SFS 2009:731 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)

090731.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i läkemedelslagen (1992:859);

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 § läkemedelslagen (1992:859)

ska ha följande lydelse.

18 §

2

Bestämmelser om handel med läkemedel finns, förutom i denna lag, i

lagen (2009:366) om handel med läkemedel och i lagen (2009:730) om handel
med vissa receptfria läkemedel.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2009.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:190, bet. 2008/09:SoU25, rskr. 2008/09:288.

2 Senaste lydelse 2009:368.

SFS 2009:731

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009