SFS 2010:1394 Lag om ändring i brottsbalken

101394.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 kap. 5 § brottsbalken ska ha föl-

jande lydelse.

20 kap.

5 §

2

Åklagare får, utan hinder av vad som annars är föreskrivet, åtala brott

varigenom arbetstagare hos staten eller hos kommun eller annan som avses i
2 § andra stycket 1–4 har åsidosatt vad som åligger honom eller henne i ut-
övningen av anställningen eller uppdraget.

Utan hinder av bestämmelserna i första stycket ska dock gälla
1. vad som i denna balk föreskrivs om att åtal inte får ske utan förordnan-

de av regeringen eller den regeringen har bemyndigat och

2. vad som i annan lag eller författning är föreskrivet om åtal för gärning,

för vilken straff är föreskrivet endast om den förövas av innehavare av an-
ställning eller uppdrag som avses i första stycket.

Har mutbrott begåtts av någon som inte omfattas av första stycket eller av

2 § andra stycket 8 eller 9 och inte heller är arbetstagare vid Internationella
brottmålsdomstolen, främmande stats minister eller ledamot av främmande
stats lagstiftande församling, får åklagare väcka åtal endast om brottet anges
till åtal av arbets- eller uppdragsgivaren eller om åtal är påkallat från allmän
synpunkt.

Om det inte finns särskilda bestämmelser för ett visst fall, får åklagare åta-

la brott mot sådan tystnadsplikt som gäller till förmån för enskild målsägan-
de endast om denne anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän
synpunkt.

Om åtal för brott som i utövningen av anställningen eller uppdraget be-

gåtts av riksdagsledamot, statsråd, justitieråd eller innehavare av anställning
eller uppdrag hos riksdagen eller dess organ gäller särskilda bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

2 Senaste lydelse 2009:1281.

SFS 2010:1394

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

2

SFS 2010:1394

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Susanne Kaevergaard
(Justitiedepartementet)

;