SFS 2010:1390 Lag om utnämning av ordinarie domare

101390.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om utnämning av ordinarie domare;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag avser utnämning av ordinarie domare. Dessa är

1. justitieråd tillika ordförande, justitieråd tillika avdelningsordförande

och övriga justitieråd i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen,

2. president, lagman samt råd tillika vice ordförande på avdelning och öv-

riga råd i hovrätt och kammarrätt,

3. lagman, chefsrådman och rådman i tingsrätt och förvaltningsrätt,
4. fastighetsråd och miljöråd,
5. ordförande i Marknadsdomstolen,
6. ordförande tillika chef och övriga ordförande i Arbetsdomstolen,
7. patenträttsråd tillika ordförande, patenträttsråd tillika avdelnings-

ordförande, patenträttsråd tillika vice ordförande och övriga patenträttsråd i
Patentbesvärsrätten,

8. ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen.

Domarnämnden

2 §

�renden om utnämning av ordinarie domare ska beredas i en statlig

nämnd (Domarnämnden).

3 §

Nämnden ska lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av

ordinarie domare. Nämnden ska även bedriva ett aktivt och långsiktigt arbete
för att tillgodose rekryteringsbehovet av ordinarie domare.

Regeringen meddelar föreskrifter om andra uppgifter för nämnden.

4 §

Nämnden består av nio ledamöter. Fem ledamöter ska vara, eller ha va-

rit, ordinarie domare. Två ledamöter ska vara jurister verksamma utanför
domstolsväsendet, varav en ska vara advokat. Två ledamöter ska represen-
tera allmänheten. För varje ledamot ska det finnas en personlig ersättare.

Ledamöter och ersättare förordnas för en tid av högst fyra år. Ledamöter

och ersättare som representerar allmänheten väljs av riksdagen. �vriga leda-
möter och ersättare förordnas av regeringen. Ledamöter och ersättare som

1 Prop. 2009/10:181 och 2010/11:24, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

SFS 2010:1390

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

2

SFS 2010:1390

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

ska vara, eller ha varit, ordinarie domare förordnas på förslag av de allmänna
domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna. Ledamöter och ersät-
tare som ska vara jurister verksamma utanför domstolsväsendet förordnas på
förslag av de förvaltningsmyndigheter och organisationer som regeringen
bestämmer.

Nämnden utser inom sig en ordförande och en vice ordförande.

5 § Vid nämnden ska det finnas ett kansli. Chefen för kansliet ska vara, el-
ler ha varit, ordinarie domare eller ha liknande yrkeserfarenhet och kom-
petens.

Domarnämndens handläggning

6 §

Nämnden ska på lämpligt sätt informera om en ledig anställning som

ordinarie domare.

7 §

Den som vill ansöka om en ledig anställning ska lämna in en skriftlig

ansökan till nämnden.

Därutöver får en generell intresseanmälan för anställningar som anges i

1 § göras till nämnden.

8 §

En företrädare för Domstolsverket får närvara och yttra sig vid nämn-

dens sammanträden.

9 §

Nämndens förslag till regeringen ska motiveras.

�verklagande

10 §

Nämndens förslag i ärenden om utnämning får inte överklagas.

Regeringens handläggning

11 §

Regeringen är inte bunden av nämndens förslag. Innan regeringen ut-

nämner någon som inte har föreslagits av nämnden, ska nämnden få tillfälle
att yttra sig över honom eller henne.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

TOBIAS BILLSTR�M
(Justitiedepartementet)