SFS 2010:1306 Lag om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

101306.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid
beräkning av vissa förmåner;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 5 §§ lagen (2009:1053) om

förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner ska ha följande lydelse.

1 §

I denna lag finns bestämmelser om hur förmögenhet ska beräknas vid

prövning av rätt till

1. bilstöd, äldreförsörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg enligt

socialförsäkringsbalken, och

2. studiehjälp i form av extra tillägg och nedsättning av årsbelopp vid åter-

betalning av studielån enligt studiestödslagen (1999:1395).

I lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall och lagen

(2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner för
neurosedynskadade finns ytterligare bestämmelser om beräkning av för-
mögenhet för den som har fått ersättning enligt dessa respektive lagar.

5 §

Vid beräkning av förmögenhet för prövning av rätt till bilstöd, äldre-

försörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg enligt socialförsäkrings-
balken ska det bortses från tillgång enligt 4 § 1 om den utgör den försäkrades
permanentbostad och från skulder med säkerhet i sådan tillgång.

Vid beräkning av bilstöd, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg enligt

socialförsäkringsbalken ska för försäkrad som har sin bostad i särskild
boendeform det bortses från tillgång enligt 4 § 1 om den utgör permanent-
bostad för den försäkrades make och från skulder med säkerhet i sådan till-
gång.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1306

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010