SFS 2010:1333 Lag om avtal mellan Sverige och Bahamas om utbyte av upplysningar i skatteärenden

101333.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Bahamas om utbyte av
upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Konungariket

Sveriges regering och Samväldet Bahamas regering undertecknade den
10 mars 2010 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska
och framgår av bilaga till denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas för beskattningsår som börjar den 1 januari året

efter det år då lagen träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår sak-
nas, på skatt som tas ut den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft
eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden enligt avtalet ska lagen
emellertid tillämpas för beskattningsår som börjar den 1 januari 2004 eller
senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut den 1 januari 2004
eller senare.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:5, bet. 2010/11:SkU3, rskr. 2010/11:12.

SFS 2010:1333

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1333

AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE KING-
DOM OF SWEDEN AND THE
GOVERNMENT OF THE COM-
MONWEALTH OF THE BAHA-
MAS FOR THE EXCHANGE OF
INFORMATION RELATING TO
TAX MATTERS

Considering that the Parties have

agreed to join forces for greater
transparency and exchange of infor-
mation in tax matters and in order to
promote bilateral cooperation and
good faith relations in the future
between Sweden and The Bahamas,
the Government of the Kingdom of
Sweden and the Government of the
Commonwealth of The Bahamas
have agreed to conclude an Agree-
ment for the exchange of informa-
tion relating to tax matters as
follows:

Article 1

Object and scope of the Agreement

1. The competent authorities of

the Contracting Parties shall provide
assistance through exchange of
information that is foreseeably rele-
vant to the administration and
enforcement of the domestic laws of
the Contracting Parties concerning
taxes covered by this Agreement.
Such information shall include
information that is foreseeably rele-
vant to the determination, assess-
ment and collection of such taxes,
the recovery and enforcement of tax
claims, or the investigation or prose-
cution of tax matters. Information
shall be exchanged in accordance
with the provisions of this Agree-
ment and shall be treated as confi-
dential in the manner provided in

Bilaga

(�versättning)

AVTAL MELLAN KONUNGA-
RIKET SVERIGES REGERING
OCH SAMV�LDET BAHAMAS
REGERING OM UTBYTE AV
UPPLYSNINGAR I SKATTE-
�RENDEN

Med beaktande av att parterna har

enats om att gemensamt verka för
ökad transparens och informations-
utbyte i skatteärenden samt i syfte
att främja framtida bilateralt samar-
bete och förtroendefulla förbindelser
mellan Sverige och Bahamas, har
Konungariket Sveriges regering och
Samväldet Bahamas regering ingått
följande avtal om utbyte av upplys-
ningar i skatteärenden:

Artikel 1

Avtalets syfte och
tillämpningsområde

1. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande parterna ska biträ-
da varandra med handräckning
genom utbyte av upplysningar som
kan antas vara relevanta vid admi-
nistration och verkställighet av de
avtalsslutande parternas interna
lagstiftning avseende skatter som
omfattas av detta avtal. Sådana
upplysningar inbegriper upplys-
ningar som kan antas vara relevanta
för fastställande, taxering och
uppbörd av sådana skatter, för
indrivning och andra exekutiva
åtgärder beträffande skattefordringar
eller för utredning eller åtal i skatte-
ärenden. Upplysningarna ska utbytas
i enlighet med bestämmelserna i
detta avtal och ska hållas hemliga på

background image

3

SFS 2010:1333

Article 8. The rights and safeguards
secured to persons by the laws or
administrative practice of the
requested Party remain applicable to
the extent that they do not unduly
prevent or delay effective exchange
of information.

2. This Agreement shall not affect

the application in the Contracting
Parties of international agreements
and domestic legislation on mutual
legal assistance in criminal matters.

Article 2

Jurisdiction

A requested Party is not obligated

to provide information which is
neither held by its authorities nor in
the possession or control of persons
who are within its territorial juris-
diction.

Article 3

Taxes covered

1. The taxes which are the subject

of this Agreement are taxes of every
kind and description imposed in the
Contracting Parties.

2. This Agreement shall also

apply to any identical or substan-
tially similar taxes imposed after the
date of signature of the Agreement
in addition to or in place of the exist-
ing taxes. The competent authorities
of the Contracting Parties shall
notify each other of any substantial
changes to the taxation and related
information gathering measures
covered by the Agreement.

sätt som anges i artikel 8. De rättig-
heter som tillkommer personer
enligt den anmodade partens
lagstiftning eller administrativa
praxis förblir tillämpliga i den
utsträckning de inte otillbörligt
hindrar eller fördröjer ett effektivt
utbyte av upplysningar.

2. Detta avtal ska inte påverka

tillämpningen i de avtalsslutande
parterna av internationella avtal och
nationell lagstiftning om ömsesidig
rättslig hjälp i brottmål.

Artikel 2

Jurisdiktion

Den anmodade parten är inte

skyldig att lämna upplysningar som
varken innehas av dess myndigheter
eller innehas eller kontrolleras av
personer inom dess jurisdiktion.

Artikel 3

Skatter som omfattas

1. De skatter som omfattas av

detta avtal är skatter av varje slag
och beskaffenhet som tas ut i de
avtalsslutande parterna.

2. Detta avtal tillämpas även på

skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag som efter underteck-
nandet av avtalet tas ut vid sidan av
eller i stället för de för närvarande
utgående skatterna. De behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande
parterna ska meddela varandra om
de väsentliga ändringar som gjorts
rörande den skattelagstiftning och de
åtgärder för att inhämta upplys-
ningar som omfattas av avtalet.

background image

4

SFS 2010:1333

Article 4

Definitions

1. For the purposes of this Agree-

ment, unless otherwise defined:

a) the term �SThe Bahamas⬝ means

the Commonwealth of The Bahamas
and, when used in a geographical
sense, means the territory of the
Commonwealth of The Bahamas,
encompassing the land, the territo-
rial waters, and in accordance with
international law and Bahamian
laws any area outside the territorial
waters inclusive of the exclusive
economic zone and the seabed and
subsoil over which The Bahamas
exercises jurisdiction and sovereign
rights for the purpose of exploration,
exploitation and conservation of
natural resources;

b) the term �SSweden⬝ means the

Kingdom of Sweden and, when used
in a geographical sense, includes the
national territory, the territorial sea
of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accord-
ance with international law exercises
sovereign rights or jurisdiction;

c) the term �SContracting Party⬝

means Sweden or The Bahamas as
the context requires;

d) the term �Scompetent authority⬝

means:

(i) in The Bahamas, the Minister

of Finance or the Minister of
Finance�"s duly authorised represent-
ative;

(ii) in Sweden, the Minister of

Finance, his authorised representa-
tive or the authority which is desig-
nated as a competent authority for
the purposes of this Agreement;

e) the term �Sperson⬝ includes an

individual, a company and any other
body of persons;

Artikel 4

Definitioner

1. Om inte annat anges, har vid

tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) ⬝Bahamas⬝ avser Samväldet

Bahamas samt, när uttrycket
används i geografisk betydelse,
Samväldet Bahamas territorium, däri
inbegripet dess landområden, territo-
rialvatten och, i överensstämmelse
med folkrättens regler och Bahamas
lagstiftning, varje område utanför
dess territorialvatten, inklusive den
exklusiva ekonomiska zonen och
havsbottnen eller dess underlag,
över vilka Bahamas utövar jurisdik-
tion och suveräna rättigheter i syfte
att utforska, utnyttja och förvalta
naturtillgångar;

b) ⬝Sverige⬝ avser Konungariket

Sverige och innefattar, när uttrycket
används i geografisk betydelse,
Sveriges territorium, Sveriges terri-
torialvatten och andra havsområden
över vilka Sverige, i överensstäm-
melse med folkrättens regler, utövar
suveräna rättigheter eller jurisdik-
tion,

c) ⬝avtalsslutande part⬝ avser

Sverige eller Bahamas beroende på
sammanhanget,

d) ⬝behörig myndighet⬝ avser

1) i Bahamas, finansministern eller

dennes befullmäktigade ombud,

2) i Sverige, finansministern,

dennes befullmäktigade ombud eller
den myndighet åt vilken uppdras att
vara behörig myndighet vid tillämp-
ningen av detta avtal,

e) ⬝person⬝ inbegriper fysisk

person, bolag och annan personsam-
manslutning,

background image

5

SFS 2010:1333

f) the term �Scompany⬝ means any

body corporate or any entity that is
treated as a body corporate for tax
purposes;

g) the term �Spublicly traded

company⬝ means any company
whose principal class of shares is
listed on a recognised stock
exchange provided its listed shares
can be readily purchased or sold by
the public. Shares can be purchased
or sold �Sby the public⬝ if the
purchase or sale of shares is not
implicitly or explicitly restricted to a
limited group of investors;

h) the term �Sprincipal class of

shares⬝ means the class or classes of
shares representing a majority of the
voting power and value of the
company;

i) the term �Srecognised stock

exchange⬝ means any stock
exchange agreed upon by the
competent authorities of the
Contracting Parties;

j) the term �Scollective investment

fund or scheme⬝ means any pooled
investment vehicle, irrespective of
legal form. The term �Spublic collec-
tive investment fund or scheme⬝
means any collective investment
fund or scheme provided the units,
shares or other interests in the fund
or scheme can be readily purchased,
sold or redeemed by the public.
Units, shares or other interests in the
fund or scheme can be readily
purchased, sold or redeemed �Sby the
public⬝ if the purchase, sale or
redemption is not implicitly or
explicitly restricted to a limited
group of investors;

k) the term �Stax⬝ means any tax to

which the Agreement applies;

l) the term �Sapplicant Party⬝

means the Contracting Party
requesting information;

f) ⬝bolag⬝ avser juridisk person

eller annan som vid beskattningen
behandlas såsom juridisk person,

g) ⬝bolag vars aktier är föremål

för allmän omsättning⬝ avser ett
bolag vars viktigaste aktieslag är
noterat på en erkänd aktiebörs under
förutsättning att dess noterade aktier
fritt kan köpas eller säljas av allmän-
heten. Aktier kan köpas eller säljas
⬝av allmänheten⬝ om köp eller
försäljning av aktier inte underför-
stått eller uttryckligen begränsats till
en avgränsad krets av investerare,

h) ⬝viktigaste aktieslag⬝ avser det

eller de aktieslag som representerar
majoriteten av rösterna i och värdet
av bolaget,

i) ⬝erkänd aktiebörs⬝ avser sådan

börs som de behöriga myndighe-
terna i de avtalsslutande parterna
kommit överens om,

j) ⬝kollektiv investeringsfond

eller kollektivt investeringssystem⬝
avser alla åtaganden för kollektiva
investeringar oavsett juridisk form.
⬝Publik kollektiv investeringsfond
eller publikt kollektivt investerings-
system⬝ avser varje kollektiv inves-
teringsfond eller kollektivt investe-
ringssystem vars andelar, aktier eller
andra rättigheter fritt kan köpas,
säljas eller lösas in av allmänheten.
Andelar, aktier eller andra rättighe-
ter i fonden eller systemet kan fritt
köpas, säljas eller lösas in ⬝av
allmänheten⬝ om köp, försäljning
eller inlösen inte underförstått eller
uttryckligen begränsats till en
avgränsad krets av investerare,

k) ⬝skatt⬝ avser varje skatt som

omfattas av detta avtal,

l) ⬝anmodande part⬝ avser den

avtalsslutande part som begär
upplysningar,

background image

6

SFS 2010:1333

m) the term �Srequested Party⬝

means the Contracting Party
requested to provide information;

n) the term �Sinformation gather-

ing measures⬝ means laws and
administrative or judicial procedures
that enable a Contracting Party to
obtain and provide the requested
information;

o) the term �Sinformation⬝ means

any fact, statement or record in any
form whatever;

p) the term �Scriminal tax matters⬝

means tax matters involving inten-
tional conduct which is liable to
prosecution under the criminal laws
of the applicant Party;

q) the term �Scriminal laws⬝ means

all criminal laws designated as such
under domestic law irrespective of
whether contained in the tax laws,
the criminal code or other statutes.

2. As regards the application of

this Agreement at any time by a
Contracting Party, any term not
defined therein shall, unless the
context otherwise requires, have the
meaning that it has at that time under
the law of that Party, any meaning
under the applicable tax laws of that
Party prevailing over a meaning
given to the term under other laws of
that Party.

Article 5

Exchange of information upon
request

1. The competent authority of the

requested Party shall provide upon
request information for the purposes
referred to in Article 1. Such infor-
mation shall be exchanged without
regard to whether the conduct being
investigated would constitute a

m) ⬝anmodad part⬝ avser den

avtalsslutande part som har anmo-
dats att lämna upplysningar,

n) ⬝åtgärder för att inhämta

upplysningar⬝ avser lagstiftning och
administrativa åtgärder eller
domstolsåtgärder vilka möjliggör för
en avtalsslutande part att inhämta
och lämna begärda upplysningar,

o) ⬝upplysningar⬝ avser varje

faktauppgift, meddelande, handling
eller annan dokumentation oavsett
form,

p) ⬝skattebrottsärenden⬝ avser

skatteärenden som omfattar uppsåt-
ligt handlande vilket enligt strafflag-
stiftningen i den anmodande parten
kan bli föremål för åtal,

q) ⬝strafflagstiftning⬝ avser all

strafflagstiftning som benämns som
sådan i intern lagstiftning, obero-
ende av om den innefattas i skatte-
lagstiftning, strafflagstiftning eller
andra författningar.

2. Då en avtalsslutande part till-

lämpar detta avtal vid någon tid-
punkt anses, såvida sammanhanget
inte föranleder annat, varje uttryck
som inte definierats i avtalet ha den
betydelse som uttrycket har vid
denna tidpunkt enligt den partens
lagstiftning och den betydelse som
uttrycket har enligt tillämplig skatte-
lagstiftning i denna part äger företrä-
de framför den betydelse som ut-
trycket har enligt annan lagstiftning i
denna part.

Artikel 5

Utbyte av upplysningar på begäran

1. Den behöriga myndigheten i

den anmodade parten ska på begäran
lämna upplysningar för de ändamål
som anges i artikel 1. Sådana upp-
lysningar ska utbytas utan avseende
på om det handlande som är föremål
för utredning skulle ha utgjort ett

background image

7

SFS 2010:1333

crime under the laws of the
requested Party if such conduct
occurred in the requested Party.

2. If the information in the posses-

sion of the competent authority of
the requested Party is not sufficient
to enable it to comply with the
request for information, that Party
shall use all relevant information
gathering measures to provide the
applicant Party with the information
requested, notwithstanding that the
requested Party may not need such
information for its own tax purposes.

3. If specifically requested by the

competent authority of an applicant
Party, the competent authority of the
requested Party shall provide infor-
mation under this Article, to the
extent allowable under its domestic
laws, in the form of depositions of
witnesses and authenticated copies
of original records.

4. Each Contracting Party shall

ensure that its competent authorities
for the purposes specified in Article
1 of the Agreement, have the author-
ity to obtain and provide upon
request:

a) information held by banks,

other financial institutions, and any
person acting in an agency or fiduci-
ary capacity including nominees and
trustees;

b) information regarding the

ownership of companies, partner-
ships, trusts, foundations,
�SAnstalten⬝ and other persons,
including, within the constraints of
Article 2, ownership information on
all such persons in an ownership
chain; in the case of trusts, informa-
tion on settlors, trustees and benefi-
ciaries; and in the case of founda-
tions, information on founders,
members of the foundation council
and beneficiaries. Further, this

brott enligt den anmodade partens
lagstiftning om ett sådant handlande
utförts i den anmodade parten.

2. Om de upplysningar som är till-

gängliga för den behöriga myndig-
heten i den anmodade parten inte
räcker till för att tillmötesgå en be-
gäran om upplysningar, ska den an-
modade parten � utan hinder av att
den anmodade parten kanske inte
har behov av upplysningarna för
dess egna beskattningsändamål �
vidta alla relevanta åtgärder för att
inhämta och lämna de begärda upp-
lysningarna.

3. Om den behöriga myndigheten

i en anmodande part särskilt begär
det, ska den behöriga myndigheten i
den anmodade parten � i den ut-
sträckning som detta är tillåtet enligt
dess interna lagstiftning � lämna
upplysningar enligt denna artikel i
form av upptagande av vittnesberät-
telser och bestyrkta kopior av origi-
nalhandlingar.

4. Vardera avtalsslutande parten

ska säkerställa att den har befogen-
het att genom dess behöriga myndig-
heter på begäran och för de ändamål
som anges i artikel 1 i detta avtal,
inhämta och lämna:

a) upplysningar som innehas av

banker, andra finansiella institutio-
ner och annan person som agerar i
egenskap av representant eller
förvaltare, däri inbegripet ombud
och trustförvaltare,

b) upplysningar om ägarförhållan-

dena i bolag, handelsbolag, truster,
stiftelser, ⬝Anstalten⬝ och andra
personer, däri inbegripet � med de
begränsningar som följer av artikel 2
� upplysningar om ägarförhållande-
na rörande alla sådana personer i en
ägarkedja; i fråga om truster, upplys-
ningar om stiftare, förvaltare och
förmånstagare; i fråga om stiftelser,
upplysningar om stiftare, ledamöter i
styrelsen och destinatärer. Detta
avtal medför inte skyldighet för de

background image

8

SFS 2010:1333

Agreement does not create an
obligation on the Contracting Parties
to obtain or provide ownership
information with respect to publicly
traded companies or public collec-
tive investment funds or schemes
unless such information can be
obtained without giving rise to
disproportionate difficulties.

5. The competent authority of the

applicant Party shall provide the
following information in writing to
the competent authority of the
requested Party when making a
request for information under the
Agreement to demonstrate the fore-
seeable relevance of the information
to the request:

(a) the identity of the person

under examination or investigation;

(b) a statement of the information

sought including its nature and the
form in which the applicant Party
wishes to receive the information
from the requested Party;

(c) the period of time with respect

to which the information is
requested;

(d) the tax purpose for which the

information is sought;

(e) grounds for believing that the

information requested is held in the
requested Party or is in the posses-
sion or control of a person within the
jurisdiction of the requested Party;

(f) to the extent known, the name

and address of any person believed
to be in possession of the requested
information;

(g) a statement that the request is

in conformity with the law and
administrative practices of the appli-
cant Party, that if the requested
information was within the jurisdic-
tion of the applicant Party then the
competent authority of the applicant
Party would be able to obtain the

avtalsslutande parterna att inhämta
eller lämna upplysningar om ägar-
förhållanden i bolag vars aktier är
föremål för allmän omsättning eller i
publika kollektiva investeringsfon-
der eller publika kollektiva investe-
ringssystem, såvida inte sådana
upplysningar kan inhämtas utan att
det medför oproportionerligt stora
svårigheter.

5. Vid begäran om upplysningar

enligt detta avtal ska den behöriga
myndigheten i den anmodande
parten till den behöriga myndigheten
i den anmodade parten skriftligen
lämna följande upplysningar, för att
visa att de efterfrågade upplysning-
arna kan antas vara relevanta:

a) identiteten på den person som

är föremål för utredning eller under-
sökning,

b) uppgift om de begärda upplys-

ningarna, däri inbegripet deras
närmare beskaffenhet och i vilken
form som den anmodande parten
önskar att få upplysningarna från
den anmodade parten,

c) den tidsperiod för vilken

upplysningarna begärs,

d) det beskattningsändamål för

vilket upplysningarna efterfrågas,

e) skälen för att anta att de begär-

da upplysningarna finns i den anmo-
dade parten eller innehas eller
kontrolleras av person inom den
anmodade partens jurisdiktion,

f) såvitt det är känt, namn och

adress på person som kan antas
inneha de begärda upplysningarna,

g) uppgift om att begäran är i

överensstämmelse med lagstiftning
och administrativ praxis i den anmo-
dande parten och att den behöriga
myndigheten i den anmodande
parten � om de begärda upplysning-
arna fanns inom denna parts juris-
diktion � skulle kunna inhämta

background image

9

SFS 2010:1333

information under the laws of the
applicant Party or in the normal
course of administrative practice and
that it is in conformity with this
Agreement;

(h) a statement that the applicant

Party has pursued all means availa-
ble in its own territory to obtain the
information, except those that would
give rise to disproportionate difficul-
ties.

6. The competent authority of the

requested Party shall forward the
requested information as promptly
as possible to the applicant Party. To
ensure a prompt response, the
competent authority of the requested
Party shall:

a) Confirm receipt of a request in

writing to the competent authority of
the applicant Party and shall notify
the competent authority of the appli-
cant Party of deficiencies in the
request, if any, within 60 days of the
receipt of the request.

b) If the competent authority of

the requested Party has been unable
to obtain and provide the informa-
tion within 90 days of receipt of the
request, including if it encounters
obstacles in furnishing the informa-
tion or it refuses to furnish the infor-
mation, it shall immediately inform
the applicant Party, explaining the
reason for its inability, the nature of
the obstacles or the reasons for its
refusal.

Article 6

Tax examinations abroad

1. A Contracting Party may allow

representatives of the competent
authority of the other Contracting

upplysningarna enligt lagstiftning
eller vedertagen administrativ praxis
i den anmodande parten samt att
begäran är i överensstämmelse med
detta avtal,

h) uppgift om att den anmodande

parten har vidtagit alla åtgärder för
att inhämta upplysningarna som står
till dess förfogande inom dess eget
territorium, utom sådana åtgärder
som skulle medföra oproportioner-
ligt stora svårigheter.

6. Den behöriga myndigheten i

den anmodade parten ska snarast
möjligt lämna de begärda upplys-
ningarna till den anmodande parten.
För att tillgodose ett skyndsamt svar
ska den behöriga myndigheten i den
anmodade parten:

a) Till den behöriga myndigheten

i den anmodande parten skriftligen
bekräfta mottagandet av begäran och
inom 60 dagar efter mottagandet
underrätta den behöriga myndighe-
ten i den anmodande parten om
eventuella brister i begäran.

b) Om den behöriga myndigheten

i den anmodade parten inte har
kunnat inhämta och lämna de begär-
da upplysningarna inom 90 dagar
från det att begäran togs emot, däri
inbegripet om det föreligger förhin-
der att tillhandahålla upplysning-
arna eller om den behöriga myndig-
heten vägrar att lämna upplysning-
arna, ska den omedelbart underrätta
den anmodande parten om detta och
ange skälen för att den inte kunnat
inhämta och tillhandahålla upplys-
ningarna, vilka hinder som före-
ligger eller skälen för dess vägran.

Artikel 6

Utomlands utförda skatteutred-
ningar

1. En avtalsslutande part får tillåta

att företrädare för den behöriga
myndigheten i den andra avtalsslu-

background image

10

SFS 2010:1333

Party to enter the territory of the
first-mentioned Party to interview
individuals and examine records
with the written consent of the
persons concerned. The competent
authority of the second-mentioned
Party shall notify the competent
authority of the first-mentioned
Party of the time and place of the
meeting with the individuals
concerned.

2. At the request of the competent

authority of one Contracting Party,
the competent authority of the other
Contracting Party may allow repre-
sentatives of the competent authority
of the first-mentioned Party to be
present at the appropriate part of a
tax examination in the second-
mentioned Party.

3. If the request referred to in

paragraph 2 is acceded to, the
competent authority of the Contract-
ing Party conducting the examina-
tion shall, as soon as possible, notify
the competent authority of the other
Party about the time and place of the
examination, the authority or official
designated to carry out the examina-
tion and the procedures and condi-
tions required by the first-mentioned
Party for the conduct of the exami-
nation. All decisions with respect to
the conduct of the tax examination
shall be made by the Party conduct-
ing the examination.

Article 7

Possibility of declining a request

1. The requested Party shall not

be required to obtain or provide
information that the applicant Party
would not be able to obtain under its
own laws for purposes of the admin-
istration or enforcement of its own
tax laws, or in response to a valid
request from the requested Party
under this Agreement. The compe-

tande parten närvarar i den först-
nämnda parten för att höra fysiska
personer och granska handlingar
efter skriftligt medgivande av de
berörda personerna. Den behöriga
myndigheten i den sistnämnda
parten ska meddela den behöriga
myndigheten i den förstnämnda
parten om tid och plats för mötet
med dessa personer.

2. På begäran av den behöriga

myndigheten i en avtalsslutande part
får den behöriga myndigheten i den
andra avtalsslutande parten tillåta att
företrädare för den behöriga
myndigheten i den förstnämnda
parten är närvarande vid skatteutred-
ning i den sistnämnda parten till den
del detta anses lämpligt.

3. Bifalls en begäran enligt

punkt 2 ska den behöriga myndighe-
ten i den avtalsslutande part som
utför utredningen snarast möjligt
underrätta den behöriga myndighe-
ten i den andra parten om tid och
plats för utredningen, om den
myndighet eller person som bemyn-
digats att utföra utredningen samt
om de förfaranden och villkor som
den förstnämnda parten fastställt för
utförandet av utredningen. Alla
beslut beträffande utförandet av
utredningen ska fattas av den part
som utför utredningen.

Artikel 7

Möjlighet att avslå en begäran

1. Den anmodade parten har inte

skyldighet att inhämta eller lämna
upplysningar som den anmodande
parten inte skulle kunna inhämta
enligt dess lagstiftning för adminis-
tration eller verkställighet av dess
egen skattelagstiftning eller som
svar på en giltig begäran enligt detta
avtal från den anmodade parten. Den

background image

11

SFS 2010:1333

tent authority of the requested Party
may decline to assist where the
request is not made in conformity
with this Agreement.

2. The provisions of this Agree-

ment shall not impose on a Contract-
ing Party the obligation to supply
information which would disclose
any trade, business, industrial,
commercial or professional secret or
trade process. Notwithstanding the
foregoing, information of the type
referred to in Article 5, paragraph 4
shall not be treated as such a secret
or trade process merely because it
meets the criteria in that paragraph.

3. The provisions of this Agree-

ment shall not impose on a Contract-
ing Party the obligation to obtain or
provide information that would
reveal confidential communications
between a client and an attorney,
solicitor or similar legal representa-
tive (hereinafter �Sprofessional legal
adviser⬝) where such communica-
tions:

a) are between a professional

legal adviser and a client produced
for the purposes of the provision of
legal advice to the client; or

b) are between:
(i) a professional legal adviser and

a client;

(ii) a professional legal adviser

acting for the client and another
person; or

(iii) the client and another person

instructed by a professional legal
adviser produced for the purposes of
existing or contemplated legal
proceedings.

Nothing in this Agreement shall

protect from disclosure:

a) anything done or any commu-

nication made in furtherance of any
illegal or wrongful purpose; or

behöriga myndigheten i den anmo-
dade parten får avslå en begäran när
begäran inte har gjorts i överens-
stämmelse med detta avtal.

2. Bestämmelserna i detta avtal

ska inte medföra skyldighet för en
avtalsslutande part att lämna upplys-
ningar som skulle röja handels-,
affärs-, industri- eller yrkeshemlig-
het eller kommersiell hemlighet eller
i näringsverksamhet nyttjat förfa-
ringssätt. Utan hinder av detta, ska
upplysningar som avses i artikel 5
punkt 4 inte anses som sådana
hemligheter eller sådant förfarings-
sätt endast på grund av att de uppfyl-
ler villkoren i nämnda punkt.

3. Bestämmelserna i detta avtal

ska inte medföra skyldighet för en
avtalsslutande part att inhämta eller
lämna upplysningar som skulle röja
hemlig kommunikation mellan en
klient och dennes advokat eller
annat juridiskt ombud (härefter
⬝yrkesmässig juridisk rådgivare⬝),
när sådan kommunikation:

a) förevarit mellan en yrkesmäs-

sig juridisk rådgivare och dennes
klient i syfte att lämna juridisk
rådgivning till klienten, eller

b) förevarit mellan
1) en yrkesmässig juridisk rådgi-

vare och dennes klient,

2) en yrkesmässig juridisk rådgi-

vare som agerar som ombud för en
klients räkning och en annan person,
eller

3) klienten och en annan person

som lyder under en yrkesmässig
juridisk rådgivare i syfte att använ-
das under pågående eller förestående
rättsliga förfaranden.

Detta avtal ska inte hindra

lämnandet av upplysningar rörande:

a) handlingar som företagits eller

kommunikation som förevarit för att
främja ett olagligt eller otillåtet
syfte, eller

background image

12

SFS 2010:1333

b) any fact observed by a profes-

sional legal advisor in the course of
his employment as such, showing
that any crime or fraud had been
committed since the commence-
ment of his employment.

4. The requested Party may

decline a request for information if
the disclosure of the information
would be contrary to public policy
(ordre public).

5. A request for information shall

not be refused on the ground that the
tax claim giving rise to the request is
disputed.

6. The requested Party may

decline a request for information if
the information is requested by the
applicant Party to administer or
enforce a provision of the tax law of
the applicant Party, or any require-
ment connected therewith, which
discriminates against a national of
the requested Party as compared
with a national of the applicant Party
in the same circumstances.

Article 8

Confidentiality

Any information received by a

Contracting Party under this Agree-
ment shall be treated as confidential
in the same manner as information
obtained under the domestic laws of
that Party and may be disclosed only
to persons or authorities (including
courts and administrative bodies) in
the jurisdiction of the Contracting
Party concerned with the assessment
or collection of, the enforcement or
prosecution in respect of, or the
determination of appeals in relation
to, the taxes covered by this Agree-
ment. Such persons or authorities
shall use such information only for
such purposes. They may disclose
the information in public court

b) uppgifter som kommit till en

yrkesmässig juridisk rådgivares
kännedom i dennes anställning som
sådan och som visar att bedrägeri
eller annat brott har begåtts sedan
anställningen påbörjades.

4. Den anmodade parten får avslå

en begäran om upplysningar om
lämnandet av upplysningarna skulle
strida mot allmänna hänsyn (ordre
public).

5. En begäran om upplysningar

ska inte avslås på grund av att den
skattefordran som föranleder begä-
ran har bestridits.

6. Den anmodade parten får avslå

en begäran om upplysningar om den
anmodande parten har begärt
upplysningarna för administration
eller verkställighet av en bestämmel-
se i den anmodande partens skatte-
lagstiftning, eller därmed samman-
hängande krav, som under samma
förhållanden diskriminerar en
medborgare i den anmodade parten i
förhållande till en medborgare i den
anmodande parten.

Artikel 8

Sekretess

Alla upplysningar som tas emot

av en avtalsslutande part med stöd
av detta avtal ska hållas hemliga på
samma sätt som upplysningar som
inhämtats med stöd av den interna
lagstiftningen i denna part och får
yppas endast för personer eller
myndigheter (däri inbegripet
domstolar och förvaltningsorgan)
inom den avtalsslutande partens
jurisdiktion som har befattning med
taxering eller uppbörd, exekutiva
åtgärder eller åtal, eller handlägg-
ning av överklagande, avseende de
skatter som omfattas av detta avtal.
Sådana personer eller myndigheter
ska använda dessa upplysningar
endast för sådana ändamål. De får

background image

13

SFS 2010:1333

proceedings or in judicial decisions.
The information may not be disclo-
sed to any other person or entity or
authority or any other jurisdiction
(including a foreign Government)
without the express written consent
of the competent authority of the
requested Party.

Article 9

Costs

Incidence of costs incurred in

providing assistance shall be agreed
by the competent authorities of the
Contracting Parties.

Article 10

Implementation legislation

The Contracting Parties shall

enact any legislation necessary to
comply with, and give effect to, the
terms of the Agreement.

Article 11

Mutual agreement procedure

1. Where difficulties or doubts

arise between the Contracting
Parties regarding the implementa-
tion or interpretation of the Agree-
ment, the competent authorities shall
endeavour to resolve the matter by
mutual agreement.

2. In addition to the agreements

referred to in paragraph 1, the
competent authorities of the
Contracting Parties may mutually
agree on the procedures to be used
under Articles 5 and 6.

3. The competent authorities of

the Contracting Parties may commu-
nicate with each other directly for
purposes of reaching agreement
under this Article.

yppa upplysningarna vid offentliga
domstolsförhandlingar eller i
domstolsavgöranden. Upplysning-
arna får inte yppas för annan person,
institution eller myndighet eller för
annan jurisdiktion (däri inbegripet
en utländsk regering) utan uttryck-
ligt skriftligt medgivande av den
behöriga myndigheten i den anmo-
dade parten.

Artikel 9

Kostnader

De avtalsslutande parternas behö-

riga myndigheter ska komma över-
ens om fördelningen av uppkomna
kostnader för handräckning.

Artikel 10

Lagstiftning om implementering

De avtalsslutande parterna ska

anta sådan lagstiftning som är
nödvändig för att uppfylla och ge
verkan åt villkoren i avtalet.

Artikel 11

Förfarandet vid ömsesidig överens-
kommelse

1. När svårigheter eller tvivelsmål

uppkommer mellan de avtalsslu-
tande parterna i fråga om tillämpning
eller tolkning av avtalet ska de behö-
riga myndigheterna söka avgöra
saken genom ömsesidig överens-
kommelse.

2. De avtalsslutande parternas

behöriga myndigheter får, utöver
vad som framgår av punkt 1, ömsesi-
digt komma överens om förfarande-
na för tillämpning av artiklarna 5
och 6.

3. De avtalsslutande parternas

behöriga myndigheter får träda i
direkt förbindelse med varandra i
syfte att träffa överenskommelse
med stöd av denna artikel.

background image

14

SFS 2010:1333

Article 12

Language

Requests for assistance and

responses thereto shall be in English.

Article 13

Entry into force

1. Each of the Contracting Parties

shall notify the other in writing,
through diplomatic channels, of the
completion of the procedures
required by its law for the entry into
force of this Agreement.

2. The Agreement shall enter into

force on the thirtieth day after the
receipt of the later of these notifica-
tions and shall thereupon have effect

(a) for criminal tax matters, for all

taxable periods beginning on or after
1 January 2004 or, where there is no
taxable period, for all charges to tax
arising on or after 1 January 2004;
and

(b) for all other matters covered in

Article 1, for taxable periods begin-
ning on or after the first day of Janu-
ary of the year next following the
date on which the Agreement enters
into force, or where there is no taxa-
ble period, for all charges to tax aris-
ing on or after the first day of Janu-
ary of the year next following the
date on which the Agreement enters
into force.

Article 14

Termination

1. This Agreement shall remain in

force until terminated by a Contract-
ing Party. Either Contracting Party
may terminate the Agreement,
through diplomatic channels, by
giving written notice of termination
to the other Contracting Party. In
such case, the Agreement shall cease

Artikel 12

Språk

Begäran om handräckning och

svar på sådan begäran ska upprättas
på engelska.

Artikel 13

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande parterna ska

på diplomatisk väg skriftligen
underrätta varandra när de åtgärder
vidtagits av respektive avtalsslu-
tande part som krävs för att detta
avtal ska träda i kraft.

2. Avtalet träder i kraft den tretti-

onde dagen efter det att den sista av
dessa underrättelser har tagits emot
och tillämpas

a) i skattebrottsärenden, för

beskattningsår som börjar den 1
januari 2004 eller senare eller, då
något beskattningsår inte föreligger,
för skatteanspråk som uppkommer
den 1 januari 2004 eller senare, och

b) i alla andra ärenden som omfat-

tas av artikel 1, för beskattningsår
som börjar den 1 januari det år som
närmast följer efter dagen för ikraft-
trädandet av avtalet eller senare
eller, då något beskattningsår inte
föreligger, för skatteanspråk som
uppkommer den 1 januari det år som
närmast följer efter dagen för ikraft-
trädandet av avtalet eller senare.

Artikel 14

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till

dess att det sägs upp av en avtalsslu-
tande part. Vardera avtalsslutande
parten kan på diplomatisk väg skrift-
ligen säga upp avtalet genom under-
rättelse härom till den andra avtals-
slutande parten. I händelse av sådan
uppsägning upphör avtalet att gälla

background image

15

SFS 2010:1333

to have effect on the first day of the
month following the end of the
period of six months after the date of
receipt of notice of termination by
the other Contracting Party.

2. In the event of termination,

both Contracting Parties shall
remain bound by the provisions of
Article 8 with respect to any infor-
mation obtained under the Agree-
ment.

In witness whereof the undersig-

ned being duly authorised thereto
have signed the Agreement.

Done at Paris, this 10th day of

March 2010, in duplicate in the Eng-
lish language.

For the Government of the Kingdom
of Sweden

Gunnar Lund

For the Government of the
Commonwealth of The Bahamas

Zhivargo S. Laing

den första dagen i den månad som
följer närmast efter utgången av den
sexmånadersperiod som följer efter
den dag då underrättelsen om
uppsägning togs emot av den andra
avtalsslutande parten.

2. I händelse av uppsägning ska

de avtalsslutande parterna vara fort-
satt bundna av bestämmelserna i
artikel 8 i fråga om upplysningar
som erhållits med stöd av avtalet.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta
avtal.

Som skedde i Paris den 10 mars

2010 i två exemplar på engelska
språket.

För Konungariket Sveriges regering

Gunnar Lund

För Samväldet Bahamas regering

Zhivargo S. Laing

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010