SFS 2010:1518 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

101518.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i merv�rdesskattelagen (1994:200);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 att 1 kap. 2 �, 10 kap. 11 e �, 11 kap.</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">8 � samt 13 kap. 6 och 18 a �� merv�rdesskattelagen (1994:200)</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:545px;white-space:nowrap" class="ft13">3 ska ha f�l-</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">jande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:505px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Skyldig att betala merv�rdesskatt (skattskyldig) �r</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. f�r s�dan oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1, om inte annat f�l-</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">jer av 24 d: den som oms�tter varan eller tj�nsten,</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. f�r oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1 av s�dana tj�nster som</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">avses i 5 kap. 5 �, om den som oms�tter tj�nsten �r en utl�ndsk f�retagare<br/>och f�rv�rvaren �r en n�ringsidkare eller en juridisk person som inte �r n�-<br/>ringsidkare men �r registrerad till merv�rdesskatt h�r: den som f�rv�rvar<br/>tj�nsten, </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10"> 3. f�r oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1 av s�dana varor som av-</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ses i 5 kap. 2 c och 2 d ��, om den som oms�tter varan �r en utl�ndsk f�reta-<br/>gare och f�rv�rvaren �r registrerad till merv�rdesskatt h�r: den som f�rv�r-<br/>var varan, </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10"> 4. f�r s�dan efterf�ljande oms�ttning inom landet som avses i 3 kap.</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">30 b � f�rsta stycket: den till vilken oms�ttningen g�rs, </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10"> 4 a. f�r oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1 mellan n�ringsidkare</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">som �r eller ska vara registrerade till merv�rdesskatt h�r, av guldmaterial el-<br/>ler halvf�rdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar eller av in-<br/>vesteringsguld om den som oms�tter guldet �r skattskyldig enligt 3 kap.<br/>10 b �: den som f�rv�rvar varan, </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10"> 4 b. f�r oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1 av s�dana tj�nster</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">som avses i andra stycket, om skattskyldighet inte f�religger enligt f�rsta<br/>stycket 2 i denna paragraf: den som f�rv�rvar tj�nsten, om denne �r </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10"> en n�ringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillf�lligt tillhandah�l-</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ler s�dana tj�nster, eller </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2010/11:16, bet. 2010/11:SkU13, rskr. 2010/11:44.</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Jfr r�dets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system<br/>f�r merv�rdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s.1, Celex 32006L0112), senast �ndrat<br/>genom r�dets direktiv 2010/66/EU (EUT L 275, 20.10.2010, s. 1, Celex 32010L0066).</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Lagen omtryckt 2000:500.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2010:104.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1518</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1518</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20"> en annan n�ringsidkare som tillhandah�ller en n�ringsidkare som avses i</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rsta strecksatsen s�dana tj�nster,</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4 c. f�r oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1 av vara eller av tj�nst</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">med anknytning till fastighet som avses i 5 kap. 8 �, utom fastighetstj�nst<br/>som avses i 4 b i denna paragraf eller 3 kap. 3 � andra och tredje styckena,<br/>om den som oms�tter varan eller tj�nsten �r en utl�ndsk f�retagare och f�r-<br/>v�rvaren �r registrerad till merv�rdesskatt h�r: den som f�rv�rvar varan eller<br/>tj�nsten, om inte annat f�ljer av 2 d �,</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4 d. f�r oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1 mellan n�ringsidkare</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">som �r eller ska vara registrerade till merv�rdesskatt h�r, om skattskyldighet<br/>inte f�religger enligt f�rsta stycket 2 i denna paragraf, av utsl�ppsr�tter f�r<br/>v�xthusgaser enligt definitionen i artikel 3 i Europaparlamentets och r�dets<br/>direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system f�r handel med<br/>utsl�ppsr�tter f�r v�xthusgaser inom gemenskapen</p> <p style="position:absolute;top:395px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft22">5 vilka kan �verl�tas en-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">ligt artikel 12 i det direktivet, eller av andra enheter som verksamhetsut�va-<br/>re kan anv�nda f�r att f�lja det direktivet: den som f�rv�rvar tj�nsten,</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">5. f�r s�dant f�rv�rv som anges i 1 � f�rsta stycket 2: den som f�rv�rvar</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">varan, och </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26"> 6. f�r import av varor <br/> a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till f�ljd av importen: den som �r</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">skyldig att betala tullen, </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20"> b) om importen avser en gemenskapsvara eller om varan ska f�rtullas i</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">Sverige men inte �r belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att be-<br/>tala tullen om varan hade varit tullbelagd, </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20"> c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat<br/>EG-land till f�ljd av att ett s�dant enhetstillst�nd som avses i 4 kap. 24 � an-<br/>dra stycket tullagen (2000:1281) �beropas: innehavaren av tillst�ndet. </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26"> F�rsta stycket 4 b g�ller <br/> 1. s�dana tj�nster avseende fastighet, byggnad eller anl�ggning som kan</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">h�nf�ras till </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">  mark- och grundarbeten, <br/>  bygg- och anl�ggningsarbeten, <br/>  bygginstallationer, <br/>  slutbehandling av byggnader, eller <br/>  uthyrning av bygg- och anl�ggningsmaskiner med f�rare, <br/> 2. byggst�dning, och <br/> 3. uthyrning av arbetskraft f�r s�dana aktiviteter som avses i 1 och 2.<br/> Vid oms�ttning av en vara eller en tj�nst som g�rs inom landet av en n�-</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">ringsidkare som har ett fast etableringsst�lle h�r ska n�ringsidkaren vid till-<br/>l�mpningen av f�rsta stycket likst�llas med en utl�ndsk f�retagare, om om-<br/>s�ttningen g�rs utan medverkan av det svenska etableringsst�llet. </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20"> Med <i>tullskuld</i> och <i>gemenskapsvara</i> f�rst�s detsamma som i r�dets f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">ning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inr�ttandet av en tullko-<br/>dex f�r gemenskapen. </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">S�rskilda best�mmelser om vem som i vissa fall �r skattskyldig finns i</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">6 kap., 9 kap. och 9 c kap.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">5 EUT L 275, 25.10.2003, s. 32 (Celex 32003L0087).</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:1518</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft33">6</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft30">Andra �n utl�ndska f�retagare har r�tt till �terbetalning av ing�ende</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">skatt som avser f�rv�rv eller import som h�nf�r sig till oms�ttning inom lan-<br/>det f�r vilken f�rv�rvaren �r skattskyldig enligt 1 kap. 2 � f�rsta stycket 4 b<br/>eller 4 d om oms�ttningen �r skattepliktig eller medf�r �terbetalningsr�tt en-<br/>ligt 11 eller 12 �.</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>11 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:335px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft33">7</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">Fakturor som utf�rdas i enlighet med 1 eller 7 � ska, om inte annat f�l-</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">jer av 9 �, inneh�lla f�ljande uppgifter: </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">1. datum f�r utf�rdandet, <br/>2. ett l�pnummer baserat p� en eller flera serier, som ensamt identifierar</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">fakturan, </p> <p style="position:absolute;top:423px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">3. s�ljarens registreringsnummer till merv�rdesskatt under vilket varorna</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">eller tj�nsterna har omsatts, </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">4. kundens registreringsnummer till merv�rdesskatt under vilket han f�r-</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">v�rvat varorna eller tj�nsterna, om han �r skattskyldig f�r f�rv�rvet av va-<br/>rorna eller tj�nsterna eller det �r fr�ga om en gemenskapsintern varuf�rs�lj-<br/>ning enligt 3 kap. 30 a eller 30 b �, </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">5. s�ljarens och k�parens namn och adress, <br/>6. de omsatta varornas m�ngd och art eller de omsatta tj�nsternas omfatt-</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ning och art, </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">7. datum d� oms�ttningen av varorna eller tj�nsterna utf�rts eller slutf�rts</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">eller det datum d� s�dan f�rskotts- eller a conto-betalning som avses i 3 � er-<br/>lagts, om ett s�dant datum kan fastst�llas och det skiljer sig fr�n datumet f�r<br/>fakturans utf�rdande, </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">8. beskattningsunderlaget f�r varje skattesats eller undantag, enhetspriset</p> <p style="position:absolute;top:671px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">exklusive skatt enligt denna lag, samt eventuell prisneds�ttning eller rabatt<br/>om dessa inte �r inkluderade i enhetspriset, </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">9. till�mpad merv�rdesskattesats, <br/>10. det merv�rdesskattebelopp som ska betalas, s�vida inte en s�rskild</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ordning till�mpas f�r vilken denna lag utesluter en s�dan uppgift,</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">11. vid befrielse fr�n skatt eller n�r k�paren i enlighet med 1 kap. 2 � f�r-</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">sta stycket 2, 3, 4, 4 a, 4 b, 4 c, 4 d eller 5 �r skyldig att betala merv�rdes-<br/>skatt, en h�nvisning till </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">a) den relevanta best�mmelsen i denna lag, <br/>b) den relevanta best�mmelsen i r�dets direktiv 2006/112/EG av den</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">28 november 2006 om ett gemensamt system f�r merv�rdesskatt, eller </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">c) en annan uppgift om att oms�ttningen �r skattebefriad eller att k�paren</p> <p style="position:absolute;top:882px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">�r skyldig att betala merv�rdesskatt, </p> <p style="position:absolute;top:900px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">12. vid leverans av ett nytt transportmedel till ett annat EG-land, de upp-</p> <p style="position:absolute;top:918px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">gifter i 1 kap. 13 a � som avg�r att varan ska h�nf�ras till ett s�dant trans-<br/>portmedel, </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">13. vid till�mpning av vinstmarginalsystemet i 9 a kap. eller 9 b kap., en</p> <p style="position:absolute;top:971px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">h�nvisning till </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">a) dessa best�mmelser, </p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">6 Senaste lydelse 2006:1031.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">7 Senaste lydelse 2007:1376.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2010:1518</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft42">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft42">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">b) artikel 313, 326 eller 333 respektive artikel 306 i r�dets direktiv 2006/</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">112/EG, eller </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">c) en annan uppgift om att vinstmarginalsystemet till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>13 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:272px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft42">8</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft40">Om inget annat f�ljer av 715 ��, ska utg�ende skatt redovisas f�r den</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">redovisningsperiod under vilken</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">1. den som enligt 1 kap. 2 � f�rsta stycket 1 oms�tter en vara eller en tj�nst</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">enligt god redovisningssed har bokf�rt eller borde ha bokf�rt oms�ttningen,</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">2. den som enligt 1 kap. 2 � f�rsta stycket 24 d �r skattskyldig f�r f�rv�rv</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">av en vara eller en tj�nst enligt god redovisningssed har bokf�rt eller borde<br/>ha bokf�rt f�rv�rvet, eller</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft40">3. den som anges i 1 eller 2 har tagit emot eller l�mnat f�rskotts- eller</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">a conto-betalning.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>18 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:452px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft42">9</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft40">Ing�ende skatt som h�nf�r sig till oms�ttning f�r vilken f�rv�rva-</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">ren �r skattskyldig enligt 1 kap. 2 � f�rsta stycket 24 d ska, om den utg�en-<br/>de skatten redovisas enligt 8 �, tas upp f�r den redovisningsperiod f�r vilken<br/>den utg�ende skatten ska redovisas enligt 8 �.</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft46">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i fr�ga om merv�rdesskatt f�r vil-</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">ken skattskyldighet intr�tt f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft46">Eva Posjnov<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">8 Senaste lydelse 2006:1031.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">9 Senaste lydelse 2006:1031.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i merv�rdesskattelagen (1994:200);

utf�rdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 att 1 kap. 2 �, 10 kap. 11 e �, 11 kap.

8 � samt 13 kap. 6 och 18 a �� merv�rdesskattelagen (1994:200)

3 ska ha f�l-

jande lydelse.

1 kap.

2 �

4

Skyldig att betala merv�rdesskatt (skattskyldig) �r

1. f�r s�dan oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1, om inte annat f�l-

jer av 24 d: den som oms�tter varan eller tj�nsten,

2. f�r oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1 av s�dana tj�nster som

avses i 5 kap. 5 �, om den som oms�tter tj�nsten �r en utl�ndsk f�retagare
och f�rv�rvaren �r en n�ringsidkare eller en juridisk person som inte �r n�-
ringsidkare men �r registrerad till merv�rdesskatt h�r: den som f�rv�rvar
tj�nsten,

3. f�r oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1 av s�dana varor som av-

ses i 5 kap. 2 c och 2 d ��, om den som oms�tter varan �r en utl�ndsk f�reta-
gare och f�rv�rvaren �r registrerad till merv�rdesskatt h�r: den som f�rv�r-
var varan,

4. f�r s�dan efterf�ljande oms�ttning inom landet som avses i 3 kap.

30 b � f�rsta stycket: den till vilken oms�ttningen g�rs,

4 a. f�r oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1 mellan n�ringsidkare

som �r eller ska vara registrerade till merv�rdesskatt h�r, av guldmaterial el-
ler halvf�rdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar eller av in-
vesteringsguld om den som oms�tter guldet �r skattskyldig enligt 3 kap.
10 b �: den som f�rv�rvar varan,

4 b. f�r oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1 av s�dana tj�nster

som avses i andra stycket, om skattskyldighet inte f�religger enligt f�rsta
stycket 2 i denna paragraf: den som f�rv�rvar tj�nsten, om denne �r

 en n�ringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillf�lligt tillhandah�l-

ler s�dana tj�nster, eller

1 Prop. 2010/11:16, bet. 2010/11:SkU13, rskr. 2010/11:44.

2 Jfr r�dets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system
f�r merv�rdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s.1, Celex 32006L0112), senast �ndrat
genom r�dets direktiv 2010/66/EU (EUT L 275, 20.10.2010, s. 1, Celex 32010L0066).

3 Lagen omtryckt 2000:500.

4 Senaste lydelse 2010:104.

SFS 2010:1518

Utkom fr�n trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1518

 en annan n�ringsidkare som tillhandah�ller en n�ringsidkare som avses i

f�rsta strecksatsen s�dana tj�nster,

4 c. f�r oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1 av vara eller av tj�nst

med anknytning till fastighet som avses i 5 kap. 8 �, utom fastighetstj�nst
som avses i 4 b i denna paragraf eller 3 kap. 3 � andra och tredje styckena,
om den som oms�tter varan eller tj�nsten �r en utl�ndsk f�retagare och f�r-
v�rvaren �r registrerad till merv�rdesskatt h�r: den som f�rv�rvar varan eller
tj�nsten, om inte annat f�ljer av 2 d �,

4 d. f�r oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1 mellan n�ringsidkare

som �r eller ska vara registrerade till merv�rdesskatt h�r, om skattskyldighet
inte f�religger enligt f�rsta stycket 2 i denna paragraf, av utsl�ppsr�tter f�r
v�xthusgaser enligt definitionen i artikel 3 i Europaparlamentets och r�dets
direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system f�r handel med
utsl�ppsr�tter f�r v�xthusgaser inom gemenskapen

5 vilka kan �verl�tas en-

ligt artikel 12 i det direktivet, eller av andra enheter som verksamhetsut�va-
re kan anv�nda f�r att f�lja det direktivet: den som f�rv�rvar tj�nsten,

5. f�r s�dant f�rv�rv som anges i 1 � f�rsta stycket 2: den som f�rv�rvar

varan, och

6. f�r import av varor
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till f�ljd av importen: den som �r

skyldig att betala tullen,

b) om importen avser en gemenskapsvara eller om varan ska f�rtullas i

Sverige men inte �r belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att be-
tala tullen om varan hade varit tullbelagd,

c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat
EG-land till f�ljd av att ett s�dant enhetstillst�nd som avses i 4 kap. 24 � an-
dra stycket tullagen (2000:1281) �beropas: innehavaren av tillst�ndet.

F�rsta stycket 4 b g�ller
1. s�dana tj�nster avseende fastighet, byggnad eller anl�ggning som kan

h�nf�ras till

 mark- och grundarbeten,
 bygg- och anl�ggningsarbeten,
 bygginstallationer,
 slutbehandling av byggnader, eller
 uthyrning av bygg- och anl�ggningsmaskiner med f�rare,
2. byggst�dning, och
3. uthyrning av arbetskraft f�r s�dana aktiviteter som avses i 1 och 2.
Vid oms�ttning av en vara eller en tj�nst som g�rs inom landet av en n�-

ringsidkare som har ett fast etableringsst�lle h�r ska n�ringsidkaren vid till-
l�mpningen av f�rsta stycket likst�llas med en utl�ndsk f�retagare, om om-
s�ttningen g�rs utan medverkan av det svenska etableringsst�llet.

Med tullskuld och gemenskapsvara f�rst�s detsamma som i r�dets f�rord-

ning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inr�ttandet av en tullko-
dex f�r gemenskapen.

S�rskilda best�mmelser om vem som i vissa fall �r skattskyldig finns i

6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

5 EUT L 275, 25.10.2003, s. 32 (Celex 32003L0087).

background image

3

SFS 2010:1518

10 kap.

11 e �

6

Andra �n utl�ndska f�retagare har r�tt till �terbetalning av ing�ende

skatt som avser f�rv�rv eller import som h�nf�r sig till oms�ttning inom lan-
det f�r vilken f�rv�rvaren �r skattskyldig enligt 1 kap. 2 � f�rsta stycket 4 b
eller 4 d om oms�ttningen �r skattepliktig eller medf�r �terbetalningsr�tt en-
ligt 11 eller 12 �.

11 kap.

8 �

7

Fakturor som utf�rdas i enlighet med 1 eller 7 � ska, om inte annat f�l-

jer av 9 �, inneh�lla f�ljande uppgifter:

1. datum f�r utf�rdandet,
2. ett l�pnummer baserat p� en eller flera serier, som ensamt identifierar

fakturan,

3. s�ljarens registreringsnummer till merv�rdesskatt under vilket varorna

eller tj�nsterna har omsatts,

4. kundens registreringsnummer till merv�rdesskatt under vilket han f�r-

v�rvat varorna eller tj�nsterna, om han �r skattskyldig f�r f�rv�rvet av va-
rorna eller tj�nsterna eller det �r fr�ga om en gemenskapsintern varuf�rs�lj-
ning enligt 3 kap. 30 a eller 30 b �,

5. s�ljarens och k�parens namn och adress,
6. de omsatta varornas m�ngd och art eller de omsatta tj�nsternas omfatt-

ning och art,

7. datum d� oms�ttningen av varorna eller tj�nsterna utf�rts eller slutf�rts

eller det datum d� s�dan f�rskotts- eller a conto-betalning som avses i 3 � er-
lagts, om ett s�dant datum kan fastst�llas och det skiljer sig fr�n datumet f�r
fakturans utf�rdande,

8. beskattningsunderlaget f�r varje skattesats eller undantag, enhetspriset

exklusive skatt enligt denna lag, samt eventuell prisneds�ttning eller rabatt
om dessa inte �r inkluderade i enhetspriset,

9. till�mpad merv�rdesskattesats,
10. det merv�rdesskattebelopp som ska betalas, s�vida inte en s�rskild

ordning till�mpas f�r vilken denna lag utesluter en s�dan uppgift,

11. vid befrielse fr�n skatt eller n�r k�paren i enlighet med 1 kap. 2 � f�r-

sta stycket 2, 3, 4, 4 a, 4 b, 4 c, 4 d eller 5 �r skyldig att betala merv�rdes-
skatt, en h�nvisning till

a) den relevanta best�mmelsen i denna lag,
b) den relevanta best�mmelsen i r�dets direktiv 2006/112/EG av den

28 november 2006 om ett gemensamt system f�r merv�rdesskatt, eller

c) en annan uppgift om att oms�ttningen �r skattebefriad eller att k�paren

�r skyldig att betala merv�rdesskatt,

12. vid leverans av ett nytt transportmedel till ett annat EG-land, de upp-

gifter i 1 kap. 13 a � som avg�r att varan ska h�nf�ras till ett s�dant trans-
portmedel,

13. vid till�mpning av vinstmarginalsystemet i 9 a kap. eller 9 b kap., en

h�nvisning till

a) dessa best�mmelser,

6 Senaste lydelse 2006:1031.

7 Senaste lydelse 2007:1376.

background image

4

SFS 2010:1518

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

b) artikel 313, 326 eller 333 respektive artikel 306 i r�dets direktiv 2006/

112/EG, eller

c) en annan uppgift om att vinstmarginalsystemet till�mpas.

13 kap.

6 �

8

Om inget annat f�ljer av 715 ��, ska utg�ende skatt redovisas f�r den

redovisningsperiod under vilken

1. den som enligt 1 kap. 2 � f�rsta stycket 1 oms�tter en vara eller en tj�nst

enligt god redovisningssed har bokf�rt eller borde ha bokf�rt oms�ttningen,

2. den som enligt 1 kap. 2 � f�rsta stycket 24 d �r skattskyldig f�r f�rv�rv

av en vara eller en tj�nst enligt god redovisningssed har bokf�rt eller borde
ha bokf�rt f�rv�rvet, eller

3. den som anges i 1 eller 2 har tagit emot eller l�mnat f�rskotts- eller

a conto-betalning.

18 a �

9

Ing�ende skatt som h�nf�r sig till oms�ttning f�r vilken f�rv�rva-

ren �r skattskyldig enligt 1 kap. 2 � f�rsta stycket 24 d ska, om den utg�en-
de skatten redovisas enligt 8 �, tas upp f�r den redovisningsperiod f�r vilken
den utg�ende skatten ska redovisas enligt 8 �.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i fr�ga om merv�rdesskatt f�r vil-

ken skattskyldighet intr�tt f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

8 Senaste lydelse 2006:1031.

9 Senaste lydelse 2006:1031.

;