SFS 2009:671 Lag om ändring i lagen (2009:337) om ändring i skollagen (1985:1100)

090671.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:337) om ändring i
skollagen (1985:1100);

utfärdad den 11 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs

dels att 2 kap. 17 a, 17 b och 19 §§ skollagen (1985:1100) i stället för dess

lydelse enligt lagen (2009:337) om ändring i nämnda lag ska ha följande
lydelse,

dels att det i övergångsbestämmelserna till lagen (2009:337) om ändring i

skollagen (1985:1100) ska införas två nya punkter, 5 och 6, av följande
lydelse.

2 a kap.

17 a §

Barnets hemkommun ska lämna bidrag till en huvudman som har

rätt till bidrag enligt 17 §.

Bidraget (grundbelopp) till förskola eller fritidshem ska avse ersättning

för

1. omsorg och pedagogisk verksamhet,
2. pedagogiskt material och utrustning,
3. måltider,
4. administration,
5. mervärdesskatt, och
6. lokalkostnader.
Därutöver ska bidrag (tilläggsbelopp) lämnas för barn som har ett omfattande

behov av särskilt stöd.

Bidrag enligt andra stycket ska bestämmas efter samma grunder som

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskoleverk-
samheten och skolbarnsomsorgen.

Bidrag till verksamhet som avser pedagogisk omsorg ska bestämmas med

hänsyn till barnets behov och huvudmannens åtagande efter samma grunder
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskole-
verksamheten och skolbarnsomsorgen. Hemkommunen är bara skyldig att
lämna bidrag i den omfattning som den är skyldig att erbjuda motsvarande
offentliga verksamhet enligt 6–6 b, 8 a och 9 §§.

Hemkommunen är inte skyldig att lämna bidrag för samma barn till fler än

två huvudmän. Har ett barn ett omfattande behov av särskilt stöd är hem-
kommunen inte skyldig att lämna bidrag för det särskilda stödet, om bety-

1 Prop. 2008/09:171, bet. 2008/09:UbU13, rskr. 2008/09:280.

SFS 2009:671

Utkom från trycket
den 22 juni 2009

background image

2

SFS 2009:671

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

dande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för hemkommu-
nen.

När barn tas emot i enskild pedagogisk omsorg, där deras vårdnadshavare

arbetar, får bidrag inte lämnas för fler sådana barn än det antal andra barn
som har tagits emot.

Kommunen kan lämna bidrag till annan huvudman för enskild förskole-

verksamhet eller enskild skolbarnsomsorg än som omfattas av första stycket,
om verksamheten uppfyller de krav som anges i 3 § och avgifterna inte är
oskäligt höga. Sådant bidrag bör bestämmas på det sätt som anges i andra
och tredje styckena.

17 b §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om hur kommunens bidrag ska bestämmas i stället för
det som anges i 17 a §, om statsbidrag lämnas till kommunen för ett barn som
har tagits emot i enskild förskoleverksamhet eller enskild skolbarnsomsorg.

19 §

Kommunens beslut i ärenden om godkännande enligt 13 §, om

föreläggande eller återkallande av godkännande enligt 16 §, om rätt till
bidrag eller återkallande av sådan rätt enligt 17 § samt om bidrag enligt
17 a § andra och tredje styckena får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Kommunens beslut om föreläggande eller återkallande av godkännande

enligt 16 § och om återkallande av rätt till bidrag enligt 17 § samt domstols
beslut gäller omedelbart.

5. Bestämmelsen om beräkning av bidrag i 2 a kap. 17 a § andra och

tredje styckena ska tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2010.

6. Bestämmelsen i 2 a kap. 17 a § andra och tredje styckena om överkla-

gande av beslut om bidragsstorlek och beslut om tilläggsbelopp ska tillämpas
första gången på beslut som avser kalenderåret 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)