SFS 2009:1337 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

091337.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt
vid import, m.m.;

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 4 § lagen (1994:1551) om

frihet från skatt vid import, m.m. ska ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

2

Frihet från mervärdesskatt vid import ska medges för

1. varor som levereras till fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik för sådana

ändamål som medför att skatt inte ska tas ut enligt 5 kap. 3 a § första stycket
4, 4 a och 5 mervärdesskattelagen (1994:200),

2. varor av de slag som avses i 3 § lagen (1999:445) om exportbutiker och

som levereras för försäljning i sådan butik,

3. en försändelse från en privatperson till en annan privatperson, utom om

försändelsen består av alkoholhaltiga produkter eller tobaksvaror eller har ett
värde som överstiger 45 euro,

4. försändelser som består av utländska periodiska publikationer, utom om

försändelsernas värde överstiger 22 euro, och

5. andra försändelser än sådana som avses i 4 och 3 § 6, utom om försän-

delsernas värde överstiger 22 euro.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12, rskr. 2009/10:107.

2 Senaste lydelse 2008:1413.

SFS 2009:1337

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009