SFS 2009:1288 Lag om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Aruba för att främja ekonomiska förbindelser

091288.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt
avser Aruba för att främja ekonomiska
förbindelser;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Det avtal mellan Konungariket Sverige och Konungariket Nederlän-

derna såvitt avser Aruba för att främja ekonomiska förbindelser som under-
tecknades den 10 september 2009 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är
avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa med-

för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle förelig-
ga.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas på skatt som tas ut för beskattningsår som bör-

jar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då lagen träder i kraft
eller senare.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:26, bet. 2009/10:SkU19, rskr. 2009/10:55.

SFS 2009:1288

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

2

SFS 2009:1288

Bilaga

(Översättning)

AGREEMENT BETWEEN THE
KINGDOM OF SWEDEN AND
THE KINGDOM OF THE
NETHERLANDS IN RESPECT OF
ARUBA TO PROMOTE ECONO-
MIC RELATIONS

AVTAL MELLAN KONUNGA-
RIKET SVERIGE OCH
KONUNGARIKET NEDERLÄN-
DERNA SÅVITT AVSER ARUBA
FÖR ATT FRÄMJA EKONO-
MISKA FÖRBINDELSER

Whereas the Kingdom of Sweden

and the Kingdom of the Netherlands
in respect of Aruba (“the Contracting
Parties”) have signed an Agreement
for the Exchange of Information
with respect to Taxes;

Då Konungariket Sverige och

Konungariket Nederländerna såvitt
avser Aruba (”de avtalsslutande par-
terna”) undertecknat ett avtal för ut-
byte av upplysningar avseende skat-
ter,

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Now, therefore, the Contracting

Parties have agreed as follows:

har de avtalsslutande parterna

kommit överens om följande:

Article 1

Taxes covered

1. The taxes to which this Agree-

ment shall apply are:

(a) in Aruba: the profit tax (de

winstbelasting) (hereinafter referred
to as “Aruban tax”);

(b) in Sweden: the national in-

come tax (den statliga inkomstskat-
ten) (hereinafter referred to as “Swe-
dish tax”).

2. The Agreement shall apply also

to any identical or substantially simi-
lar taxes that are imposed after the
date of signature of the Agreement in
addition to, or in place of, the taxes
referred to in paragraph 1. The com-
petent authorities of the Contracting
Parties shall notify each other of any
significant changes which have been
made in their respective taxation
laws.

Artikel 1

Skatter som omfattas av avtalet

1. De skatter som omfattas av av-

talet är:

a) i Aruba: vinstskatten (i det föl-

jande benämnd ”skatt i Aruba”),

b) i Sverige: den statliga inkomst-

skatten (i det följande benämnd
”svensk skatt”).

2. Avtalet tillämpas även på skat-

ter av samma eller i huvudsak likar-
tat slag, som efter undertecknandet
av avtalet tas ut vid sidan av eller i
stället för de i punkt 1 nämnda skat-
terna. De avtalsslutande parternas
behöriga myndigheter ska meddela
varandra väsentliga ändringar som
har gjorts i respektive parts skatte-
lagstiftning.

background image

3

SFS 2009:1288

Article 2

Definitions

1. For the purposes of this Agree-

ment, unless the context otherwise
requires:

(a) the term “Contracting Party”

means the Kingdom of the Nether-
lands in respect of Aruba or the
Kingdom of Sweden as the context
requires;

(b) the term “Sweden” means the

Kingdom of Sweden and, when used
in a geographical sense, includes the
national territory, the territorial sea
of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accor-
dance with international law exerci-
ses sovereign rights or jurisdiction;

(c) the term “Aruba” means that

part of the Kingdom of the Nether-
lands that is situated in the Carib-
bean area and consisting of the
Island of Aruba;

(d) the term “company” means

any body corporate or any entity that
is treated as a body corporate for tax
purposes;

(e) the term “competent authority”

means:

(i) in the case of Sweden, the

Minister of Finance, his authorised
representative or the authority which
is designated as a competent authority
for the purposes of this Agreement;

(ii) in the case of Aruba, the

Minister of Finance and Economic
Affairs or his authorised representa-
tive.

2. As regards the application of

this Agreement at any time by a
Contracting Party, any term not defi-
ned therein shall, unless the context
otherwise requires, have the meaning
that it has at that time under the law
of that Party for the purposes of the
taxes to which this Agreement app-
lies, any meaning under the applica-
ble tax laws of that Party prevailing
over a meaning given to the term
under other laws of that Party.

Artikel 2

Definitioner

1. Om inte sammanhanget föran-

leder annat, har vid tillämpningen av
detta avtal följande uttryck nedan an-
given betydelse:

a) ”avtalsslutande part” avser

Konungariket Nederländerna såvitt
avser Aruba eller Konungariket
Sverige, beroende på samman-
hanget,

b) ”Sverige” avser Konungariket

Sverige och innefattar, när det an-
vänds i geografisk betydelse, Sveri-
ges territorium, Sveriges territorial-
vatten och andra havsområden över
vilka Sverige, i överensstämmelse
med folkrättens regler, utövar suve-
räna rättigheter eller jurisdiktion,

c) ”Aruba” avser den del av

Konungariket Nederländerna som är
belägen i Karibien och består av ön
Aruba,

d) ”bolag” avser juridisk person

eller annan som vid beskattningen
behandlas som en juridisk person,

e) ”behörig myndighet” avser:

1) i fråga om Sverige, finans-

ministern, dennes befullmäktigade
ombud eller den myndighet åt vilken
uppdras att vara behörig myndighet
vid tillämpningen av detta avtal,

2) i fråga om Aruba, finans- och

ekonomiministern eller dennes be-
fullmäktigade ombud.

2. Då en avtalsslutande part tilläm-

par avtalet vid någon tidpunkt anses,
såvida sammanhanget inte föranleder
annat, varje uttryck som inte definie-
rats i avtalet ha den betydelse som ut-
trycket har vid denna tidpunkt enligt
den partens lagstiftning i fråga om så-
dana skatter på vilka avtalet tillämpas
och den betydelse som uttrycket har
enligt tillämplig skattelagstiftning i
denna part äger företräde framför den
betydelse som uttrycket har enligt
annan lagstiftning i denna part.

background image

4

SFS 2009:1288

Article 3

Resident

1. For the purposes of this Agree-

ment, the terms “company resident
in Sweden” and “company resident
in Aruba” mean any company, which
under the laws of that Party, is liable
to tax therein by reason of its domi-
cile, residence, place of management
or any other criterion of a similar na-
ture. The terms “company resident in
Sweden” and “company resident in
Aruba” do not include any company
which is liable to tax in that Party in
respect only of income from sources
in that Party.

Artikel 3

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal

avser uttrycken ”bolag med hemvist
i Sverige” och ”bolag med hemvist i
Aruba” varje bolag som enligt lag-
stiftningen i denna avtalsslutande
part är skattskyldigt där på grund av
domicil, hemvist, plats för företags-
ledning eller annan liknande omstän-
dighet. Uttrycken ”bolag med hem-
vist i Sverige” och ”bolag med hem-
vist i Aruba” inbegriper inte bolag
som är skattskyldigt i denna avtals-
slutande part endast för inkomst från
källa i denna part.

2. Where by reason of the provi-

sions of paragraph 1 a company is a
resident of both Contracting Parties,
the competent authorities of the Con-
tracting Parties shall endeavour to
settle the question by mutual agree-
ment.

2. Då ett bolag till följd av be-

stämmelserna i punkt 1 har hemvist i
båda avtalsslutande parterna, ska de
avtalsslutande parternas behöriga
myndigheter söka lösa frågan genom
ömsesidig överenskommelse.

Article 4

Elimination of double taxation

1. Where a company resident in

Sweden derives income attributable
to a permanent establishment in
Aruba which under the laws of
Aruba may be taxed in Aruba,
Sweden shall allow – subject to the
provisions of the laws of Sweden
concerning credit for foreign tax (as
it may be amended from time to time
without changing the general
principle hereof) – as a deduction
from the tax on such income, an
amount equal to Aruban tax paid in
respect of such income. The term
“Aruban tax paid” shall be deemed
to include Aruban tax which would
have been paid, but for any time-
limited reduction or exemption of
tax granted under incentive provi-
sions contained in Aruban laws de-
signed to promote economic deve-
lopment to the extent that such re-
duction or exemption is granted for
income de-

Artikel 4

Undanröjande av dubbelbeskatning

1. Om ett bolag med hemvist i

Sverige förvärvar inkomst hänförlig
till fast driftställe i Aruba som enligt
lagstiftningen i Aruba får beskattas i
Aruba, ska Sverige – med beaktande
av bestämmelserna i svensk lagstift-
ning beträffande avräkning av ut-
ländsk skatt (även i den lydelse de
framdeles kan få genom att ändras
utan att den allmänna princip som
anges här ändras) – från den svenska
skatten på inkomsten avräkna ett be-
lopp motsvarande den skatt på in-
komsten som erlagts i Aruba. Ut-
trycket ”den skatt som erlagts i
Aruba” inbegriper skatt i Aruba som
skulle ha erlagts om inte tidsbegrän-
sad nedsättning av eller befrielse från
skatt medgivits enligt bestämmelser
om skattelättnader i lagstiftning i
Aruba avsedd att främja ekonomisk
utveckling i den utsträckning som
nedsättningen eller befrielsen givits

background image

5

SFS 2009:1288

rived from activities mentioned in
Article 5 and provided that the acti-
vities have been carried out in
Aruba.

beträffande inkomst från någon av de
i artikel 5 angivna verksamheterna
och under förutsättning att verksam-
heterna har bedrivits i Aruba.

2. When a company resident in

Sweden directly holds shares repre-
senting 100 per cent of the voting
power in a company resident in
Aruba, Sweden shall exempt from
tax dividends distributed by the last-
mentioned company to the extent
that the dividends would have been
exempt under Swedish law if both
companies had been Swedish com-
panies, and provided that the profits
of the last-mentioned company are
derived from activities listed in
Article 5 and provided that the
activities have been carried out in
Aruba.

2. Om ett bolag med hemvist i

Sverige direkt innehar aktier som
motsvarar 100 procent av det sam-
manlagda röstvärdet i ett bolag med
hemvist i Aruba, ska utdelning från
det sistnämnda bolaget undantas från
beskattning i Sverige i den utsträck-
ning som utdelningen skulle ha varit
undantagen från beskattning enligt
svensk lag om båda bolagen hade
varit svenska, och under förutsätt-
ning att vinsterna i sistnämnda bolag
härrör från någon av de i artikel 5 an-
givna verksamheterna och att verk-
samheterna har bedrivits i Aruba.

3. The provisions of the second

sentence of paragraph 1 and of para-
graph 2 shall only apply for the first
ten years during which this Agree-
ment is effective. This period may be
extended by mutual agreement be-
tween the competent authorities.

3. Bestämmelserna i punkt 1 andra

meningen och i punkt 2 tillämpas en-
dast under de första tio åren under
vilka detta avtal tillämpas. Denna
period kan förlängas genom ömsesi-
dig överenskommelse mellan de be-
höriga myndigheterna.

Article 5

Activities covered

1. Article 4 applies to the follo-

wing activities (excluding financial
activities other than financial activi-
ties directly incidental and ancillary
to the listed activities):

(a) industrial and manufacturing

activities, including assembly activi-
ties;

(b) tourism (including hotels);

(c) a building site or a construc-

tion, assembly or installation project;

(d) aquaculture and agriculture;
(e) medical services;
(f) repair, maintenance or certifi-

cation of ship and aircraft; and

(g) oil and gas activities and en-

ergy production.

Artikel 5

Verksamheter som omfattas av
avtalet

1. Artikel 4 tillämpas på följande

verksamheter (med undantag för
annan finansiell verksamhet än sådan
som är direkt underordnad och utgör
en integrerad del av de angivna verk-
samheterna):

a) industri och tillverkning, inbe-

gripet monteringsverksamhet,

b) turism (inbegripet hotellverk-

samhet),

c) plats för byggnads-, anlägg-

nings-, monterings- eller installa-
tionsverksamhet,

d) vatten- och jordbruk,
e) hälso- och sjukvård,
f) reparation, underhåll, certifie-

ring av skepp och luftfartyg, och

g) olje- och gasverksamhet samt

energiproduktion.

background image

6

SFS 2009:1288

2. The right of any Swedish com-

pany to engage in Aruba in the acti-
vities listed in the preceding para-
graph remains subject to the domes-
tic legislation in force in Aruba.

2. Rätten för svenska bolag att i

Aruba bedriva verksamheter som
anges i föregående punkt avgörs
även fortsättningsvis enligt den in-
terna lagstiftning som gäller i Aruba.

Article 6

Mutual agreement procedure

1. Where a company considers

that the actions of one or both of the
Contracting Parties result or will re-
sult for it in taxation not in accor-
dance with the provisions of this
Agreement, it may, irrespective of
the remedies provided by the domes-
tic law of those Contracting Parties,
present its case to the competent au-
thority of the Contracting Party of
which it is a resident. The case must
be presented within three years from
the first notification of the action re-
sulting in taxation not in accordance
with the provisions of this Agree-
ment.

Artikel 6

Ömsesidig överenskommelse

1. Om ett bolag anser att en part

eller båda avtalsslutande parterna
vidtagit åtgärder som för bolaget
medför eller kommer att medföra be-
skattning som strider mot bestäm-
melserna i detta avtal, kan det, utan
att det påverkar bolagets rätt att an-
vända sig av de rättsmedel som finns
i dessa avtalsslutande parters interna
rättsordningar, lägga fram saken för
den behöriga myndigheten i den av-
talsslutande part där bolaget har
hemvist. Saken ska läggas fram inom
tre år från den tidpunkt då bolaget
fick vetskap om den åtgärd som givit
upphov till beskattning som strider
mot bestämmelserna i detta avtal.

2. The competent authority shall

endeavour, if the objection appears to
it to be justified and if it is not itself
able to arrive at a satisfactory solu-
tion, to resolve the case by mutual
agreement with the competent author-
ity of the other Contracting Party,
with a view to the avoidance of taxa-
tion which is not in accordance with
this Agreement. Any agreement
reached shall be implemented not-
withstanding any time limits in the do-
mestic law of the Contracting Parties.

3. The competent authorities of

the Contracting Parties shall endea-
vour to resolve by mutual agreement
any difficulties or doubts arising as
to the interpretation or application of
this Agreement.

2. Om den behöriga myndigheten

finner invändningen grundad, men
inte själv kan få till stånd en tillfreds-
ställande lösning, ska myndigheten
söka lösa frågan genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga
myndigheten i den andra avtalsslu-
tande parten i syfte att undvika be-
skattning som strider mot avtalet.
Överenskommelse som träffats ge-
nomförs utan hinder av tidsgränser i
de avtalsslutande parternas interna
lagstiftning.

3. De avtalsslutande parternas be-

höriga myndigheter ska genom öm-
sesidig överenskommelse söka avgö-
ra svårigheter eller tvivelsmål som
uppkommer i fråga om tolkningen
eller tillämpningen av detta avtal.

4. The competent authorities of

the Contracting Parties may commu-
nicate with each other directly for
the purpose of reaching an agree-
ment in the sense of the preceding
paragraphs.

4. De avtalsslutande parternas be-

höriga myndigheter kan träda i direkt
förbindelse med varandra i syfte att
träffa överenskommelse i den me-
ning som avses i föregående punkter.

background image

7

SFS 2009:1288

Article 7

Entry into force

1. This Agreement shall enter into

force on the thirtieth day after the la-
ter of the dates on which each of the
Contracting Parties has notified the
other in writing, through diplomatic
channels, that the internal procedures
required by its law have been com-
plied with. This Agreement shall
have effect on taxes chargeable for
any tax year beginning on or after
the first day of January of the year
next following that in which this
Agreement enters into force.

Artikel 7

Ikraftträdande

1. Detta avtal träder i kraft den

trettionde dagen efter den dag då den
sista av de skriftliga underrättelser –
som båda avtalsslutande parterna på
diplomatisk väg ska lämna när de na-
tionella åtgärder vidtagits som krävs
enligt respektive parts lagstiftning –
har lämnats. Avtalet ska tillämpas på
skatter som tas ut för beskattningsår
som börjar den 1 januari det år som
följer närmast efter det år då avtalet
träder i kraft eller senare.

2. This Agreement is supplemen-

tary to the Agreement between the
Kingdom of Sweden and the King-
dom of the Netherlands in respect of
Aruba for the Exchange of Informa-
tion with respect to Taxes. Notwith-
standing paragraph 1, this Agree-
ment shall only have effect when the
Agreement signed on 10 September
2009 for the Exchange of Informa-
tion with respect to Taxes between
the Contracting Parties shall have
effect.

2. Detta avtal utgör ett komple-

ment till avtalet mellan Konungari-
ket Sverige och Konungariket
Nederländerna såvitt avser Aruba
om utbyte av upplysningar avseende
skatter. Utan hinder av punkt 1, ska
avtalet endast tillämpas under tid då
avtalet undertecknat den 10 septem-
ber 2009 om utbyte av upplysningar
avseende skatter mellan de avtalsslu-
tande parterna är tillämpligt.

Article 8

Termination

1. This Agreement shall remain in

force until terminated by a Contrac-
ting Party. Either Contracting Party
may terminate this Agreement,
through diplomatic channels, by
giving written notice of termination
at least six months before the end of
any calendar year. In such event, this
Agreement shall cease to have effect
on taxes chargeable for any tax year
beginning on or after the first day of
January of the year next following
the end of the six month period.

Artikel 8

Upphörande

1. Detta avtal ska förbli i kraft till

dess att det sägs upp av en avtals-
slutande part. Vardera avtalsslutande
parten kan på diplomatisk väg skrift-
ligen säga upp detta avtal genom un-
derrättelse minst sex månader före
utgången av något kalenderår. I
sådant fall ska avtalet upphöra att
gälla i fråga om skatt som tas ut för
beskattningsår som börjar den 1 ja-
nuari det år som följer närmast efter
utgången av sexmånadersperioden
eller senare.

2. Notwithstanding paragraph 1,

this Agreement shall, on receipt
through diplomatic channels of writ-
ten notice of termination of the

2. Utan hinder av punkt 1, ska

detta avtal upphöra att gälla den dag
då avtalet mellan Konungariket
Sverige och Konungariket Nederlän-

background image

8

SFS 2009:1288

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Agreement between the Kingdom of
Sweden and the Kingdom of the
Netherlands in respect of Aruba for
the Exchange of Information with re-
spect to Taxes, terminate and cease
to be effective on the day the Agree-
ment for the Exchange of Informa-
tion with respect to Taxes between
the Contracting Parties terminates.

derna såvitt avser Aruba om utbyte
av upplysningar avseende skatter,
genom skriftlig underrättelse om
uppsägning på diplomatisk väg upp-
hör att gälla.

In witness whereof the undersig-

ned, being duly authorised thereto,
have signed this Agreement.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat detta avtal.

Done at Paris this 10

th day of Sep-

tember 2009, in duplicate in the Eng-
lish language.

Som skedde i Paris den 10 sep-

tember 2009 i två exemplar på engel-
ska språket.

For the Kingdom of Sweden

Per Holmström

För Konungariket Sverige

Per Holmström

For the Kingdom of the Netherlands
in respect of Aruba

Nilo J.J. Swaen

För Konungariket Nederländerna
såvitt avser Aruba

Nilo J.J. Swaen