SFS 2010:1512 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

101512.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i konkurslagen (1987:672);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 7 kap. 19 � konkurslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1987:672) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:487px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rvaltaren ska, oavsett vad som g�ller i fr�ga om bokf�ringsskyl-</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">dighet f�r g�lden�ren, l�pande bokf�ra in- och utbetalningar, om inte god<br/>redovisningssed kr�ver att bokf�ringen sker p� n�got annat s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rvaltaren ska bevara r�kenskapsmaterialet under minst sju �r fr�n ut-</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">g�ngen av det kalender�r d� konkursen avslutades. I �vrigt till�mpas 7 kap.<br/>bokf�ringslagen (1999:1078).</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta stycket medf�r inte n�gon inskr�nkning i den bokf�ringsskyldighet</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">som kan vara s�rskilt f�reskriven f�r att m�jligg�ra kontroll �ver viss verk-<br/>samhet. </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Betr�ffande skyldighet att s�rja f�r underlag f�r deklarations- och upp-</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">giftsskyldighet och f�r kontroll d�rav finns s�rskilda best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">STEN TOLGFORS</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Magnus Medin<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 1999:1095.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1512</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i konkurslagen (1987:672);

utf�rdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 7 kap. 19 � konkurslagen

(1987:672) ska ha f�ljande lydelse.

7 kap.

19 �

2

F�rvaltaren ska, oavsett vad som g�ller i fr�ga om bokf�ringsskyl-

dighet f�r g�lden�ren, l�pande bokf�ra in- och utbetalningar, om inte god
redovisningssed kr�ver att bokf�ringen sker p� n�got annat s�tt.

F�rvaltaren ska bevara r�kenskapsmaterialet under minst sju �r fr�n ut-

g�ngen av det kalender�r d� konkursen avslutades. I �vrigt till�mpas 7 kap.
bokf�ringslagen (1999:1078).

F�rsta stycket medf�r inte n�gon inskr�nkning i den bokf�ringsskyldighet

som kan vara s�rskilt f�reskriven f�r att m�jligg�ra kontroll �ver viss verk-
samhet.

Betr�ffande skyldighet att s�rja f�r underlag f�r deklarations- och upp-

giftsskyldighet och f�r kontroll d�rav finns s�rskilda best�mmelser.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

STEN TOLGFORS

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

2 Senaste lydelse 1999:1095.

SFS 2010:1512

Utkom fr�n trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;