SFS 2010:1397 Lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)

101397.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485);

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 och 47 §§ mönsterskyddslagen

(1970:485) ska ha följande lydelse.

22 §

2

Ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten enligt 21 § får över-

klagas till Patentbesvärsrätten inom två månader från beslutets dag.

Ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten får överklagas till Högsta förvalt-

ningsdomstolen inom två månader från beslutets dag. Därvid tillämpas be-
stämmelserna i 35–37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) om över-
klagande av kammarrättens beslut. Patentbesvärsrättens beslut ska innehålla
uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i Högsta förvaltnings-
domstolen och om de grunder på vilka sådant tillstånd meddelas.

47 §

3

Andra slutliga beslut av registreringsmyndigheten än som avses i

21 § får överklagas till Patentbesvärsrätten inom två månader från beslutets
dag.

Ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten får överklagas till Högsta förvalt-

ningsdomstolen inom två månader från beslutets dag. Därvid tillämpas be-
stämmelserna i 35–37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) om överklag-
ande av kammarrättens beslut. Patentbesvärsrättens beslut ska innehålla upp-
gift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i Högsta förvaltnings-
domstolen och om de grunder på vilka sådant tillstånd meddelas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

2 Senaste lydelse 1986:1159.

3 Senaste lydelse 1986:1159.

SFS 2010:1397

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010