SFS 2009:1335 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

091335.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft35{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft38{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft55{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft56{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft57{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i skattebetalningslagen (1997:483);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 december 2009.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 i fr�ga om skattebetalningslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1997:483) </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att 3 kap. 1 �, 10 kap. 9, 18, 3335 och 36 �� samt 10 a kap. 1 � ska</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras fem nya paragrafer, 10 kap. 35 a35 e ��,</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:560px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:558px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Skatteverket ska registrera</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. den som �r skyldig att g�ra skatteavdrag enligt 5 kap. eller betala ar-</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">betsgivaravgifter,</p> <p style="position:absolute;top:612px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. den som �r skattskyldig enligt merv�rdesskattelagen (1994:200), med</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">undantag av en s�dan merv�rdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 � merv�r-<br/>desskattelagen och av den som �r skattskyldig endast p� grund av f�rv�rv av<br/>s�dana varor som anges i 2 a kap. 3 � f�rsta stycket 1 och 2 n�mnda lag,</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">3. den som �r grupphuvudman,<br/>4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 � merv�rdesskattelagen har r�tt</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">till �terbetalning av ing�ende merv�rdesskatt enligt 10 kap. 9 och 1113 ��<br/>samma lag,</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. den som g�r s�dant gemenskapsinternt f�rv�rv som �r undantaget fr�n</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">skatteplikt enligt 3 kap. 30 d � f�rsta stycket merv�rdesskattelagen,</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5 a. en utl�ndsk f�retagare som �r etablerad i ett annat EG-land och har</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">r�tt till �terbetalning enligt 10 kap. 13 �� merv�rdesskattelagen utan att<br/>omfattas av 19 kap. 1 � samma lag och inte heller ska registreras enligt 2, 4<br/>eller 5,</p> <p style="position:absolute;top:859px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5 b. en n�ringsidkare som �r etablerad i Sverige och oms�tter tj�nster i ett</p> <p style="position:absolute;top:876px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">annat EG-land som f�rv�rvaren av tj�nsten �r skattskyldig f�r i det landet i<br/>enlighet med till�mpningen av artikel 196 i r�dets direktiv 2006/112/EG av<br/>den 28 november 2006 om ett gemensamt system f�r merv�rdesskatt</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:570px;white-space:nowrap" class="ft13">4,</p> <p style="position:absolute;top:969px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12, rskr. 2009/10:107.</p> <p style="position:absolute;top:982px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Jfr r�dets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system<br/>f�r merv�rdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1, Celex 32006L0112), senast �ndrat<br/>genom r�dets direktiv 2009/69/EG (EUT L 175, 4.7.2009, s. 12, Celex 32009L0069).<br/>3 Senaste lydelse 2007:462.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">4 EUT L 347, 11.12.2006, s. 1 (Celex 32006L0112).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2009:1335</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 december 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2009:1335</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">6. den som �r skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">(1972:266) om skatt p� annonser och reklam, och</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">7. den som �r skattskyldig enligt <br/>a) lagen (1972:820) om skatt p� spel,<br/>b) 4 � f�rsta stycket 1 lagen (1984:409) om skatt p� g�dselmedel, <br/>c) lagen (1984:410) om skatt p� bek�mpningsmedel,<br/>d) lagen (1990:1427) om s�rskild premieskatt f�r grupplivf�rs�kring,</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">m.m., </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">e) lagen (1991:1482) om lotteriskatt, <br/>f) 10, 13 eller 15 � eller 16 � f�rsta stycket eller 38 � 1 lagen (1994:1563)</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">om tobaksskatt, </p> <p style="position:absolute;top:361px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">g) 9, 12, 14 eller 15 � lagen (1994:1564) om alkoholskatt, <br/>h) 4 kap. 3, 6, 8 eller 9 �, 12 � f�rsta stycket 1 eller 14 � eller 11 kap. 5 �</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rsta stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt p� energi, </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">i) lagen (1995:1667) om skatt p� naturgrus, <br/>j) lagen (1999:673) om skatt p� avfall, <br/>k) lagen (2000:466) om skatt p� termisk effekt i k�rnkraftsreaktorer, eller <br/>l) lagen (2007:460) om skatt p� trafikf�rs�kringspremie m.m.<br/>Om skatt ska betalas enligt 23 kap. 3 c eller 3 d � av ett ombud f�r en ge-</p> <p style="position:absolute;top:502px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">neralrepresentation eller av en skatterepresentant f�r en utl�ndsk f�rs�k-<br/>ringsgivare, ska ombudet respektive representanten registreras i st�llet f�r<br/>f�rs�kringsgivaren.</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:608px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:606px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">En skattedeklaration ska l�mnas av</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. den som har varit skyldig att g�ra skatteavdrag eller betala arbetsgivar-</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">avgifter eller som har gjort ett skatteavdrag utan att vara skyldig att g�ra det,</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. den som har betalat ut s�dan ers�ttning som skatteavdrag ska g�ras fr�n</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt lagen (1991:586) om s�rskild inkomstskatt f�r utomlands bosatta,</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. handelsbolag som �r skattskyldigt enligt merv�rdesskattelagen</p> <p style="position:absolute;top:714px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">(1994:200),</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. annan som �r skattskyldig enligt merv�rdesskattelagen med undantag</p> <p style="position:absolute;top:749px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">av en s�dan merv�rdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 � n�mnda lag, allt<br/>om inte annat f�ljer av 31 eller 32 �,</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">5. den som �r grupphuvudman,<br/>6. den som omfattas av beslut enligt 11 �, och<br/>7. den som ska registreras enligt 3 kap. 1 � f�rsta stycket 4, 5 eller 5 a, om</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">inte annat f�ljer av 31 �.</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:870px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som �r skyldig att redovisa merv�rdesskatt eller som ska regist-</p> <p style="position:absolute;top:890px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">reras enligt 3 kap. 1 � 4, 5 eller 5 a ska, om inte annat f�ljer av 1924 ��,<br/>l�mna skattedeklaration enligt f�ljande uppst�llning.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2002:391.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2007:1377.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2009:1335</b></p> <p style="position:absolute;top:517px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Om Skatteverket har beslutat enligt 14 b � f�rsta stycket att redovisnings-</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">perioden ska omfatta en kalenderm�nad, ska merv�rdesskatten redovisas en-<br/>ligt reglerna f�r punktskatt i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Skatteverket ska besluta att merv�rdesskatt som annars ska redovisas en-</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">ligt reglerna f�r punktskatt i f�rsta stycket ska redovisas enligt best�mmel-<br/>serna i 19 � om den skattskyldige beg�r det. Beslutet ska, om inte s�rskilda<br/>sk�l talar emot det, g�lla minst tolv p� varandra f�ljande redovisningsperio-<br/>der.</p> <p style="position:absolute;top:658px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Om tidpunkten f�r l�mnandet av en skattedeklaration redan har passerats</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">n�r beslut enligt 14 b � f�rsta stycket 2 eller 14 d � 2 fattas, ska den skatt-<br/>skyldige l�mna deklarationen senast n�r deklarationen f�r n�sta redovis-<br/>ningsperiod ska l�mnas.</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>33 �</b></p> <p style="position:absolute;top:745px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som �r registrerad eller skyldig att anm�la sig f�r registrering f�r</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">merv�rdesskatt enligt best�mmelserna i 3 kap. �r �ven skyldig att i en perio-<br/>disk sammanst�llning l�mna uppgifter om</p> <p style="position:absolute;top:798px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. oms�ttning, f�rv�rv och �verf�ringar av varor som transporteras mellan</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">EG-l�nder, och</p> <p style="position:absolute;top:833px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. oms�ttning av en tj�nst som �r skattepliktig i det EG-land d�r tj�nsten</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">�r omsatt om f�rv�rvaren av tj�nsten �r skattskyldig f�r f�rv�rvet i det landet<br/>i enlighet med till�mpningen av artikel 196 i r�dets direktiv 2006/112/EG.</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:904px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">f�reskrifter om vilka uppgifter som ska l�mnas. D� f�r f�reskrivas att perio-<br/>disk sammanst�llning ska l�mnas �ven f�r varu�verf�ringar f�r vilka redo-<br/>visningsskyldighet inte f�religger.</p> <p style="position:absolute;top:974px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>34 �</b></p> <p style="position:absolute;top:972px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft33">7</p> <p style="position:absolute;top:974px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30">En periodisk sammanst�llning ska l�mnas enligt fastst�llt formul�r.</p> <p style="position:absolute;top:992px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">En periodisk sammanst�llning f�r l�mnas med hj�lp av</p> <p style="position:absolute;top:170px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft38"><i>Deklaration som <br/>ska ha kommit in <br/>till Skatteverket<br/>senast</i></p> <p style="position:absolute;top:170px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft38"><i>ska avse skatte-<br/>avdrag och <br/>arbetsgivarav-<br/>gifter f�r <br/>redovisnings-<br/>perioden,</i></p> <p style="position:absolute;top:170px;left:394px;white-space:nowrap" class="ft38"><i>punktskatter f�r <br/>redovisnings-<br/>perioden</i></p> <p style="position:absolute;top:170px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft38"><i>och merv�rdes-<br/>skatt f�r <br/>redovisnings-<br/>perioden</i></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">12 februari</p> <p style="position:absolute;top:287px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft30">januari</p> <p style="position:absolute;top:287px;left:394px;white-space:nowrap" class="ft30">december</p> <p style="position:absolute;top:287px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft30">oktoberdecember</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">12 mars</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft30">februari</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:394px;white-space:nowrap" class="ft30">januari</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">12 april</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft30">mars</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:394px;white-space:nowrap" class="ft30">februari</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">12 maj</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft30">april</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:394px;white-space:nowrap" class="ft30">mars</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft30">januarimars</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">12 juni</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft30">maj</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:394px;white-space:nowrap" class="ft30">april</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">12 juli</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft30">juni</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:394px;white-space:nowrap" class="ft30">maj</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">17 augusti</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft30">juli</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:394px;white-space:nowrap" class="ft30">juni</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft30">apriljuni</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">12 september</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft30">augusti</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:394px;white-space:nowrap" class="ft30">juli</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">12 oktober</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft30">september</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:394px;white-space:nowrap" class="ft30">augusti</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">12 november</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft30">oktober</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:394px;white-space:nowrap" class="ft30">september</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft30">juliseptember</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">12 december</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft30">november</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:394px;white-space:nowrap" class="ft30">oktober</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">17 januari</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft30">december</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:394px;white-space:nowrap" class="ft30">november</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft35">7 Senaste lydelse 2003:664.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2009:1335</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">1. elektronisk fil�verf�ring, i enlighet med n�rmare f�reskrifter om detta,</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">eller</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">2. annan automatisk databehandling, dock endast i enlighet med n�rmare</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">f�reskrifter om detta.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar s�-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">dana f�reskrifter som avses i andra stycket 1 och 2.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>35 �</b></p> <p style="position:absolute;top:289px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft43">8</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft40">Den periodiska sammanst�llningen ska g�ras f�r varje</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">1. kalenderm�nad f�r uppgifter om varor som avses i 33 � f�rsta stycket 1,</p> <p style="position:absolute;top:326px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">eller</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">2. kalenderkvartal f�r uppgifter om tj�nster som avses i 33 � f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:361px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">2.</p> <p style="position:absolute;top:379px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Om uppgifter ska l�mnas avseende b�de varor och tj�nster enligt 33 � f�r-</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">sta stycket 1 och 2, ska sammanst�llningen g�ras enligt f�rsta stycket 1. </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Den som �verg�r fr�n att l�mna sammanst�llningen enligt f�rsta stycket 2</p> <p style="position:absolute;top:432px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">till att l�mna den enligt f�rsta stycket 1, ska till�mpa den nya perioden till<br/>och med utg�ngen av det fj�rde kalenderkvartalet som f�ljer efter den tid-<br/>punkt n�r bytet av period gjordes.</p> <p style="position:absolute;top:502px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>35 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:502px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft40">Skatteverket ska besluta att den periodiska sammanst�llningen ska</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">g�ras f�r varje kalenderkvartal i st�llet f�r vad som f�reskrivs i 35 � 1, om</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft46">1. den som �r skyldig att l�mna sammanst�llningen beg�r det, och<br/>2. det sammanlagda v�rdet av oms�ttning och �verf�ringar av varor enligt</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">33 � f�rsta stycket 1 inte �verstiger 1 000 000 kronor exklusive merv�rdes-<br/>skatt f�r det innevarande kalenderkvartalet eller f�r n�got av de fyra n�rmast<br/>f�reg�ende kalenderkvartalen.</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>35 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:643px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft40">Skatteverket ska besluta att den periodiska sammanst�llningen ska</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">g�ras f�r varje kalenderm�nad i st�llet f�r vad som f�reskrivs i 35 � 2 eller<br/>35 a �, om</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft46">1. den som �r skyldig att l�mna sammanst�llningen beg�r det, eller<br/>2. det finns s�rskilda sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:749px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>35 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:749px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett beslut enligt 35 a � ska b�rja g�lla vid ing�ngen av det kalender-</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">kvartal som f�ljer n�rmast efter den kalenderm�nad d� beslutet fattades. </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett beslut enligt 35 b � 1 eller 2 g�ller omedelbart.</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>35 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:819px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft40">Skatteverket ska upph�va ett beslut enligt 35 a � n�r de f�ruts�tt-</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">ningar som anges i 35 a � 2 inte l�ngre �r uppfyllda.</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett beslut enligt f�rsta stycket g�ller omedelbart.</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>35 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:889px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft40">Om ett beslut har fattats enligt 35 b eller 35 d �, ska en samman-</p> <p style="position:absolute;top:907px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">st�llning g�ras f�r varje kalenderm�nad som f�rflutit sedan ing�ngen av det<br/>kalenderkvartal under vilket beslutet fattades.</p> <p style="position:absolute;top:960px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>36 �</b></p> <p style="position:absolute;top:958px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft43">9</p> <p style="position:absolute;top:960px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft40">Den periodiska sammanst�llningen ska l�mnas till Skatteverket.</p> <p style="position:absolute;top:977px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Sammanst�llningen ska ha kommit in till Skatteverket senast </p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">8 Senaste lydelse 2004:1156.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">9 Senaste lydelse 2003:664.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2009:1335</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">1. den 25 i m�naden efter utg�ngen av den period som sammanst�llningen</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft57">avser, om den l�mnas med hj�lp av elektronisk fil�verf�ring eller annan au-<br/>tomatisk databehandling, eller</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">2. den 20 i m�naden efter utg�ngen av den period som den avser i andra</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">fall.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Sammanst�llningar som ska g�ras enligt 35 e � ska ha kommit in till Skat-</p> <p style="position:absolute;top:273px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft57">teverket senast den 20 i m�naden efter utg�ngen av den m�nad under vilken<br/>beslutet fattades.</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>10 a kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:360px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft53">10</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft50">I detta kapitel f�rst�s med</p> <p style="position:absolute;top:379px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft54"><i>icke etablerad n�ringsidkare</i>: en n�ringsidkare som inte har s�tet f�r sin</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft57">ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsst�lle i Sverige eller i ett an-<br/>nat EG-land och inte heller �r bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller<br/>i ett annat EG-land,</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft54"><i>elektroniska tj�nster</i>: s�dana tj�nster som �r elektroniska tj�nster enligt</p> <p style="position:absolute;top:467px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">5 kap. 18 � 12 merv�rdesskattelagen (1994:200),</p> <p style="position:absolute;top:485px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft54"><i>motsvarande best�mmelser i ett annat EG-land</i>: best�mmelser som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft57">i ett annat EG-land och som har sin grund i best�mmelserna i r�dets direktiv<br/>2002/38/EG av den 7 maj 2002 om �ndring och �ndring f�r en begr�nsad tid<br/>av direktiv 77/388/EEG vad g�ller merv�rdesskatteordningen f�r radio- och<br/>televisionss�ndningar samt vissa tj�nster som tillhandah�lls p� elektronisk<br/>v�g</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:193px;white-space:nowrap" class="ft53">11,</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft54"><i>e-handelsdeklaration</i>: en s�dan skattedeklaration som �r avsedd f�r redo-</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">visning av merv�rdesskatt enligt best�mmelserna i detta kapitel.</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft57">1. Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer. <br/>2. Best�mmelserna i 3 kap. 1 � 4 och 5 a ska till�mpas p� ans�kningar om</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft57">�terbetalning av ing�ende skatt som l�mnas in fr�n och med dagen f�r lagens<br/>ikrafttr�dande. �ldre best�mmelser g�ller f�r �terbetalningsans�kningar som<br/>l�mnas in f�re detta datum.</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">3. Om den som �r skyldig att l�mna den periodiska sammanst�llningen in-</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft57">kommit till Skatteverket senast 14 dagar fr�n den dag lagen tr�der i kraft<br/>med en beg�ran om att f� l�mna sammanst�llningen f�r oms�ttning, f�rv�rv<br/>och �verf�ring av varor f�r varje kalenderkvartal ska rapporteringsperioden<br/>ett kalenderkvartal till�mpas fr�n och med dagen f�r lagens ikrafttr�dande.<br/>Detta g�ller under f�ruts�ttning att villkoren i 10 kap. 35 a � �r uppfyllda<br/>och det inte f�religger s�rskilda sk�l f�r m�nadsrapportering enligt 10 kap.<br/>35 b �.</p> <p style="position:absolute;top:873px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">4. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r merv�rdesskatt som h�nf�r</p> <p style="position:absolute;top:891px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">sig till tiden f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:926px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:961px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:979px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft57">Lena Gustafson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft55">10 Senaste lydelse 2003:664.</p> <p style="position:absolute;top:1045px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft55">11 EGT L 128, 15.5.2002, s. 41 (Celex 32002L0038).</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft60">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft60">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i skattebetalningslagen (1997:483);

utf�rdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 i fr�ga om skattebetalningslagen

(1997:483)

dels att 3 kap. 1 �, 10 kap. 9, 18, 3335 och 36 �� samt 10 a kap. 1 � ska

ha f�ljande lydelse,

dels att det i lagen ska inf�ras fem nya paragrafer, 10 kap. 35 a35 e ��,

av f�ljande lydelse.

3 kap.

1 �

3

Skatteverket ska registrera

1. den som �r skyldig att g�ra skatteavdrag enligt 5 kap. eller betala ar-

betsgivaravgifter,

2. den som �r skattskyldig enligt merv�rdesskattelagen (1994:200), med

undantag av en s�dan merv�rdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 � merv�r-
desskattelagen och av den som �r skattskyldig endast p� grund av f�rv�rv av
s�dana varor som anges i 2 a kap. 3 � f�rsta stycket 1 och 2 n�mnda lag,

3. den som �r grupphuvudman,
4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 � merv�rdesskattelagen har r�tt

till �terbetalning av ing�ende merv�rdesskatt enligt 10 kap. 9 och 1113 ��
samma lag,

5. den som g�r s�dant gemenskapsinternt f�rv�rv som �r undantaget fr�n

skatteplikt enligt 3 kap. 30 d � f�rsta stycket merv�rdesskattelagen,

5 a. en utl�ndsk f�retagare som �r etablerad i ett annat EG-land och har

r�tt till �terbetalning enligt 10 kap. 13 �� merv�rdesskattelagen utan att
omfattas av 19 kap. 1 � samma lag och inte heller ska registreras enligt 2, 4
eller 5,

5 b. en n�ringsidkare som �r etablerad i Sverige och oms�tter tj�nster i ett

annat EG-land som f�rv�rvaren av tj�nsten �r skattskyldig f�r i det landet i
enlighet med till�mpningen av artikel 196 i r�dets direktiv 2006/112/EG av
den 28 november 2006 om ett gemensamt system f�r merv�rdesskatt

4,

1 Prop. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12, rskr. 2009/10:107.

2 Jfr r�dets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system
f�r merv�rdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1, Celex 32006L0112), senast �ndrat
genom r�dets direktiv 2009/69/EG (EUT L 175, 4.7.2009, s. 12, Celex 32009L0069).
3 Senaste lydelse 2007:462.

4 EUT L 347, 11.12.2006, s. 1 (Celex 32006L0112).

SFS 2009:1335

Utkom fr�n trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1335

6. den som �r skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen

(1972:266) om skatt p� annonser och reklam, och

7. den som �r skattskyldig enligt
a) lagen (1972:820) om skatt p� spel,
b) 4 � f�rsta stycket 1 lagen (1984:409) om skatt p� g�dselmedel,
c) lagen (1984:410) om skatt p� bek�mpningsmedel,
d) lagen (1990:1427) om s�rskild premieskatt f�r grupplivf�rs�kring,

m.m.,

e) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
f) 10, 13 eller 15 � eller 16 � f�rsta stycket eller 38 � 1 lagen (1994:1563)

om tobaksskatt,

g) 9, 12, 14 eller 15 � lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
h) 4 kap. 3, 6, 8 eller 9 �, 12 � f�rsta stycket 1 eller 14 � eller 11 kap. 5 �

f�rsta stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt p� energi,

i) lagen (1995:1667) om skatt p� naturgrus,
j) lagen (1999:673) om skatt p� avfall,
k) lagen (2000:466) om skatt p� termisk effekt i k�rnkraftsreaktorer, eller
l) lagen (2007:460) om skatt p� trafikf�rs�kringspremie m.m.
Om skatt ska betalas enligt 23 kap. 3 c eller 3 d � av ett ombud f�r en ge-

neralrepresentation eller av en skatterepresentant f�r en utl�ndsk f�rs�k-
ringsgivare, ska ombudet respektive representanten registreras i st�llet f�r
f�rs�kringsgivaren.

10 kap.

9 �

5

En skattedeklaration ska l�mnas av

1. den som har varit skyldig att g�ra skatteavdrag eller betala arbetsgivar-

avgifter eller som har gjort ett skatteavdrag utan att vara skyldig att g�ra det,

2. den som har betalat ut s�dan ers�ttning som skatteavdrag ska g�ras fr�n

enligt lagen (1991:586) om s�rskild inkomstskatt f�r utomlands bosatta,

3. handelsbolag som �r skattskyldigt enligt merv�rdesskattelagen

(1994:200),

4. annan som �r skattskyldig enligt merv�rdesskattelagen med undantag

av en s�dan merv�rdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 � n�mnda lag, allt
om inte annat f�ljer av 31 eller 32 �,

5. den som �r grupphuvudman,
6. den som omfattas av beslut enligt 11 �, och
7. den som ska registreras enligt 3 kap. 1 � f�rsta stycket 4, 5 eller 5 a, om

inte annat f�ljer av 31 �.

18 �

6

Den som �r skyldig att redovisa merv�rdesskatt eller som ska regist-

reras enligt 3 kap. 1 � 4, 5 eller 5 a ska, om inte annat f�ljer av 1924 ��,
l�mna skattedeklaration enligt f�ljande uppst�llning.

5 Senaste lydelse 2002:391.

6 Senaste lydelse 2007:1377.

background image

3

SFS 2009:1335

Om Skatteverket har beslutat enligt 14 b � f�rsta stycket att redovisnings-

perioden ska omfatta en kalenderm�nad, ska merv�rdesskatten redovisas en-
ligt reglerna f�r punktskatt i f�rsta stycket.

Skatteverket ska besluta att merv�rdesskatt som annars ska redovisas en-

ligt reglerna f�r punktskatt i f�rsta stycket ska redovisas enligt best�mmel-
serna i 19 � om den skattskyldige beg�r det. Beslutet ska, om inte s�rskilda
sk�l talar emot det, g�lla minst tolv p� varandra f�ljande redovisningsperio-
der.

Om tidpunkten f�r l�mnandet av en skattedeklaration redan har passerats

n�r beslut enligt 14 b � f�rsta stycket 2 eller 14 d � 2 fattas, ska den skatt-
skyldige l�mna deklarationen senast n�r deklarationen f�r n�sta redovis-
ningsperiod ska l�mnas.

33 �

Den som �r registrerad eller skyldig att anm�la sig f�r registrering f�r

merv�rdesskatt enligt best�mmelserna i 3 kap. �r �ven skyldig att i en perio-
disk sammanst�llning l�mna uppgifter om

1. oms�ttning, f�rv�rv och �verf�ringar av varor som transporteras mellan

EG-l�nder, och

2. oms�ttning av en tj�nst som �r skattepliktig i det EG-land d�r tj�nsten

�r omsatt om f�rv�rvaren av tj�nsten �r skattskyldig f�r f�rv�rvet i det landet
i enlighet med till�mpningen av artikel 196 i r�dets direktiv 2006/112/EG.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om vilka uppgifter som ska l�mnas. D� f�r f�reskrivas att perio-
disk sammanst�llning ska l�mnas �ven f�r varu�verf�ringar f�r vilka redo-
visningsskyldighet inte f�religger.

34 �

7

En periodisk sammanst�llning ska l�mnas enligt fastst�llt formul�r.

En periodisk sammanst�llning f�r l�mnas med hj�lp av

Deklaration som
ska ha kommit in
till Skatteverket
senast

ska avse skatte-
avdrag och
arbetsgivarav-
gifter f�r
redovisnings-
perioden,

punktskatter f�r
redovisnings-
perioden

och merv�rdes-
skatt f�r
redovisnings-
perioden

12 februari

januari

december

oktoberdecember

12 mars

februari

januari

12 april

mars

februari

12 maj

april

mars

januarimars

12 juni

maj

april

12 juli

juni

maj

17 augusti

juli

juni

apriljuni

12 september

augusti

juli

12 oktober

september

augusti

12 november

oktober

september

juliseptember

12 december

november

oktober

17 januari

december

november

7 Senaste lydelse 2003:664.

background image

4

SFS 2009:1335

1. elektronisk fil�verf�ring, i enlighet med n�rmare f�reskrifter om detta,

eller

2. annan automatisk databehandling, dock endast i enlighet med n�rmare

f�reskrifter om detta.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar s�-

dana f�reskrifter som avses i andra stycket 1 och 2.

35 �

8

Den periodiska sammanst�llningen ska g�ras f�r varje

1. kalenderm�nad f�r uppgifter om varor som avses i 33 � f�rsta stycket 1,

eller

2. kalenderkvartal f�r uppgifter om tj�nster som avses i 33 � f�rsta stycket

2.

Om uppgifter ska l�mnas avseende b�de varor och tj�nster enligt 33 � f�r-

sta stycket 1 och 2, ska sammanst�llningen g�ras enligt f�rsta stycket 1.

Den som �verg�r fr�n att l�mna sammanst�llningen enligt f�rsta stycket 2

till att l�mna den enligt f�rsta stycket 1, ska till�mpa den nya perioden till
och med utg�ngen av det fj�rde kalenderkvartalet som f�ljer efter den tid-
punkt n�r bytet av period gjordes.

35 a �

Skatteverket ska besluta att den periodiska sammanst�llningen ska

g�ras f�r varje kalenderkvartal i st�llet f�r vad som f�reskrivs i 35 � 1, om

1. den som �r skyldig att l�mna sammanst�llningen beg�r det, och
2. det sammanlagda v�rdet av oms�ttning och �verf�ringar av varor enligt

33 � f�rsta stycket 1 inte �verstiger 1 000 000 kronor exklusive merv�rdes-
skatt f�r det innevarande kalenderkvartalet eller f�r n�got av de fyra n�rmast
f�reg�ende kalenderkvartalen.

35 b �

Skatteverket ska besluta att den periodiska sammanst�llningen ska

g�ras f�r varje kalenderm�nad i st�llet f�r vad som f�reskrivs i 35 � 2 eller
35 a �, om

1. den som �r skyldig att l�mna sammanst�llningen beg�r det, eller
2. det finns s�rskilda sk�l.

35 c �

Ett beslut enligt 35 a � ska b�rja g�lla vid ing�ngen av det kalender-

kvartal som f�ljer n�rmast efter den kalenderm�nad d� beslutet fattades.

Ett beslut enligt 35 b � 1 eller 2 g�ller omedelbart.

35 d �

Skatteverket ska upph�va ett beslut enligt 35 a � n�r de f�ruts�tt-

ningar som anges i 35 a � 2 inte l�ngre �r uppfyllda.

Ett beslut enligt f�rsta stycket g�ller omedelbart.

35 e �

Om ett beslut har fattats enligt 35 b eller 35 d �, ska en samman-

st�llning g�ras f�r varje kalenderm�nad som f�rflutit sedan ing�ngen av det
kalenderkvartal under vilket beslutet fattades.

36 �

9

Den periodiska sammanst�llningen ska l�mnas till Skatteverket.

Sammanst�llningen ska ha kommit in till Skatteverket senast

8 Senaste lydelse 2004:1156.

9 Senaste lydelse 2003:664.

background image

5

SFS 2009:1335

1. den 25 i m�naden efter utg�ngen av den period som sammanst�llningen

avser, om den l�mnas med hj�lp av elektronisk fil�verf�ring eller annan au-
tomatisk databehandling, eller

2. den 20 i m�naden efter utg�ngen av den period som den avser i andra

fall.

Sammanst�llningar som ska g�ras enligt 35 e � ska ha kommit in till Skat-

teverket senast den 20 i m�naden efter utg�ngen av den m�nad under vilken
beslutet fattades.

10 a kap.

1 �

10

I detta kapitel f�rst�s med

icke etablerad n�ringsidkare: en n�ringsidkare som inte har s�tet f�r sin

ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsst�lle i Sverige eller i ett an-
nat EG-land och inte heller �r bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller
i ett annat EG-land,

elektroniska tj�nster: s�dana tj�nster som �r elektroniska tj�nster enligt

5 kap. 18 � 12 merv�rdesskattelagen (1994:200),

motsvarande best�mmelser i ett annat EG-land: best�mmelser som g�ller

i ett annat EG-land och som har sin grund i best�mmelserna i r�dets direktiv
2002/38/EG av den 7 maj 2002 om �ndring och �ndring f�r en begr�nsad tid
av direktiv 77/388/EEG vad g�ller merv�rdesskatteordningen f�r radio- och
televisionss�ndningar samt vissa tj�nster som tillhandah�lls p� elektronisk
v�g

11,

e-handelsdeklaration: en s�dan skattedeklaration som �r avsedd f�r redo-

visning av merv�rdesskatt enligt best�mmelserna i detta kapitel.

1. Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.
2. Best�mmelserna i 3 kap. 1 � 4 och 5 a ska till�mpas p� ans�kningar om

�terbetalning av ing�ende skatt som l�mnas in fr�n och med dagen f�r lagens
ikrafttr�dande. �ldre best�mmelser g�ller f�r �terbetalningsans�kningar som
l�mnas in f�re detta datum.

3. Om den som �r skyldig att l�mna den periodiska sammanst�llningen in-

kommit till Skatteverket senast 14 dagar fr�n den dag lagen tr�der i kraft
med en beg�ran om att f� l�mna sammanst�llningen f�r oms�ttning, f�rv�rv
och �verf�ring av varor f�r varje kalenderkvartal ska rapporteringsperioden
ett kalenderkvartal till�mpas fr�n och med dagen f�r lagens ikrafttr�dande.
Detta g�ller under f�ruts�ttning att villkoren i 10 kap. 35 a � �r uppfyllda
och det inte f�religger s�rskilda sk�l f�r m�nadsrapportering enligt 10 kap.
35 b �.

4. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r merv�rdesskatt som h�nf�r

sig till tiden f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

10 Senaste lydelse 2003:664.

11 EGT L 128, 15.5.2002, s. 41 (Celex 32002L0038).

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;