt 1, 2 eller 3 § eller ett

förbud enligt 27 eller 30 § som har meddelats vid vite enligt denna lag,

2. för åtgärder som har vidtagits under den tid då ett beslut om att godta

åtagande enligt 4 § första stycket har gällt, om åtgärderna är förenliga med
beslutet, eller

3. i ringa fall.
I fall som avses i första stycket 2 får konkurrensskadeavgift påföras om

beslutet har återkallats med stöd av 4 § andra stycket 3.

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

27 §

Staten, en kommun eller ett landsting får förbjudas att i en säljverk-

samhet som omfattas av 1 kap. 5 § första stycket tillämpa ett visst förfaran-
de, om detta

1. snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv

konkurrens på marknaden, eller

2. hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en

sådan konkurrens.

Förbud får inte meddelas för förfaranden som är försvarbara från allmän

synpunkt.

En kommun eller ett landsting får även förbjudas att bedriva en viss sälj-

verksamhet i fall som avses i första stycket. En sådan verksamhet får dock
inte förbjudas, om den är förenlig med lag.

Ett förbud gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.

1 Prop. 2008/09:231, bet. 2009/10:NU8, rskr. 2009/10:84.

SFS 2009:1280

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

2

SFS 2009:1280

28 §

Det som sägs i 27 § gäller även ett förfarande eller en verksamhet i en

annan juridisk person om staten, en kommun eller ett landsting direkt eller
indirekt har ett dominerande inflytande över den juridiska personen genom
ägarskap, finansiell medverkan, gällande regler eller på annat sätt. Det som
sägs om staten, en kommun eller ett landsting tillämpas då på den juridiska
personen.

29 §

Ett förbud enligt 27 § får även omfatta ett förfarande eller en verk-

samhet som väsentligen överensstämmer med det förfarande eller den verk-
samhet som förbjuds.

30 §

Om det finns särskilda skäl för det, får ett förbud enligt 27 § meddelas

för tiden till dess att frågan slutligt har avgjorts. Ett sådant förbud får medde-
las bara sedan rättegång inletts.

31 §

Har rätten lämnat en talan om förbud enligt 27 § utan bifall, får frågan

prövas på nytt, om de omständigheter som låg till grund för avgörandet har
förändrats i något väsentligt avseende.

Ett förbud enligt 27 § får omprövas, om det finns särskilda skäl för att

upphäva eller mildra förbudet.

32 §

Frågor om förbud enligt 27 § eller omprövning enligt 31 § andra

stycket prövas av Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket. Talan
om omprövning av ett meddelat förbud får också väckas av den som förbu-
det riktar sig mot.

Om Konkurrensverket för ett visst fall beslutar att inte väcka en talan om

förbud enligt 27 §, får talan väckas av ett företag som berörs av förfarandet
eller av verksamheten.

6 kap.

1 §

Följande ålägganden eller förbud får förenas med vite:

1. åläggande enligt 3 kap. 1, 2 eller 3 §,
2. förbud enligt 3 kap. 27 eller 30 §,
3. förbud enligt 4 kap. 1 §,
4. åläggande enligt 4 kap. 2 eller 3 §,
5. förbud eller åläggande enligt 4 kap. 12 § tredje stycket,
6. förbud enligt 4 kap. 17 §, och
7. åläggande enligt 5 kap. 1 §.
Ett beslut om undersökning enligt 5 kap. 3 eller 20 § får förenas med vite.

Konkurrensverket får förena ett beslut om fullgörande av skyldigheter enligt
4 kap. 6 § eller 7 § 1 med vite.

Konkurrensverket får förena ett beslut att godta ett åtagande som har läm-

nats enligt 3 kap. 4 § första stycket eller enligt 4 kap. 4 § med vite. Ett sådant
beslut gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.

background image

3

SFS 2009:1280

7 kap.

2 §

Domar och beslut av Stockholms tingsrätt i mål och ärenden enligt

denna lag överklagas hos Marknadsdomstolen. För domar och beslut i mål
om skadestånd gäller detta dock endast när ett sådant mål handlagts gemen-
samt med ett mål om konkurrensskadeavgift enligt 8 kap. 7 §.

Första stycket gäller inte i mål där talan förs om att döma ut vite enligt

6 kap. 2 §.

Beslut av tingsrätten i frågor som avses i 3 kap. 30 § och 4 kap. 17 § får

överklagas särskilt.

8 kap.

2 §

Bestämmelserna i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning om sa-

ken inte är tillåten tillämpas i mål som avses i

– 3 kap. 2, 5, 27 och 31 §§ samt 32 § andra stycket,
– 3 kap. 21 § och 4 kap. 17 §, även om någon talan inte väckts, och
– 4 kap. 13 och 20 §§ samt 21 § andra stycket.

15 §

I mål och ärenden enligt denna lag tillämpas i fråga om rättegångs-

kostnader 31 kap. rättegångsbalken, om inte något annat anges i denna lag.

I mål som avses i 3 kap. 2 § och 32 § andra stycket samt i mål om skade-

stånd tillämpas 18 kap. rättegångsbalken. Om det finns särskilda skäl, får
rätten i ett mål som avses i 3 kap. 2 § eller 32 § andra stycket besluta att var
och en av parterna ska svara för sina rättegångskostnader.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009