SFS 2010:1390 Lag om utnämning av ordinarie domare

101390.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om utn�mning av ordinarie domare;</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 25 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:472px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:472px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag avser utn�mning av ordinarie domare. Dessa �r</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. justitier�d tillika ordf�rande, justitier�d tillika avdelningsordf�rande</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">och �vriga justitier�d i H�gsta domstolen och H�gsta f�rvaltningsdomstolen,</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. president, lagman samt r�d tillika vice ordf�rande p� avdelning och �v-</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">riga r�d i hovr�tt och kammarr�tt,</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">3. lagman, chefsr�dman och r�dman i tingsr�tt och f�rvaltningsr�tt,<br/>4. fastighetsr�d och milj�r�d,<br/>5. ordf�rande i Marknadsdomstolen,<br/>6. ordf�rande tillika chef och �vriga ordf�rande i Arbetsdomstolen, <br/>7. patentr�ttsr�d tillika ordf�rande, patentr�ttsr�d tillika avdelnings-</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ordf�rande, patentr�ttsr�d tillika vice ordf�rande och �vriga patentr�ttsr�d i<br/>Patentbesv�rsr�tten,</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">8. ordf�rande i F�rsvarsunderr�ttelsedomstolen. </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Domarn�mnden</b></p> <p style="position:absolute;top:754px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:754px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">�renden om utn�mning av ordinarie domare ska beredas i en statlig</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">n�mnd (Domarn�mnden).</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:809px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">N�mnden ska l�mna f�rslag till regeringen i �renden om utn�mning av</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ordinarie domare. N�mnden ska �ven bedriva ett aktivt och l�ngsiktigt arbete<br/>f�r att tillgodose rekryteringsbehovet av ordinarie domare. </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen meddelar f�reskrifter om andra uppgifter f�r n�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:897px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">N�mnden best�r av nio ledam�ter. Fem ledam�ter ska vara, eller ha va-</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">rit, ordinarie domare. Tv� ledam�ter ska vara jurister verksamma utanf�r<br/>domstolsv�sendet, varav en ska vara advokat. Tv� ledam�ter ska represen-<br/>tera allm�nheten. F�r varje ledamot ska det finnas en personlig ers�ttare. </p> <p style="position:absolute;top:968px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Ledam�ter och ers�ttare f�rordnas f�r en tid av h�gst fyra �r. Ledam�ter</p> <p style="position:absolute;top:986px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">och ers�ttare som representerar allm�nheten v�ljs av riksdagen. �vriga leda-<br/>m�ter och ers�ttare f�rordnas av regeringen. Ledam�ter och ers�ttare som</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:181 och 2010/11:24, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1390</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1390</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">ska vara, eller ha varit, ordinarie domare f�rordnas p� f�rslag av de allm�nna<br/>domstolarna och de allm�nna f�rvaltningsdomstolarna. Ledam�ter och ers�t-<br/>tare som ska vara jurister verksamma utanf�r domstolsv�sendet f�rordnas p�<br/>f�rslag av de f�rvaltningsmyndigheter och organisationer som regeringen<br/>best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">N�mnden utser inom sig en ordf�rande och en vice ordf�rande.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 � </b>Vid n�mnden ska det finnas ett kansli. Chefen f�r kansliet ska vara, el-<br/>ler ha varit, ordinarie domare eller ha liknande yrkeserfarenhet och kom-<br/>petens. </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Domarn�mndens handl�ggning</b></p> <p style="position:absolute;top:398px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:398px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">N�mnden ska p� l�mpligt s�tt informera om en ledig anst�llning som</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ordinarie domare.</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:452px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som vill ans�ka om en ledig anst�llning ska l�mna in en skriftlig</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ans�kan till n�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft20">D�rut�ver f�r en generell intresseanm�lan f�r anst�llningar som anges i</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">1 � g�ras till n�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:547px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">En f�retr�dare f�r Domstolsverket f�r n�rvara och yttra sig vid n�mn-</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">dens sammantr�den.</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:601px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">N�mndens f�rslag till regeringen ska motiveras.</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:672px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:672px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">N�mndens f�rslag i �renden om utn�mning f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Regeringens handl�ggning</b></p> <p style="position:absolute;top:743px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:743px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen �r inte bunden av n�mndens f�rslag. Innan regeringen ut-</p> <p style="position:absolute;top:761px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">n�mner n�gon som inte har f�reslagits av n�mnden, ska n�mnden f� tillf�lle<br/>att yttra sig �ver honom eller henne.</p> <p style="position:absolute;top:815px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft24">TOBIAS BILLSTR�M<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om utn�mning av ordinarie domare;

utf�rdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs f�ljande.

Till�mpningsomr�de

1 �

Denna lag avser utn�mning av ordinarie domare. Dessa �r

1. justitier�d tillika ordf�rande, justitier�d tillika avdelningsordf�rande

och �vriga justitier�d i H�gsta domstolen och H�gsta f�rvaltningsdomstolen,

2. president, lagman samt r�d tillika vice ordf�rande p� avdelning och �v-

riga r�d i hovr�tt och kammarr�tt,

3. lagman, chefsr�dman och r�dman i tingsr�tt och f�rvaltningsr�tt,
4. fastighetsr�d och milj�r�d,
5. ordf�rande i Marknadsdomstolen,
6. ordf�rande tillika chef och �vriga ordf�rande i Arbetsdomstolen,
7. patentr�ttsr�d tillika ordf�rande, patentr�ttsr�d tillika avdelnings-

ordf�rande, patentr�ttsr�d tillika vice ordf�rande och �vriga patentr�ttsr�d i
Patentbesv�rsr�tten,

8. ordf�rande i F�rsvarsunderr�ttelsedomstolen.

Domarn�mnden

2 �

�renden om utn�mning av ordinarie domare ska beredas i en statlig

n�mnd (Domarn�mnden).

3 �

N�mnden ska l�mna f�rslag till regeringen i �renden om utn�mning av

ordinarie domare. N�mnden ska �ven bedriva ett aktivt och l�ngsiktigt arbete
f�r att tillgodose rekryteringsbehovet av ordinarie domare.

Regeringen meddelar f�reskrifter om andra uppgifter f�r n�mnden.

4 �

N�mnden best�r av nio ledam�ter. Fem ledam�ter ska vara, eller ha va-

rit, ordinarie domare. Tv� ledam�ter ska vara jurister verksamma utanf�r
domstolsv�sendet, varav en ska vara advokat. Tv� ledam�ter ska represen-
tera allm�nheten. F�r varje ledamot ska det finnas en personlig ers�ttare.

Ledam�ter och ers�ttare f�rordnas f�r en tid av h�gst fyra �r. Ledam�ter

och ers�ttare som representerar allm�nheten v�ljs av riksdagen. �vriga leda-
m�ter och ers�ttare f�rordnas av regeringen. Ledam�ter och ers�ttare som

1 Prop. 2009/10:181 och 2010/11:24, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

SFS 2010:1390

Utkom fr�n trycket
den 7 december 2010

background image

2

SFS 2010:1390

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

ska vara, eller ha varit, ordinarie domare f�rordnas p� f�rslag av de allm�nna
domstolarna och de allm�nna f�rvaltningsdomstolarna. Ledam�ter och ers�t-
tare som ska vara jurister verksamma utanf�r domstolsv�sendet f�rordnas p�
f�rslag av de f�rvaltningsmyndigheter och organisationer som regeringen
best�mmer.

N�mnden utser inom sig en ordf�rande och en vice ordf�rande.

5 � Vid n�mnden ska det finnas ett kansli. Chefen f�r kansliet ska vara, el-
ler ha varit, ordinarie domare eller ha liknande yrkeserfarenhet och kom-
petens.

Domarn�mndens handl�ggning

6 �

N�mnden ska p� l�mpligt s�tt informera om en ledig anst�llning som

ordinarie domare.

7 �

Den som vill ans�ka om en ledig anst�llning ska l�mna in en skriftlig

ans�kan till n�mnden.

D�rut�ver f�r en generell intresseanm�lan f�r anst�llningar som anges i

1 � g�ras till n�mnden.

8 �

En f�retr�dare f�r Domstolsverket f�r n�rvara och yttra sig vid n�mn-

dens sammantr�den.

9 �

N�mndens f�rslag till regeringen ska motiveras.

�verklagande

10 �

N�mndens f�rslag i �renden om utn�mning f�r inte �verklagas.

Regeringens handl�ggning

11 �

Regeringen �r inte bunden av n�mndens f�rslag. Innan regeringen ut-

n�mner n�gon som inte har f�reslagits av n�mnden, ska n�mnden f� tillf�lle
att yttra sig �ver honom eller henne.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

TOBIAS BILLSTR�M
(Justitiedepartementet)

;