SFS 2009:1282 Lag om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

091282.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med
Internationella brottmålsdomstolen;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2002:329) om

samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 21 § ska lyda ”Samarbete i fråga om brott

som riktats mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipning”,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 22 a §, av följande lydelse.

1 §

Om den genom Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen in-

rättade domstolen begär att det i Sverige ska vidtas en åtgärd som grundar
sig på stadgan, tillämpas bestämmelserna i denna lag.

Bestämmelserna i 3–20 §§ tillämpas om utredningen eller lagföringen gäl-

ler folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse.

Bestämmelserna i 21–22 a §§ tillämpas om utredningen eller lagföringen

gäller brott som riktats mot Internationella brottmålsdomstolens rättskip-
ning.

I 23–32 §§ finns bestämmelser om verkställighet av Internationella brott-

målsdomstolens avgöranden och om transport av frihetsberövade genom
Sverige.

22 a §

Har Internationella brottmålsdomstolen genom lagakraftvunnen

dom prövat fråga om ansvar för en gärning som riktats mot domstolens rätt-
skipning, får den tilltalade inte lagföras i Sverige för samma gärning i enlig-
het med vad som gäller enligt 2 kap. 5 a § första stycket 1–4 brottsbalken.

Första stycket gäller inte i fråga om brott som avses i 2 kap. 1 § eller 3 §

4 eller 7 brottsbalken såvida inte lagföringen vid Internationella brottmåls-
domstolen har skett sedan personen utlämnats från Sverige för lagföring.

Får lagföring ske, ska bestämmelserna i 2 kap. 6 § brottsbalken tillämpas.

En bestämmelse om krav på åtalsförordnande finns i 2 kap. 7 c § samma
balk.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

1 Prop. 2008/09:226, bet. 2009/10:JuU4, rskr. 2009/10:81.

SFS 2009:1282

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

2

SFS 2009:1282

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Håkan Friman
(Justitiedepartementet)