SFS 2010:1311 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

101311.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 kap. 32 § och 22 kap. 7 § skol-

lagen (2010:800) ska ha följande lydelse.

15 kap.

32 §

Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasie-

skola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skol-
gången. Denna skyldighet gäller dock inte

1. elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt

16 kap. 47 §,

2. elever på Rh-anpassad utbildning, eller
3. utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderings-

tillägg enligt studiestödslagen (1999:1395).

Skyldigheten gäller till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyl-

ler 20 år.

Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.

Det ska ges kontant eller på annat sätt som ska framgå av beslutet om stöd.
Om stödet ges kontant, ska det lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet en-
ligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad
som eleven bor inackorderad. Beloppet får avrundas till närmast lägre hela
tiotal kronor.

22 kap.

7 §

Huvudmannen ska i samarbete med Arbetsförmedlingen verka för att

eleven ges möjligheter att öva det svenska språket i arbetslivet och att ut-
bildning i svenska för invandrare kan kombineras med andra aktiviteter som

– arbetslivsorientering,
– validering,
– praktik, eller
– annan utbildning.
Huvudmannen ska också verka för att utbildning i svenska för invandrare

kan bedrivas under tid för vilken eleven får ersättning enligt socialförsäk-
ringsbalken på grund av sjukdom eller skada och för att utbildningen kan
kombineras med aktiviteter som erbjuds inom hälso- och sjukvården.

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1311

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1311

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)