SFS 2010:1512 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

101512.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 19 § konkurslagen

(1987:672) ska ha följande lydelse.

7 kap.

19 §

2

Förvaltaren ska, oavsett vad som gäller i fråga om bokföringsskyl-

dighet för gäldenären, löpande bokföra in- och utbetalningar, om inte god
redovisningssed kräver att bokföringen sker på något annat sätt.

Förvaltaren ska bevara räkenskapsmaterialet under minst sju år från ut-

gången av det kalenderår då konkursen avslutades. I övrigt tillämpas 7 kap.
bokföringslagen (1999:1078).

Första stycket medför inte någon inskränkning i den bokföringsskyldighet

som kan vara särskilt föreskriven för att möjliggöra kontroll över viss verk-
samhet.

Beträffande skyldighet att sörja för underlag för deklarations- och upp-

giftsskyldighet och för kontroll därav finns särskilda bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

2 Senaste lydelse 1999:1095.

SFS 2010:1512

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010