SFS 2009:1285 Lag om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna för att främja ekonomiska förbindelser

091285.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt
avser Nederländska Antillerna för att främja
ekonomiska förbindelser;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Det avtal mellan Konungariket Sverige och Konungariket Nederlän-

derna såvitt avser Nederländska Antillerna för att främja ekonomiska förbin-
delser som undertecknades den 10 september 2009 ska gälla som lag här i
landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa med-

för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle före-
ligga.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas på skatt som tas ut för beskattningsår som bör-

jar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då lagen träder i kraft
eller senare.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:25, bet. 2009/10:SkU20, rskr. 2009/10:56.

SFS 2009:1285

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

2

SFS 2009:1285

Bilaga

(Översättning)

AGREEMENT BETWEEN THE
KINGDOM OF SWEDEN AND
THE KINGDOM OF THE
NETHERLANDS, IN RESPECT
OF THE NETHERLANDS ANTIL-
LES, TO PROMOTE ECONOMIC
RELATIONS

AVTAL MELLAN KONUNGA-
RIKET SVERIGE OCH
KONUNGARIKET NEDERLÄN-
DERNA SÅVITT AVSER NEDER-
LÄNDSKA ANTILLERNA FÖR
ATT FRÄMJA EKONOMISKA
FÖRBINDELSER

Whereas the Kingdom of Sweden

and the Kingdom of the Netherlands,
in respect of the Netherlands Antil-
les, (“the Contracting Parties”) have
signed an Agreement for the Ex-
change of Information with respect
to Taxes;

Då Konungariket Sverige och

Konungariket Nederländerna såvitt
avser Nederländska Antillerna (”de
avtalsslutande parterna”) underteck-
nat ett avtal för utbyte av upplys-
ningar avseende skatter,

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Now, therefore, the Contracting

Parties have agreed as follows:

har de avtalsslutande parterna

kommit överens om följande:

Article 1

Taxes covered

1. The taxes to which this Agree-

ment shall apply are:

(a) in the Netherlands Antilles:
(i) the income tax (inkomstenbe-

lasting);

(ii) the profit tax (winstbelasting);

and

(iii) the surtaxes on the income

and profit tax (opcenten op de
inkomsten – en winstbelasting);

(hereinafter referred to as

“Netherlands Antilles tax”);

(b) in Sweden: the national in-

come tax (den statliga inkomstskat-
ten) (hereinafter referred to as “Swe-
dish tax”).

2. The Agreement shall apply also

to any identical or substantially simi-
lar taxes that are imposed after the
date of signature of the Agreement in
addition to, or in place of, the taxes
referred to in paragraph 1. The com-
petent authorities of the Contracting
Parties shall notify each other of any

Artikel 1

Skatter som omfattas av avtalet

1. De skatter som omfattas av av-

talet är:

a) i Nederländska Antillerna:
1) inkomstskatten,

2) vinstskatten, och

3) tilläggsskatterna på inkomst

och vinst,

(i det följande benämnda ”skatt i

Nederländska Antillerna”),

b) i Sverige: den statliga inkomst-

skatten (i det följande benämnd
”svensk skatt”).

2. Avtalet tillämpas även på skat-

ter av samma eller i huvudsak likar-
tat slag, som efter undertecknandet
av avtalet tas ut vid sidan av eller i
stället för de i punkt 1 nämnda skat-
terna. De avtalsslutande parternas
behöriga myndigheter ska meddela
varandra väsentliga ändringar som

background image

3

SFS 2009:1285

significant changes which have been
made in their respective taxation
laws.

har gjorts i respektive parts skatte-
lagstiftning.

Article 2

Definitions

1. For the purposes of this Agree-

ment, unless the context otherwise
requires:

(a) the term “Contracting Party”

means the Kingdom of the Nether-
lands, in respect of the Netherlands
Antilles, or the Kingdom of Sweden
as the context requires;

(b) the term “Sweden” means the

Kingdom of Sweden and, when used
in a geographical sense, includes the
national territory, the territorial sea
of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accor-
dance with international law exerci-
ses sovereign rights or jurisdiction;

(c) the term “the Netherlands An-

tilles” means that part of the King-
dom of the Netherlands that is situa-
ted in the Caribbean Sea and consis-
ting of the Island Territories of Bon-
aire, Curaçao, Saba, St. Eustatius
and St. Maarten (Dutch part) inclu-
ding the territorial waters thereof and
the part of the seabed and its subsoil
under the Caribbean Sea over which
the Kingdom of the Netherlands has
sovereign rights in accordance with
international law but excluding the
part thereof relating to Aruba;

(d) the term “company” means

any body corporate or any entity that
is treated as a body corporate for tax
purposes;

(e) the term “competent authority”

means:

(i) in the case of Sweden, the

Minister of Finance, his authorized
representative or the authority which
is designated as a competent autho-
rity for the purposes of this Agree-
ment;

Artikel 2

Definitioner

1. Om inte sammanhanget föran-

leder annat, har vid tillämpningen av
detta avtal följande uttryck nedan an-
given betydelse:

a) ”avtalsslutande part” avser

Konungariket Nederländerna såvitt
avser Nederländska Antillerna eller
Konungariket Sverige, beroende på
sammanhanget,

b) ”Sverige” avser Konungariket

Sverige och innefattar, när det an-
vänds i geografisk betydelse,
Sveriges territorium, Sveriges terri-
torialvatten och andra havsområden
över vilka Sverige, i överensstäm-
melse med folkrättens regler, utövar
suveräna rättigheter eller jurisdik-
tion,

c) ”Nederländska Antillerna” av-

ser den del av Konungariket Neder-
länderna som är belägen i Karibiska
havet och består av territorierna
Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eusta-
tius och St. Maarten (den del som
tillhör Nederländerna) inbegripet
tillhörande territorialvatten och den
del av Karibiska havets havsbotten
och dess underlag över vilka
Konungariket Nederländerna utövar
suveräna rättigheter i överensstäm-
melse med folkrättens regler, med
undantag för den del som tillhör
Aruba,

d) ”bolag” avser juridisk person

eller annan som vid beskattningen
behandlas som en juridisk person,

e) ”behörig myndighet” avser:

1) i fråga om Sverige, finans-

ministern, dennes befullmäktigade
ombud eller den myndighet åt vilken
uppdras att vara behörig myndighet
vid tillämpningen av detta avtal,

background image

4

SFS 2009:1285

(ii) in the case of the Netherlands

Antilles, the Minister of Finance or
his authorized representative.

2. As regards the application of

the Agreement at any time by a
Contracting Party, any term not defi-
ned therein shall, unless the context
otherwise requires, have the meaning
that it has at that time under the law
of that Party for the purposes of the
taxes to which the Agreement app-
lies, any meaning under the appli-
cable tax laws of that Party prevai-
ling over a meaning given to the
term under other laws of that Party.

2) i fråga om Nederländska Antil-

lerna, finansministern eller dennes
befullmäktigade ombud.

2. Då en avtalsslutande part till-

lämpar avtalet vid någon tidpunkt
anses, såvida sammanhanget inte
föranleder annat, varje uttryck som
inte definierats i avtalet ha den bety-
delse som uttrycket har vid denna
tidpunkt enligt den partens lagstift-
ning i fråga om sådana skatter på
vilka avtalet tillämpas och den bety-
delse som uttrycket har enligt till-
lämplig skattelagstiftning i denna
part äger företräde framför den bety-
delse som uttrycket har enligt annan
lagstiftning i denna part.

Article 3

Resident

1. For the purposes of this Agree-

ment, the terms “company resident
in Sweden” and “company resident
in the Netherlands Antilles” mean
any company, which under the laws
of that Party, is liable to tax therein
by reason of its domicile, residence,
place of management or any other
criterion of a similar nature. The
terms “company resident in Sweden”
and “company resident in the
Netherlands Antilles” do not include
any company which is liable to tax in
that Party in respect only of income
from sources in that Party.

Artikel 3

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal

avser uttrycken ”bolag med hemvist
i Sverige” och ”bolag med hemvist i
Nederländska Antillerna” varje
bolag som enligt lagstiftningen i
denna part är skattskyldigt där på
grund av domicil, hemvist, plats för
företagsledning eller annan liknande
omständighet. Uttrycken ”bolag med
hemvist i Sverige” och ”bolag med
hemvist i Nederländska Antillerna”
inbegriper inte bolag som är skatt-
skyldigt i denna part endast för in-
komst från källa i denna part.

2. Where by reason of the provi-

sions of paragraph 1, a company is a
resident of both Contracting Parties,
the competent authorities of the
Contracting Parties shall endeavour
to settle the question by mutual
agreement.

2. Då ett bolag till följd av be-

stämmelserna i punkt 1 har hemvist i
båda avtalsslutande parterna, ska de
avtalsslutande parternas behöriga
myndigheter söka lösa frågan genom
ömsesidig överenskommelse.

Article 4

Elimination of double taxation

1. Where a company resident in

Sweden derives income attributable
to a permanent establishment in the
Netherlands Antilles which under

Artikel 4

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Om ett bolag med hemvist i

Sverige förvärvar inkomst hänförlig
till fast driftställe i Nederländska
Antillerna som enligt lagstiftningen i

background image

5

SFS 2009:1285

the laws of the Netherlands Antilles
may be taxed in the Netherlands An-
tilles, Sweden shall allow – subject
to the provisions of the laws of Swe-
den concerning credit for foreign tax
(as it may be amended from time to
time without changing the general
principle hereof) – as a deduction
from the tax on such income, an
amount equal to the Netherlands An-
tilles tax paid in respect of such in-
come. The term “the Netherlands
Antilles tax paid” shall be deemed to
include the Netherlands Antilles tax
which would have been paid, but for
any time-limited reduction or
exemption of tax granted under in-
centive provisions contained in the
Netherlands Antilles laws designed
to promote economic development
to the extent that such reduction or
exemption is granted for income de-
rived from activities mentioned in
Article 5 and provided that the acti-
vities have been carried out in the
Netherlands Antilles.

Nederländska Antillerna får beskat-
tas i Nederländska Antillerna, ska
Sverige – med beaktande av bestäm-
melserna i svensk lagstiftning beträf-
fande avräkning av utländsk skatt
(även i den lydelse de framdeles kan
få genom att ändras utan att den all-
männa princip som anges här ändras)
– från den svenska skatten på inkom-
sten avräkna ett belopp motsvarande
den skatt på inkomsten som erlagts i
Nederländska Antillerna. Uttrycket
”den skatt som erlagts i Nederländ-
ska Antillerna” inbegriper skatt i
Nederländska Antillerna som skulle
ha erlagts om inte tidsbegränsad ned-
sättning av eller befrielse från skatt
medgivits enligt bestämmelser om
skattelättnader i lagstiftning i Neder-
ländska Antillerna avsedd att främja
ekonomisk utveckling i den utsträck-
ning som nedsättningen eller befriel-
sen givits beträffande inkomst från
någon av de i artikel 5 angivna verk-
samheterna och under förutsättning
att verksamheterna har bedrivits i
Nederländska Antillerna.

2. Where a company resident in

Sweden directly holds shares repre-
senting 100 per cent of the voting
power in a company resident in the
Netherlands Antilles, Sweden shall
exempt from tax dividends distribu-
ted by the last-mentioned company
to the extent that the dividends
would have been exempt under Swe-
dish law if both companies had been
Swedish companies, and provided
that the profits of the last-mentioned
company are derived from activities
listed in Article 5 and provided that
the activities have been carried out in
the Netherlands Antilles.

2. Om ett bolag med hemvist i

Sverige direkt innehar aktier som
motsvarar 100 procent av det sam-
manlagda röstvärdet i ett bolag med
hemvist i Nederländska Antillerna,
ska utdelning från det sistnämnda
bolaget undantas från beskattning i
Sverige i den utsträckning som ut-
delningen skulle ha varit undantagen
från beskattning enligt svensk lag
om båda bolagen hade varit svenska,
och under förutsättning att vinsterna
i detta sistnämnda bolag härrör från
någon av de i artikel 5 angivna verk-
samheterna och att verksamheterna
har bedrivits i Nederländska Antil-
lerna.

3. The provisions of the second

sentence of paragraph 1 and of para-
graph 2 shall only apply for the first
ten years during which this Agree-
ment is effective. This period may be
extended by mutual agreement be-
tween the competent authorities.

3. Bestämmelserna i punkt 1 andra

meningen och i punkt 2 tillämpas en-
dast under de första tio åren under
vilka detta avtal tillämpas. Denna
period kan förlängas genom ömsesi-
dig överenskommelse mellan de be-
höriga myndigheterna.

background image

6

SFS 2009:1285

Article 5

Activities covered

1. Article 4 applies to the follo-

wing activities (excluding financial
activities other than financial activi-
ties directly incidental and ancillary
to the listed activities):

(a) industrial and manufacturing

activities;

(b) tourism (including restaurants

and hotels);

(c) a building site or a construc-

tion, assembly or installation project;

(d) oil and gas activities and en-

ergy production;

(e) mining;
(f) agriculture; and
(g) the installation, operation or

maintenance of fixed or mobile tele-
communication systems.

Artikel 5

Verksamheter som omfattas av
avtalet

1. Artikel 4 tillämpas på följande

verksamheter (med undantag för an-
nan finansiell verksamhet än sådan
som är direkt underordnad och utgör
en integrerad del av de angivna verk-
samheterna):

a) industri och tillverkning,

b) turism (inbegripet restaurang-

och hotellverksamhet),

c) plats för byggnads-, anlägg-

nings-, monterings- eller installa-
tionsverksamhet,

d) olje- och gasverksamhet samt

energiproduktion,

e) gruvdrift,
f) jordbruk, och
g) installation, drift eller underhåll

av stationära eller mobila telekom-
munikationssystem.

2. The right of any Swedish com-

pany to engage in the Netherlands
Antilles in the activities listed in the
preceding paragraph remains sub-
ject to the domestic legislation in
force in the Netherlands Antilles.

2. Rätten för svenska bolag att i

Nederländska Antillerna bedriva
verksamheter som anges i föregående
punkt avgörs även fortsättningsvis
enligt den interna lagstiftning som
gäller i Nederländska Antillerna.

Article 6

Mutual agreement procedure

1. Where a company considers

that the actions of one or both of the
Contracting Parties result or will re-
sult for it in taxation not in accor-
dance with the provisions of this
Agreement, it may, irrespective of
the remedies provided by the domes-
tic law of those Contracting Parties,
present its case to the competent au-
thority of the Contracting Party of
which it is a resident. The case must
be presented within three years from
the first notification of the action re-
sulting in taxation not in accordance
with the provisions of the Agree-
ment.

Artikel 6

Ömsesidig överenskommelse

1. Om ett bolag anser att en part

eller båda avtalsslutande parterna
vidtagit åtgärder som för bolaget
medför eller kommer att medföra be-
skattning som strider mot bestäm-
melserna i detta avtal, kan det, utan
att det påverkar bolagets rätt att an-
vända sig av de rättsmedel som finns
i dessa avtalsslutande parters interna
rättsordningar, lägga fram saken för
den behöriga myndigheten i den av-
talsslutande part där bolaget har
hemvist. Saken ska läggas fram
inom tre år från den tidpunkt då bo-
laget fick vetskap om den åtgärd som
givit upphov till beskattning som
strider mot bestämmelserna i avtalet.

background image

7

SFS 2009:1285

2. The competent authority shall

endeavour, if the objection appears
to it to be justified and if it is not it-
self able to arrive at a satisfactory so-
lution, to resolve the case by mutual
agreement with the competent autho-
rity of the other Contracting Party,
with a view to the avoidance of taxa-
tion which is not in accordance with
the Agreement. Any agreement
reached shall be implemented not-
withstanding any time limits in the
domestic law of the Contracting Par-
ties.

3. The competent authorities of

the Contracting Parties shall endea-
vour to resolve by mutual agreement
any difficulties or doubts arising as
to the interpretation or application of
the Agreement.

2. Om den behöriga myndigheten

finner invändningen grundad, men
inte själv kan få till stånd en tillfreds-
ställande lösning, ska myndigheten
söka lösa frågan genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga
myndigheten i den andra avtalsslu-
tande parten i syfte att undvika be-
skattning som strider mot avtalet.
Överenskommelse som träffats
genomförs utan hinder av tidsgränser
i de avtalsslutande parternas interna
lagstiftning.

3. De avtalsslutande parternas be-

höriga myndigheter ska genom öm-
sesidig överenskommelse söka avgö-
ra svårigheter eller tvivelsmål som
uppkommer i fråga om tolkningen
eller tillämpningen av avtalet.

4. The competent authorities of

the Contracting Parties may commu-
nicate with each other directly for
the purpose of reaching an agree-
ment in the sense of the preceding
paragraphs.

4. De avtalsslutande parternas be-

höriga myndigheter kan träda i direkt
förbindelse med varandra i syfte att
träffa överenskommelse i den
mening som avses i föregående
punkter.

Article 7

Entry into force

1. This Agreement shall enter into

force on the thirtieth day after the la-
ter of the dates on which each of the
Contracting Parties has notified the
other in writing, through diplomatic
channels, that the internal procedures
required by its law have been com-
plied with. The Agreement shall
have effect on taxes chargeable for
any tax year beginning on or after
the first day of January of the year
next following that in which this
Agreement enters into force.

Artikel 7

Ikraftträdande

1. Detta avtal träder i kraft den

trettionde dagen efter den dag då den
sista av de skriftliga underrättelser –
som båda avtalsslutande parterna på
diplomatisk väg ska lämna när de na-
tionella åtgärder vidtagits som krävs
enligt respektive parts lagstiftning –
har lämnats. Avtalet ska tillämpas på
skatter som tas ut för beskattningsår
som börjar den 1 januari det år som
följer närmast efter det år då avtalet
träder i kraft eller senare.

2. This Agreement is supplemen-

tary to the Agreement between the
Kingdom of Sweden and the King-
dom of the Netherlands in respect of
the Netherlands Antilles for the Ex-
change of Information with respect
to Taxes. Notwithstanding para-
graph 1, this Agreement shall only

2. Detta avtal utgör ett komple-

ment till avtalet mellan Konunga-
riket Sverige och Konungariket
Nederländerna såvitt avser Neder-
ländska Antillerna om utbyte av upp-
lysningar avseende skatter. Utan hin-
der av punkt 1, ska avtalet endast
tillämpas under tid då avtalet under-

background image

8

SFS 2009:1285

have effect when the Agreement sig-
ned on 10 September 2009 for the
Exchange of Information with re-
spect to Taxes between the Contrac-
ting Parties shall have effect.

tecknat den 10 september 2009 om
utbyte av upplysningar avseende
skatter mellan de avtalsslutande par-
terna är tillämpligt.

Article 8

Termination

1. This Agreement shall remain in

force until terminated by a Contrac-
ting Party. Either Contracting Party
may terminate the Agreement,
through diplomatic channels, by
giving written notice of termination
at least six months before the end of
any calendar year. In such event, the
Agreement shall cease to have effect
on taxes chargeable for any tax year
beginning on or after the first day of
January of the year next following
the end of the six month period.

Artikel 8

Upphörande

1. Detta avtal ska förbli i kraft till

dess att det sägs upp av en avtalsslu-
tande part. Vardera avtalsslutande
parten kan på diplomatisk väg skrift-
ligen säga upp avtalet genom under-
rättelse minst sex månader före ut-
gången av något kalenderår. I sådant
fall ska avtalet upphöra att gälla i
fråga om skatt som tas ut för beskatt-
ningsår som börjar den 1 januari det
år som följer närmast efter utgången
av sexmånadersperioden eller
senare.

2. Notwithstanding paragraph 1,

this Agreement shall, on receipt
through diplomatic channels of writ-
ten notice of termination of the
Agreement between the Kingdom of
Sweden and the Kingdom of the
Netherlands, in respect of the
Netherlands Antilles, for the Ex-
change of Information with respect
to Taxes, terminate and cease to be
effective on the day the Agreement
for the Exchange of Information
with respect to Taxes between the
Contracting Parties terminates.

2. Utan hinder av punkt 1, ska

detta avtal upphöra att gälla den dag
då avtalet mellan Konungariket
Sverige och Konungariket Nederlän-
derna såvitt avser Nederländska
Antillerna om utbyte av upplys-
ningar avseende skatter genom
skriftlig underrättelse om uppsäg-
ning på diplomatisk väg upphör att
gälla.

In witness whereof the undersig-

ned, being duly authorised thereto,
have signed this Agreement.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat detta avtal.

Done at Paris, this 10

th day of

September 2009, in duplicate in the
English language.

Som skedde i Paris

den 10 september 2009 i två exem-
plar på engelska språket.

For the Kingdom of Sweden

Per Holmström

För Konungariket Sverige

Per Holmström

background image

9

SFS 2009:1285

For the Kingdom of the Netherlands,
in respect of the Netherlands Antilles

Ersilia de Lannooy

För Konungariket Nederländerna så-
vitt avser Nederländska Antillerna

Ersilia de Lannooy

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009