SFS 2010:1378 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

101378.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i inkomstskattelagen (1999:1229);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 25 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:331px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 62 kap. 6 � inkomstskattelagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1999:1229)</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>62 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Allm�nt avdrag ska g�ras f�r obligatoriska utl�ndska socialf�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ringsavgifter under f�ruts�ttning att</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. den avgiftsgrundande int�kten ska tas upp som int�kt f�r beskattnings-</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">�ret i Sverige, och</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. den skattskyldige p� grund av utf�rt arbete enligt slutligt fastst�lld debi-</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tering eller liknande ska betala avgifterna</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10"> i �verensst�mmelse med den konvention som avses i lagen (2004:114)</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">om nordisk konvention om social trygghet, eller</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10"> till f�ljd av att den skattskyldige enligt Europaparlamentets och r�dets</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">f�rordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de so-<br/>ciala trygghetssystemen</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:311px;white-space:nowrap" class="ft13">3 ska omfattas av ett annat lands lagstiftning om so-</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">cial trygghet.</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om avgifterna s�tts ned, ska motsvarande belopp tas upp i inkomstslaget</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tj�nst det beskattnings�r d� debiteringen �ndras.</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011 och till�mpas fr�n och med</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">den 1 maj 2010.</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande i de fall r�dets f�rordning (EEG)</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om till�mpningen av systemen f�r social<br/>trygghet n�r anst�llda, egenf�retagare eller deras familjemedlemmar flyttar<br/>inom gemenskapen</p> <p style="position:absolute;top:841px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft13">4 g�ller f�r den skattskyldige.</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:931px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Christina Eng<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 2008:803.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">4 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1378</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 3 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utf�rdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 62 kap. 6 � inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha f�ljande lydelse.

62 kap.

6 �

Allm�nt avdrag ska g�ras f�r obligatoriska utl�ndska socialf�rs�k-

ringsavgifter under f�ruts�ttning att

1. den avgiftsgrundande int�kten ska tas upp som int�kt f�r beskattnings-

�ret i Sverige, och

2. den skattskyldige p� grund av utf�rt arbete enligt slutligt fastst�lld debi-

tering eller liknande ska betala avgifterna

 i �verensst�mmelse med den konvention som avses i lagen (2004:114)

om nordisk konvention om social trygghet, eller

 till f�ljd av att den skattskyldige enligt Europaparlamentets och r�dets

f�rordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de so-
ciala trygghetssystemen

3 ska omfattas av ett annat lands lagstiftning om so-

cial trygghet.

Om avgifterna s�tts ned, ska motsvarande belopp tas upp i inkomstslaget

tj�nst det beskattnings�r d� debiteringen �ndras.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011 och till�mpas fr�n och med

den 1 maj 2010.

2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande i de fall r�dets f�rordning (EEG)

nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om till�mpningen av systemen f�r social
trygghet n�r anst�llda, egenf�retagare eller deras familjemedlemmar flyttar
inom gemenskapen

4 g�ller f�r den skattskyldige.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Christina Eng
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).

4 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

SFS 2010:1378

Utkom fr�n trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;