SFS 2010:1320 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

101320.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2002:160) om <br/>l�kemedelsf�rm�ner m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 18 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 4 och 22 �� lagen (2002:160) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">l�kemedelsf�rm�ner m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">R�tt till f�rm�ner enligt denna lag har </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">1. den som �r bosatt i Sverige, och<br/>2. den som, utan att vara bosatt h�r, har r�tt till v�rdf�rm�ner i Sverige vid</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">sjukdom eller moderskap enligt vad som f�ljer av Europaparlamentets och<br/>r�dets f�rordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av<br/>de sociala trygghetssystemen</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft13">3. Detsamma ska g�lla f�r den som avses i</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">5 kap. 7 � f�rsta stycket socialf�rs�kringsbalken och som omfattas av n�mn-<br/>da f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">R�tt till f�rm�ner enligt 5 och 20 �� med undantag f�r varor som avses i</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">18 � andra punkten har �ven den som i annat fall, utan att vara bosatt i Sve-<br/>rige, har anst�llning h�r.</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">S�rskilda best�mmelser om kostnadsfria l�kemedel g�ller f�r dem som f�r</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">sjukhusv�rd som avses i 5 � h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763) samt f�r<br/>den som �tnjuter hemsjukv�rd som avses i 3 e eller 18 d � h�lso- och sjuk-<br/>v�rdslagen och f�r den som bor i s�dan s�rskild boendeform som avses i<br/>18 d � samma lag.</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:773px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Kostnader f�r f�rm�ner enligt denna lag ers�tts av det landsting inom</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">vars omr�de den ber�ttigade �r bosatt.</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om den ber�ttigade inte �r bosatt inom n�got landstings omr�de, ska det</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">landsting inom vars omr�de den ber�ttigade �r f�rv�rvsverksam eller, n�r det<br/>g�ller en person som �r arbetsl�s, det landsting inom vars omr�de personen<br/>�r registrerad som arbetss�kande, svara f�r kostnader f�r f�rm�ner enligt<br/>denna lag. N�r det g�ller den som �r ber�ttigad till f�rm�ner enligt denna lag<br/>i egenskap av familjemedlem till anst�lld eller egenf�retagare enligt Europa-<br/>parlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 883/2004, ska i st�llet det lands-<br/>ting inom vars omr�de den anst�llde eller egenf�retagaren �r f�rv�rvsverk-<br/>sam eller registrerad som arbetss�kande svara f�r kostnaderna f�r f�r-<br/>m�nerna.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2002:1145.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">3 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:1320</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1320</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">I andra fall �n som avses i f�rsta och andra styckena ers�tts kostnaderna</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">av det landsting inom vars omr�de den som f�rskrivit en f�rm�nsber�ttigad<br/>vara har sin verksamhetsort.</p> <p style="position:absolute;top:239px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft25">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r den som omfattas av r�dets</p> <p style="position:absolute;top:275px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">f�rordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om till�mpningen av sys-<br/>temen f�r social trygghet n�r anst�llda, egenf�retagare eller deras familje-<br/>medlemmar flyttar inom gemenskapen</p> <p style="position:absolute;top:308px;left:500px;white-space:nowrap" class="ft22">4.</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft25">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">4 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2002:160) om
l�kemedelsf�rm�ner m.m.;

utf�rdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 4 och 22 �� lagen (2002:160) om

l�kemedelsf�rm�ner m.m. ska ha f�ljande lydelse.

4 �

2

R�tt till f�rm�ner enligt denna lag har

1. den som �r bosatt i Sverige, och
2. den som, utan att vara bosatt h�r, har r�tt till v�rdf�rm�ner i Sverige vid

sjukdom eller moderskap enligt vad som f�ljer av Europaparlamentets och
r�dets f�rordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av
de sociala trygghetssystemen

3. Detsamma ska g�lla f�r den som avses i

5 kap. 7 � f�rsta stycket socialf�rs�kringsbalken och som omfattas av n�mn-
da f�rordning.

R�tt till f�rm�ner enligt 5 och 20 �� med undantag f�r varor som avses i

18 � andra punkten har �ven den som i annat fall, utan att vara bosatt i Sve-
rige, har anst�llning h�r.

S�rskilda best�mmelser om kostnadsfria l�kemedel g�ller f�r dem som f�r

sjukhusv�rd som avses i 5 � h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763) samt f�r
den som �tnjuter hemsjukv�rd som avses i 3 e eller 18 d � h�lso- och sjuk-
v�rdslagen och f�r den som bor i s�dan s�rskild boendeform som avses i
18 d � samma lag.

22 �

Kostnader f�r f�rm�ner enligt denna lag ers�tts av det landsting inom

vars omr�de den ber�ttigade �r bosatt.

Om den ber�ttigade inte �r bosatt inom n�got landstings omr�de, ska det

landsting inom vars omr�de den ber�ttigade �r f�rv�rvsverksam eller, n�r det
g�ller en person som �r arbetsl�s, det landsting inom vars omr�de personen
�r registrerad som arbetss�kande, svara f�r kostnader f�r f�rm�ner enligt
denna lag. N�r det g�ller den som �r ber�ttigad till f�rm�ner enligt denna lag
i egenskap av familjemedlem till anst�lld eller egenf�retagare enligt Europa-
parlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 883/2004, ska i st�llet det lands-
ting inom vars omr�de den anst�llde eller egenf�retagaren �r f�rv�rvsverk-
sam eller registrerad som arbetss�kande svara f�r kostnaderna f�r f�r-
m�nerna.

1 Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.

2 Senaste lydelse 2002:1145.

3 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).

SFS 2010:1320

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1320

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

I andra fall �n som avses i f�rsta och andra styckena ers�tts kostnaderna

av det landsting inom vars omr�de den som f�rskrivit en f�rm�nsber�ttigad
vara har sin verksamhetsort.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r den som omfattas av r�dets

f�rordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om till�mpningen av sys-
temen f�r social trygghet n�r anst�llda, egenf�retagare eller deras familje-
medlemmar flyttar inom gemenskapen

4.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

4 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

;