SFS 2010:1318 Lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

101318.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1993:1651) om <br/>l�karv�rdsers�ttning;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 18 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 � lagen (1993:1651) om</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">l�karv�rdsers�ttning ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i denna lag g�ller vid v�rd av den som �r bosatt i</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">Sverige, om inte n�got annat �r s�rskilt f�reskrivet.</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i denna lag g�ller �ven vid v�rd av den som, utan att vara</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">bosatt i Sverige, har r�tt till v�rdf�rm�ner i Sverige vid sjukdom och mo-<br/>derskap enligt vad som f�ljer av Europaparlamentets och r�dets f�rordning<br/>(EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygg-<br/>hetssystemen</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft13">3. Detsamma ska g�lla f�r den som avses i 5 kap. 7 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket socialf�rs�kringsbalken och som omfattas av n�mnda f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r den som omfattas av r�dets</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">f�rordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om till�mpningen av sys-<br/>temen f�r social trygghet n�r anst�llda, egenf�retagare eller deras familje-<br/>medlemmar flyttar inom gemenskapen</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft13">4.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 1994:1754.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">3 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">4 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:1318</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1993:1651) om
l�karv�rdsers�ttning;

utf�rdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 � lagen (1993:1651) om

l�karv�rdsers�ttning ska ha f�ljande lydelse.

2 �

2

Best�mmelserna i denna lag g�ller vid v�rd av den som �r bosatt i

Sverige, om inte n�got annat �r s�rskilt f�reskrivet.

Best�mmelserna i denna lag g�ller �ven vid v�rd av den som, utan att vara

bosatt i Sverige, har r�tt till v�rdf�rm�ner i Sverige vid sjukdom och mo-
derskap enligt vad som f�ljer av Europaparlamentets och r�dets f�rordning
(EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygg-
hetssystemen

3. Detsamma ska g�lla f�r den som avses i 5 kap. 7 � f�rsta

stycket socialf�rs�kringsbalken och som omfattas av n�mnda f�rordning.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r den som omfattas av r�dets

f�rordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om till�mpningen av sys-
temen f�r social trygghet n�r anst�llda, egenf�retagare eller deras familje-
medlemmar flyttar inom gemenskapen

4.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.

2 Senaste lydelse 1994:1754.

3 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).

4 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

SFS 2010:1318

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;