SFS 2009:651 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

090651.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i plan- och bygglagen (1987:10);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 4 juni 2009.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 5 kap. 1 �, 8 kap. 2 � och 9 kap. 2</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">och 3 �� plan- och bygglagen (1987:10)</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Pr�vning av markens l�mplighet f�r bebyggelse och reglering av be-</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">byggelsemilj�ns utformning ska ske genom detaljplan f�r </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">1. ny sammanh�llen bebyggelse,<br/>2. ny enstaka byggnad vars anv�ndning f�r betydande inverkan p� omgiv-</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">ningen eller som ska f�rl�ggas inom ett omr�de d�r det r�der stor efterfr�gan<br/>p� mark f�r bebyggelse, om tillkomsten av byggnaden inte kan pr�vas i sam-<br/>band med pr�vning av ans�kan om bygglov eller f�rhandsbesked, och</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. bebyggelse som ska f�r�ndras eller bevaras, om regleringen beh�ver</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ske i ett sammanhang.</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">F�rsta stycket ska till�mpas ocks� i fr�ga om <br/>1. s�dana andra anl�ggningar �n byggnader som anges i 8 kap. 2 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">stycket 15 och 79, om anl�ggningarna kr�ver bygglov enligt den para-<br/>grafen,</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. s�dana vindkraftverk som anges i 8 kap. 2 � f�rsta stycket 6, dock en-</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">dast om verken ska uppf�ras inom ett omr�de d�r det r�der stor efterfr�gan<br/>p� mark f�r byggnader eller andra anl�ggningar.</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Detaljplan beh�ver inte uppr�ttas i den m�n tillr�cklig reglering har skett</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">genom omr�desbest�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:860px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:860px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om andra anl�ggningar �n byggnader kr�vs bygglov f�r att </p> <p style="position:absolute;top:878px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. anordna n�jesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar,</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, sm�b�tshamnar, friluftsbad, motor-<br/>banor och golfbanor,</p> <p style="position:absolute;top:931px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">2. anordna upplag eller materialg�rdar,<br/>3. anordna tunnlar eller bergrum som inte �r avsedda f�r tunnelbana eller</p> <p style="position:absolute;top:966px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">gruvdrift,</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2008/09:146, bet. 2008/09:MJU27, rskr. 2008/09:258.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Lagen omtryckt 1992:1769.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2009:651</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 juni 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2009:651</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. inr�tta fasta cisterner eller andra fasta anl�ggningar f�r kemiska pro-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">dukter, som �r h�lso- och milj�farliga, och f�r varor som kan medf�ra brand<br/>eller andra olycksh�ndelser,</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">5. uppf�ra radio- eller telemaster eller torn,<br/>6. uppf�ra vindkraftverk som<br/>a) �r h�gre �n 20 meter �ver markytan,<br/>b) placeras p� ett avst�nd fr�n gr�nsen som �r mindre �n kraftverkets h�jd</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">�ver marken,</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">c) monteras fast p� en byggnad, eller<br/>d) har en vindturbin med en diameter som �r st�rre �n tre meter,<br/>7. uppf�ra murar eller plank, <br/>8. anordna parkeringsplatser utomhus,<br/>9. anordna begravningsplatser, och<br/>10. v�sentligt �ndra anl�ggningar som avses i 19.<br/>Trots f�rsta stycket kr�vs det inte bygglov f�r<br/>1. att inr�tta, uppf�ra eller �ndra en anl�ggning som anges i f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">4 eller 5, om det �r fr�ga om en mindre anl�ggning avsedd endast f�r en viss<br/>fastighets behov,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. att uppf�ra ett vindkraftverk som anges i f�rsta stycket 6, om verket</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">omfattas av tillst�nd enligt 9 eller 11 kap. milj�balken, eller</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. en �tg�rd som anges i f�rsta stycket 8, om det p� fastigheten finns en-</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">dast ett eller tv� enbostadshus eller ett tv�bostadshus och parkeringsplatsen<br/>�r avsedd uteslutande f�r fastighetens behov eller om parkeringsplatsen an-<br/>l�ggs med st�d av v�glagen (1971:948) eller p� mark som i detaljplan har<br/>avsatts till gata eller v�g.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Enligt 5 � och 6 � f�rsta stycket 4 b f�r kommunen besluta om undantag</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">fr�n kravet p� bygglov eller om l�ngre g�ende krav. I 10 � finns s�rskilda be-<br/>st�mmelser f�r vissa anl�ggningar avsedda f�r totalf�rsvaret.</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>9 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:715px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:713px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Minst tre veckor innan arbetena p�b�rjas ska byggherren g�ra en an-</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">m�lan till byggnadsn�mnden (bygganm�lan), om arbetena avser</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">1. uppf�rande eller tillbyggnad av en byggnad, <br/>2. �tg�rder som anges i 8 kap. 2 � f�rsta stycket,<br/>3. s�dana �ndringar av en byggnad som ber�r konstruktionen av de b�ran-</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">de delarna eller som avsev�rt p�verkar dess planl�sning,</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. installation eller v�sentlig �ndring av hissar, eldst�der, r�kkanaler eller</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">anordningar f�r ventilation i byggnader,</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">5. installation eller v�sentlig �ndring av anordningar f�r vattenf�rs�rjning</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">eller avlopp i byggnader eller inom tomter, eller</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">6. underh�ll av s�dan bebyggelse med s�rskilt bevarandev�rde som om-</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">fattas av skyddsbest�mmelser som utf�rdats med st�d av 5 kap. 7 � f�rsta<br/>stycket 4 eller 16 � 4.</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Byggnadsarbetena f�r p�b�rjas tidigare �n som anges i f�rsta stycket om</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">byggnadsn�mnden s�rskilt medger det. </p> <p style="position:absolute;top:980px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Bygganm�lan upph�r att g�lla om arbetena inte p�b�rjats inom tv� �r fr�n</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">dagen f�r anm�lan.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 1997:1198.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2009:651</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Rivning av byggnader eller delar av byggnader som inte �r komplement-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">byggnader, s�dana ekonomibyggnader som avses i 8 kap. 1 � andra stycket<br/>eller s�dana byggnader som avses i 8 kap. 10 � ska anm�las till byggnads-<br/>n�mnden (rivningsanm�lan).</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelserna i f�rstatredje styckena om n�r anm�lan ska g�ras, n�r</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">arbetena f�r p�b�rjas och n�r anm�lan upph�r att g�lla ska till�mpas ocks� i<br/>fr�ga om rivning.</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft33">4</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">Krav p� bygganm�lan g�ller inte</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. s�dana �tg�rder som r�r en- eller tv�bostadshus och till dessa h�rande</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">komplementbyggnader och som enligt 8 kap. 4, 4 a eller 4 b � undantagits<br/>fr�n krav p� bygglov,</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. uppf�rande, tillbyggnad eller annan �ndring av ekonomibyggnader f�r</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">jordbruk, skogsbruk eller d�rmed j�mf�rlig n�ring inom omr�den som inte<br/>omfattas av detaljplan,</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">3. s�dana �tg�rder betr�ffande anl�ggningar som anges i 8 kap. 2 � andra</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">stycket 1 och 3,</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">4. s�dana �tg�rder som anges i 2 � f�rsta stycket 35 i fr�ga om bygg-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">nader eller tomter som tillh�r staten eller ett landsting, och</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">5. �tg�rder som r�r s�dana byggnader eller andra anl�ggningar som �r av-</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">sedda f�r totalf�rsvaret och som �r av hemlig natur.</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2009.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande vid pr�vning av �verklagade be-</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">slut som har meddelats f�re den 1 augusti 2009.</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">3. Vid till�mpning av best�mmelserna i 10 kap. g�ller fortfarande �ldre</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">best�mmelser om bygglovsplikt i 8 kap. 2 � f�rsta stycket 6 f�r vindkraft-<br/>verk som har b�rjat uppf�ras f�re den 1 augusti 2009, om dessa best�mmel-<br/>ser leder till lindrigare p�f�ljd.</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft36">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">4 Senaste lydelse 2007:1303.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i plan- och bygglagen (1987:10);

utf�rdad den 4 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 5 kap. 1 �, 8 kap. 2 � och 9 kap. 2

och 3 �� plan- och bygglagen (1987:10)

2 ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.

1 �

Pr�vning av markens l�mplighet f�r bebyggelse och reglering av be-

byggelsemilj�ns utformning ska ske genom detaljplan f�r

1. ny sammanh�llen bebyggelse,
2. ny enstaka byggnad vars anv�ndning f�r betydande inverkan p� omgiv-

ningen eller som ska f�rl�ggas inom ett omr�de d�r det r�der stor efterfr�gan
p� mark f�r bebyggelse, om tillkomsten av byggnaden inte kan pr�vas i sam-
band med pr�vning av ans�kan om bygglov eller f�rhandsbesked, och

3. bebyggelse som ska f�r�ndras eller bevaras, om regleringen beh�ver

ske i ett sammanhang.

F�rsta stycket ska till�mpas ocks� i fr�ga om
1. s�dana andra anl�ggningar �n byggnader som anges i 8 kap. 2 � f�rsta

stycket 15 och 79, om anl�ggningarna kr�ver bygglov enligt den para-
grafen,

2. s�dana vindkraftverk som anges i 8 kap. 2 � f�rsta stycket 6, dock en-

dast om verken ska uppf�ras inom ett omr�de d�r det r�der stor efterfr�gan
p� mark f�r byggnader eller andra anl�ggningar.

Detaljplan beh�ver inte uppr�ttas i den m�n tillr�cklig reglering har skett

genom omr�desbest�mmelser.

8 kap.

2 �

I fr�ga om andra anl�ggningar �n byggnader kr�vs bygglov f�r att

1. anordna n�jesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar,

kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, sm�b�tshamnar, friluftsbad, motor-
banor och golfbanor,

2. anordna upplag eller materialg�rdar,
3. anordna tunnlar eller bergrum som inte �r avsedda f�r tunnelbana eller

gruvdrift,

1 Prop. 2008/09:146, bet. 2008/09:MJU27, rskr. 2008/09:258.

2 Lagen omtryckt 1992:1769.

SFS 2009:651

Utkom fr�n trycket
den 16 juni 2009

background image

2

SFS 2009:651

4. inr�tta fasta cisterner eller andra fasta anl�ggningar f�r kemiska pro-

dukter, som �r h�lso- och milj�farliga, och f�r varor som kan medf�ra brand
eller andra olycksh�ndelser,

5. uppf�ra radio- eller telemaster eller torn,
6. uppf�ra vindkraftverk som
a) �r h�gre �n 20 meter �ver markytan,
b) placeras p� ett avst�nd fr�n gr�nsen som �r mindre �n kraftverkets h�jd

�ver marken,

c) monteras fast p� en byggnad, eller
d) har en vindturbin med en diameter som �r st�rre �n tre meter,
7. uppf�ra murar eller plank,
8. anordna parkeringsplatser utomhus,
9. anordna begravningsplatser, och
10. v�sentligt �ndra anl�ggningar som avses i 19.
Trots f�rsta stycket kr�vs det inte bygglov f�r
1. att inr�tta, uppf�ra eller �ndra en anl�ggning som anges i f�rsta stycket

4 eller 5, om det �r fr�ga om en mindre anl�ggning avsedd endast f�r en viss
fastighets behov,

2. att uppf�ra ett vindkraftverk som anges i f�rsta stycket 6, om verket

omfattas av tillst�nd enligt 9 eller 11 kap. milj�balken, eller

3. en �tg�rd som anges i f�rsta stycket 8, om det p� fastigheten finns en-

dast ett eller tv� enbostadshus eller ett tv�bostadshus och parkeringsplatsen
�r avsedd uteslutande f�r fastighetens behov eller om parkeringsplatsen an-
l�ggs med st�d av v�glagen (1971:948) eller p� mark som i detaljplan har
avsatts till gata eller v�g.

Enligt 5 � och 6 � f�rsta stycket 4 b f�r kommunen besluta om undantag

fr�n kravet p� bygglov eller om l�ngre g�ende krav. I 10 � finns s�rskilda be-
st�mmelser f�r vissa anl�ggningar avsedda f�r totalf�rsvaret.

9 kap.

2 �

3

Minst tre veckor innan arbetena p�b�rjas ska byggherren g�ra en an-

m�lan till byggnadsn�mnden (bygganm�lan), om arbetena avser

1. uppf�rande eller tillbyggnad av en byggnad,
2. �tg�rder som anges i 8 kap. 2 � f�rsta stycket,
3. s�dana �ndringar av en byggnad som ber�r konstruktionen av de b�ran-

de delarna eller som avsev�rt p�verkar dess planl�sning,

4. installation eller v�sentlig �ndring av hissar, eldst�der, r�kkanaler eller

anordningar f�r ventilation i byggnader,

5. installation eller v�sentlig �ndring av anordningar f�r vattenf�rs�rjning

eller avlopp i byggnader eller inom tomter, eller

6. underh�ll av s�dan bebyggelse med s�rskilt bevarandev�rde som om-

fattas av skyddsbest�mmelser som utf�rdats med st�d av 5 kap. 7 � f�rsta
stycket 4 eller 16 � 4.

Byggnadsarbetena f�r p�b�rjas tidigare �n som anges i f�rsta stycket om

byggnadsn�mnden s�rskilt medger det.

Bygganm�lan upph�r att g�lla om arbetena inte p�b�rjats inom tv� �r fr�n

dagen f�r anm�lan.

3 Senaste lydelse 1997:1198.

background image

3

SFS 2009:651

Rivning av byggnader eller delar av byggnader som inte �r komplement-

byggnader, s�dana ekonomibyggnader som avses i 8 kap. 1 � andra stycket
eller s�dana byggnader som avses i 8 kap. 10 � ska anm�las till byggnads-
n�mnden (rivningsanm�lan).

Best�mmelserna i f�rstatredje styckena om n�r anm�lan ska g�ras, n�r

arbetena f�r p�b�rjas och n�r anm�lan upph�r att g�lla ska till�mpas ocks� i
fr�ga om rivning.

3 �

4

Krav p� bygganm�lan g�ller inte

1. s�dana �tg�rder som r�r en- eller tv�bostadshus och till dessa h�rande

komplementbyggnader och som enligt 8 kap. 4, 4 a eller 4 b � undantagits
fr�n krav p� bygglov,

2. uppf�rande, tillbyggnad eller annan �ndring av ekonomibyggnader f�r

jordbruk, skogsbruk eller d�rmed j�mf�rlig n�ring inom omr�den som inte
omfattas av detaljplan,

3. s�dana �tg�rder betr�ffande anl�ggningar som anges i 8 kap. 2 � andra

stycket 1 och 3,

4. s�dana �tg�rder som anges i 2 � f�rsta stycket 35 i fr�ga om bygg-

nader eller tomter som tillh�r staten eller ett landsting, och

5. �tg�rder som r�r s�dana byggnader eller andra anl�ggningar som �r av-

sedda f�r totalf�rsvaret och som �r av hemlig natur.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2009.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande vid pr�vning av �verklagade be-

slut som har meddelats f�re den 1 augusti 2009.

3. Vid till�mpning av best�mmelserna i 10 kap. g�ller fortfarande �ldre

best�mmelser om bygglovsplikt i 8 kap. 2 � f�rsta stycket 6 f�r vindkraft-
verk som har b�rjat uppf�ras f�re den 1 augusti 2009, om dessa best�mmel-
ser leder till lindrigare p�f�ljd.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

4 Senaste lydelse 2007:1303.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;