SFS 2010:1391 Lag om ändring i rättegångsbalken

101391.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 3 och 4 §§, 4 kap. 2 § samt

20 kap. 10 § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 §

2

Högsta domstolen ska som första domstol ta upp mål om ansvar eller

enskilt anspråk på grund av brott som i utövningen av anställningen eller
uppdraget begåtts av statsråd, justitieråd, någon av riksdagens ombudsmän,
justitiekanslern, riksåklagaren, domare eller generaladvokat i Europeiska
unionens domstol eller den som utövar något av dessa ämbeten eller av hov-
rättsdomare eller justitiesekreterare i Högsta domstolen.

Högsta domstolen ska vidare som första domstol pröva om justitieråd i

Högsta förvaltningsdomstolen ska skiljas eller avstängas från sin anställning
eller vara skyldig att genomgå läkarundersökning. Högsta domstolen är i öv-
rigt första domstol i mål beträffande vilka detta föreskrivs i lag.

4 §

3

I Högsta domstolen ska det finnas fjorton justitieråd eller det högre

antal som behövs. Justitieråden ska vara lagfarna. De får inte inneha eller ut-
öva något annat ämbete.

Ett av justitieråden ska vara domstolens ordförande.
Högsta domstolen får vara indelad i avdelningar. Om Högsta domstolen är

indelad i avdelningar, är Högsta domstolens ordförande även ordförande på
en avdelning. Ett av de övriga justitieråden är ordförande på annan avdel-
ning.

När ett justitieråd på grund av sjukdom eller därmed jämförlig omständig-

het inte kan tjänstgöra i Högsta domstolen, får den som har avgått med ål-
derspension från sin anställning som justitieråd förordnas att tillfälligt tjänst-
göra som ersättare. Det som i lag eller annan författning föreskrivs om
justitieråd ska även tillämpas på ersättare.

1 Prop. 2009/10:181 och 2010/11:24, bet. 2010/11:JuU3, rskr 2010/11:31.

2 Senaste lydelse 2010:575.

3 Senaste lydelse 2009:344.

SFS 2010:1391

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

2

SFS 2010:1391

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

4 kap.

2 §

4

I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns bestäm-

melser om utnämning av sådana domare som avses i 1 kap. 2 §, 2 kap. 3 §
och 3 kap. 4 §.

20 kap.

10 §

5

Bestämmelserna i 8 och 9 §§ om rätt för målsäganden att väcka åtal

eller överta väckt åtal gäller inte i fråga om brott som i utövningen av an-
ställningen eller uppdraget har begåtts av

1. statsråd,
2. justitieråd,
3. någon av riksdagens ombudsmän eller den som har tjänstgjort i hans el-

ler hennes ställe,

4. någon annan befattningshavare, mot vilken enligt riksdagsordningen el-

ler annan författning endast något av riksdagens utskott eller annat riksdags-
organ är behörigt att besluta om åtal för sådant brott,

5. justitiekanslern eller den som har tjänstgjort i hans eller hennes ställe,

eller

6. domare eller generaladvokat i Europeiska unionens domstol.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 1991:1819.

5 Senaste lydelse 2010:575.