SFS 2010:1318 Lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

101318.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:1651) om
läkarvårdsersättning;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1993:1651) om

läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.

2 §

2

Bestämmelserna i denna lag gäller vid vård av den som är bosatt i

Sverige, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

Bestämmelserna i denna lag gäller även vid vård av den som, utan att vara

bosatt i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och mo-
derskap enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygg-
hetssystemen

3. Detsamma ska gälla för den som avses i 5 kap. 7 § första

stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av nämnda förordning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för den som omfattas av rådets

förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av sys-
temen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familje-
medlemmar flyttar inom gemenskapen

4.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.

2 Senaste lydelse 1994:1754.

3 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).

4 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

SFS 2010:1318

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010