SFS 2010:1395 Lag om ändring i patentlagen (1967:837)

101395.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patentlagen (1967:837);

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 och 75 §§ patentlagen

(1967:837)

2 ska ha följande lydelse.

27 §

3

�verklagande enligt 26 § görs hos Patentbesvärsrätten inom två må-

nader från beslutets dag.

Ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten får överklagas till Högsta förvalt-

ningsdomstolen inom två månader från beslutets dag. �verklagandet får inte
avse andra patentkrav än sådana som har prövats genom det överklagade be-
slutet. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 35�37 §§ förvalt-
ningsprocesslagen (1971:291) om överklagande av kammarrättens beslut.
Patentbesvärsrättens beslut ska innehålla uppgift om att det krävs särskilt
tillstånd för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen och om de grunder på
vilka ett sådant tillstånd meddelas.

Bestämmelserna i 22 § femte stycket tillämpas på handling som kommer

in till Patentbesvärsrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen.

75 §

4

Andra slutliga beslut av patentmyndigheten än som avses i 26 § samt

beslut enligt 42, 72 eller 73 § får överklagas till Patentbesvärsrätten inom två
månader från beslutets dag.

Ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten får överklagas till Högsta förvalt-

ningsdomstolen inom två månader från beslutets dag. Därvid tillämpas be-
stämmelserna i 35�37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) om överkla-
gande av kammarrättens beslut. Patentbesvärsrättens beslut ska innehålla
uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i Högsta förvaltnings-
domstolen och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

2 Lagen omtryckt 1983:433.

3 Senaste lydelse 1993:1406.

4 Senaste lydelse 1993:1406.

SFS 2010:1395

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010