SFS 2009:1305 Lag om ändring i lagen (1932:540) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge

091305.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1932:540) om erkännande och
verkställighet av dom som meddelats i Danmark,
Finland, Island eller Norge;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att rubriken till lagen (1932:540) om

erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Danmark, Finland,
Island eller Norge och 10 § ska ha följande lydelse.

Lag om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i
Island

10 §

2

Denna lag gäller inte om konventionen den 30 oktober 2007 om

domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på pri-
vaträttens område

3 (2007 års Luganokonvention) är tillämplig.

Denna lag gäller inte heller i fråga om
1. dom i mål angående boskillnad, hemskillnad, äktenskapsskillnad, åter-

gång av äktenskap, adoptivförhållandes stiftande eller hävande, omyndig-
hetsförklaring eller sådan förklarings hävande, eller dom som, i samband
med hemskillnad, äktenskapsskillnad eller äktenskaps återgång, meddelats
om bodelning mellan makarna, skadestånd eller vårdnaden om barnen eller
också senare, i särskilt mål, meddelats i sådan fråga, dock att föreskrifterna i
4–9 §§ om verkställighet ska tillämpas på domen, när denna enligt särskilda
föreskrifter ska gälla här i riket;

2. dom, som meddelats i Danmark, Island eller Norge och innefattar till-

lämpning av lagstiftningen om makars förmögenhetsförhållanden, såframt
tvisten här i riket skolat bedömas enligt lagstiftning, som gällde före nya gif-
termålsbalkens ikraftträdande;

3. beslut eller förlikning angående familjerättslig underhållsplikt;
4. beslut eller förlikning, som gäller börd, rätt på grund av arv eller testa-

mente, boutredning eller skifte efter död man eller ansvarighet för den dödes
gäld, gäldenärs försättande i konkurs, inledande av offentlig ackordsförhand-
ling utan konkurs, andra på konkursdomares eller konkursdomstols prövning
beroende frågor eller rättshandlings eller annan åtgärds ogiltighet på grund
av inträffad konkurs;

1 Prop. 2008/09:205, bet. 2009/10:CU2, rskr. 2009/10:64.

2 Senaste lydelse 2002:463.

3 EUT L 339, 21.12.2007, s. 3 (Celex 22007A1221).

SFS 2009:1305

Utkom från trycket
den 8 december

background image

2

SFS 2009:1305

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

5. beslut eller förlikning i fråga om äganderätt eller annan rätt till fast

egendom i annan stat än den, där domen eller förlikningen tillkom, eller om
skyldighet att träffa förfogande om dylik rätt eller om påföljd av sådan skyl-
dighets åsidosättande;

6. beslut rörande skatt eller annan avgift till stat eller kommun eller annan

fråga av offentligrättslig art, ändå att saken behandlats i den för tvistemål
stadgade ordning.

Lagen gäller inte heller i fråga om beslut som meddelats av särskild dom-

stol för arbetstvister.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)