SFS 2009:399 Lag om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

090399.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:148) om straff för
terroristbrott;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2003:148) om straff för

terroristbrott ska ha följande lydelse.

2 §

För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om

gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och
avsikten med gärningen är att

1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,
2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation

att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller

3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitu-

tionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig
organisation.

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra år och högst arton år, eller på

livstid.

Är brottet mindre grovt, är straffet fängelse, lägst två år och högst sex år.
Om ett högre lägsta straff för gärningen har föreskrivits i brottsbalken,

gäller vad som sägs där i fråga om lägsta straff.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:118, bet. 2008/09:JuU17, rskr. 2008/09:251.

SFS 2009:399

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009