SFS 2010:1506 Lag om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut

101506.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2006:304) om r�ttspr�vning av <br/>vissa regeringsbeslut;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 25 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 37 �� lagen (2006:304) om r�tts-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">pr�vning av vissa regeringsbeslut ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">H�gsta f�rvaltningsdomstolen pr�var ans�kningar om r�ttspr�vning.</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:506px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">En ans�kan om r�ttspr�vning enligt 1 eller 2 � ska ha kommit in till</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">H�gsta f�rvaltningsdomstolen senast tre m�nader fr�n dagen f�r beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">En ans�kan om r�ttspr�vning enligt 2 a � ska ha kommit in till H�gsta f�r-</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">valtningsdomstolen senast tre veckor fr�n dagen f�r beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Det ska framg� av ans�kan vilken r�ttsregel s�kanden anser att beslutet</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">strider mot och vilka omst�ndigheter som �beropas till st�d f�r detta.</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:632px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringens beslut g�ller �ven om det har gjorts en ans�kan om r�tts-</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">pr�vning. H�gsta f�rvaltningsdomstolen f�r dock best�mma att beslutet tills<br/>vidare inte ska g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:702px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">I ett m�l om r�ttspr�vning enligt 1 � ska H�gsta f�rvaltningsdomstolen</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">h�lla muntlig f�rhandling, om s�kanden beg�r det och det inte �r uppenbart<br/>obeh�vligt.</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:773px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Om H�gsta f�rvaltningsdomstolen finner att regeringens beslut strider</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">mot n�gon r�ttsregel p� det s�tt som s�kanden har angett eller som klart<br/>framg�r av omst�ndigheterna, ska beslutet upph�vas. Detta g�ller dock inte<br/>om det �r uppenbart att felet saknar betydelse f�r avg�randet. H�gsta f�rvalt-<br/>ningsdomstolen ska, om det beh�vs, �terf�rvisa �rendet till regeringen.</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om regeringens beslut inte upph�vs, st�r det fast.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:933px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:968px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:986px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Johan Lundmark<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.</p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2009:1539.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:1506</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2006:304) om r�ttspr�vning av
vissa regeringsbeslut;

utf�rdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 37 �� lagen (2006:304) om r�tts-

pr�vning av vissa regeringsbeslut ska ha f�ljande lydelse.

3 �

H�gsta f�rvaltningsdomstolen pr�var ans�kningar om r�ttspr�vning.

4 �

2

En ans�kan om r�ttspr�vning enligt 1 eller 2 � ska ha kommit in till

H�gsta f�rvaltningsdomstolen senast tre m�nader fr�n dagen f�r beslutet.

En ans�kan om r�ttspr�vning enligt 2 a � ska ha kommit in till H�gsta f�r-

valtningsdomstolen senast tre veckor fr�n dagen f�r beslutet.

Det ska framg� av ans�kan vilken r�ttsregel s�kanden anser att beslutet

strider mot och vilka omst�ndigheter som �beropas till st�d f�r detta.

5 �

Regeringens beslut g�ller �ven om det har gjorts en ans�kan om r�tts-

pr�vning. H�gsta f�rvaltningsdomstolen f�r dock best�mma att beslutet tills
vidare inte ska g�lla.

6 �

I ett m�l om r�ttspr�vning enligt 1 � ska H�gsta f�rvaltningsdomstolen

h�lla muntlig f�rhandling, om s�kanden beg�r det och det inte �r uppenbart
obeh�vligt.

7 �

Om H�gsta f�rvaltningsdomstolen finner att regeringens beslut strider

mot n�gon r�ttsregel p� det s�tt som s�kanden har angett eller som klart
framg�r av omst�ndigheterna, ska beslutet upph�vas. Detta g�ller dock inte
om det �r uppenbart att felet saknar betydelse f�r avg�randet. H�gsta f�rvalt-
ningsdomstolen ska, om det beh�vs, �terf�rvisa �rendet till regeringen.

Om regeringens beslut inte upph�vs, st�r det fast.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

2 Senaste lydelse 2009:1539.

SFS 2010:1506

Utkom fr�n trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;