SFS 2009:352 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

090352.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 3 kap. 1 och 3 §§ samt 4 kap. 16

och 17 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

3 ska ha

följande lydelse.

3 kap.

1 §

4

Om ett företag som står under tillsyn av Finansinspektionen vill ingå

avtal med ägaren till ett finansiellt instrument om att företaget ska ha rätt att
förfoga över det finansiella instrumentet för egen räkning, ska avtalet slutas
skriftligen i en för ändamålet särskilt upprättad handling som i någon läsbar
och varaktig form är tillgänglig för parterna. Detsamma gäller om företaget
medverkar till ett sådant avtal mellan andra parter. Det förfogande som avses
ska anges noggrant.

Första stycket gäller inte om företagets motpart eller parterna i ett avtal

som företaget medverkar till är

1. ett annat företag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller ett

utländskt företag inom EES som i sitt hemland får driva jämförbar verksam-
het och som står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt
organ,

2. Riksgäldskontoret eller ett utländskt offentligt organ inom EES som är

ansvarigt för eller deltar i förvaltningen av statsskulden eller är behörigt att
föra konton för kunders räkning,

3. Riksbanken eller en utländsk centralbank inom EES, inklusive Europe-

iska centralbanken,

1 Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/47/EG av den 6 juni 2002 om stäl-
lande av finansiell säkerhet (EGT L 168, 27.6.2002, s. 43, Celex 32002L0047) samt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om
harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepap-
per är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/
34/EG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 38, Celex 32004L0109), ändrat genom Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2008/22/EG (EUT L 76, 19.3.2008, s. 50, Celex
32008L0022).

3 Lagen omtryckt 1992:558.

4 Senaste lydelse 2006:1376.

SFS 2009:352

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

2

SFS 2009:352

4. en multilateral utvecklingsbank, Banken för internationell betalningsut-

jämning, Internationella valutafonden eller Europeiska investeringsbanken,
eller

5. ett sådant kreditinstitut som anges i förteckningen i artikel 2 i Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten
att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning)

5, senast ändrat

genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/44/EG

6.

3 §

7

Om ett sådant företag som avses i 1 § första stycket har fått finansiella

instrument som pant, får företaget i sin tur pantsätta eller överlåta panträtten
bara tillsammans med den fordran som de utgör pant för. För återpantsätt-
ning eller överlåtelse på annat sätt fordras sådant avtal som anges i 1 § första
stycket. Återpantsättning eller överlåtelse får inte ske för högre belopp eller
på strängare villkor än vad som gäller hos panthavaren.

Första stycket gäller inte om pantsättaren är
1. ett annat företag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller ett

utländskt företag inom EES som i sitt hemland får driva jämförbar verksam-
het och som står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt
organ,

2. Riksgäldskontoret eller ett utländskt offentligt organ inom EES som är

ansvarigt för eller deltar i förvaltningen av statsskulden eller är behörigt att
föra konton för kunders räkning,

3. Riksbanken eller en utländsk centralbank inom EES, inklusive Europe-

iska centralbanken,

4. en multilateral utvecklingsbank, Banken för internationell betalningsut-

jämning, Internationella valutafonden eller Europeiska investeringsbanken,
eller

5. ett sådant kreditinstitut som anges i förteckningen i artikel 2 i Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG.

4 kap.

16 §

8

Ett moderföretag till ett fondbolag behöver inte lägga samman sitt

innehav av aktier med aktier som ingår i en investeringsfond som förvaltas
av bolaget enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, om bolaget utnytt-
jar rösträtten för aktierna oberoende av moderföretaget.

Första stycket ska också tillämpas på moderföretag till ett sådant förvalt-

ningsbolag som avses i 1 kap. 6 § första stycket lagen om investeringsfon-
der, i fråga om aktier som bolaget förvaltar i enlighet med bestämmelserna i
rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av la-
gar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i
överlåtbara värdepapper (fondföretag)

9, senast ändrat genom Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2008/18/EG

10. Detsamma gäller aktier som för-

5 EUT L 177, 30.6.2006, s. 1 (Celex 32006L0048).

6 EUT L 247, 21.9.2007, s. 1 (Celex 32007L0044).

7 Senaste lydelse 2006:1376.

8 Senaste lydelse 2007:365.

9 EGT L 375, 31.12.1985, s. 3 (Celex 31985L0611).

10 EUT L 76, 19.3.2008, s. 42 (Celex 32008L0018).

background image

3

SFS 2009:352

valtas av ett motsvarande förvaltningsbolag som inte har säte i en stat inom
EES.

17 §

11

Ett moderföretag till ett värdepappersinstitut som har tillstånd enligt

2 kap. 1 § 4 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden behöver inte läg-
ga samman sitt innehav av aktier med innehav av aktier som värde-
pappersinstitutet förvaltar för enskilda kunder, om värdepappersinstitutet

1. bara får utnyttja rösträtten för aktierna enligt skriftliga instruktioner el-

ler ser till att individuella portföljförvaltningstjänster utförs oberoende av
alla andra tjänster och i enlighet med 8 kap. 1, 10 och 21–23 §§ lagen om
värdepappersmarknaden, och

2. utnyttjar rösträtten för aktierna oberoende av moderföretaget.
Första stycket ska också tillämpas på ett moderföretag till ett utländskt

värdepappersföretag som avses i 4 kap. 1 § lagen om värdepappers-
marknaden som har tillstånd att tillhandahålla sådan portföljförvaltning som
avses i artikel 4.1.9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av
den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring
av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och
rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/
EEG

12, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/

10/EG

13, i fråga om aktier som värdepappersföretaget förvaltar för enskilda

kunder. Detsamma gäller aktier som förvaltas av ett motsvarande utländskt
värdepappersföretag som inte har säte i en stat inom EES.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Katarina Back
(Finansdepartementet)

11 Senaste lydelse 2007:535.

12 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039).

13 EUT L 76, 19.3.2008, s. 33 (Celex 32008L0010).

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009