SFS 2010:1317 Lag om ändring i tobakslagen (1993:581)

101317.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tobakslagen (1993:581);

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 a § tobakslagen (1993:581) ska

ha följande lydelse.

18 a §

2

En vara som inte uppfyller föreskrifter som meddelats med stöd av

18 § får inte föras ut till ett land utanför Europeiska unionen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.

2 Senaste lydelse 2002:586.

SFS 2010:1317

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010