SFS 2009:695 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

090695.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i högskolelagen (1992:1434);

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i högskolelagen (1992:1434)

ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 17 och 18 §§, samt en bilaga av följan-
de lydelse.

1 kap.

17 §

En högskola som anges i bilagan till denna lag får utfärda en gemen-

sam examen tillsammans med

1. en annan högskola,
2. en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina

enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, eller

3. ett utländskt lärosäte som inte är en fysisk person.
Med gemensam examen avses examina som får utfärdas av de lärosäten

som tillsammans har anordnat en utbildning som kan leda till dessa examina.
Utbildningen ska ha anordnats inom ett utbildningssamarbete mellan sådana
lärosäten som avses i första stycket.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om gemensamma examina.

18 §

En högskola som avses i 17 § får inom ramen för ett utbildningssamar-

bete som anges i andra stycket samma paragraf besluta att överlåta förvalt-
ningsuppgifter i fråga om antagning till och tillgodoräknande av utbildning till
1. en annan högskola,

2. en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina

enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, eller

3. ett utländskt lärosäte som inte är en fysisk person.
De förvaltningsuppgifter som överlåts får bara innebära att
1. en studerande som har antagits till en del av utbildningen av ett annat

lärosäte, som anordnar den delen av utbildningen, ska anses vara student
som är antagen av högskolan när han eller hon bedriver studier där, och

2. en del av utbildningen som en studerande har gått igenom med godkänt

resultat vid ett annat lärosäte ska tillgodoräknas honom eller henne för ut-
bildning vid högskolan utan särskild prövning.

1 Prop. 2008/09:175, bet. 2008/09:UbU19, rskr. 2008/09:282.

SFS 2009:695

Utkom från trycket
den 26 juni 2009

background image

2

SFS 2009:695

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas i fråga om ut-

bildning som börjar efter utgången av juni 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

3

SFS 2009:695

Bilaga

I denna bilaga anges de högskolor som enligt 1 kap. 17 § får utfärda en
gemensam examen.

Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet (universitet)
Kungl. Tekniska högskolan (universitet)
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Mittuniversitetet
Sveriges lantbruksuniversitet

Blekinge tekniska högskola
Danshögskolan
Dramatiska institutet
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan på Gotland
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Kalmar
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Operahögskolan i Stockholm
Södertörns högskola
Teaterhögskolan i Stockholm

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009