SFS 2009:1345 Lag om ändring i merv?rdesskattelagen (1994:200)

091345.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i mervärdesskattelagen

(1994:200)

3 ska införas två nya paragrafer, 5 kap. 15 a och 15 b §§, av föl-

jande lydelse.

5 kap.

15 a §

En tjänst som avser annan uthyrning av transportmedel än som

anges i 15 § och förvärvas av någon som inte är näringsidkare är omsatt
inom landet, om förvärvaren är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i
Sverige.

En uthyrningstjänst enligt första stycket är dock omsatt utomlands, om
1. den avser en fritidsbåt som faktiskt levereras till förvärvaren i ett annat

EG-land än Sverige, och

2. uthyraren har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etable-

ringsställe i det EG-landet och tjänsten tillhandahålls från sätet eller det fasta
etableringsstället.

15 b §

En tjänst som avser annan uthyrning av transportmedel än som

anges i 15 § är omsatt inom landet, om

1. den tillhandahålls någon som inte är näringsidkare,
2. den avser en fritidsbåt som faktiskt levereras till förvärvaren av tjänsten

i Sverige, och

3. uthyraren har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etable-

ringsställe i Sverige och tjänsten tillhandahålls från sätet eller det fasta eta-
bleringsstället.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför

sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Prop. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12, rskr. 2009/10:107.

2 Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system
för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1, Celex 32006L0112), senast ändrat
genom rådets direktiv 2009/69/EG (EUT L 175, 4.7.2009, s. 12, Celex 32009L0069).
3 Lagen omtryckt 2000:500.

SFS 2009:1345

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1345

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)