SFS 2010:1519 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

101519.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 kap. 8 § mervärdesskattelagen

(1994:200)

2 ska ha följande lydelse.

13 kap.

8 §

3

Den utgående skatten får redovisas för den redovisningsperiod under

vilken betalning tas emot kontant eller på annat sätt kommer den skattskyl-
dige tillgodo, om värdet av den skattskyldiges sammanlagda årliga omsätt-
ning här i landet normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor.

Den utgående skatten för samtliga fordringar som är obetalda vid beskatt-

ningsårets utgång ska dock alltid redovisas för den redovisningsperiod under
vilken beskattningsåret går ut.

Första stycket gäller inte företag som omfattas av lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. Inte heller gäller första
stycket finansiella holdingföretag som ska upprätta koncernredovisning en-
ligt någon av de nämnda lagarna.

Första–tredje styckena gäller också för den som är skattskyldig enligt

1 kap. 2 § första stycket 2–4 d.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om mervärdesskatt för vilken skattskyl-

dighet inträtt före ikraftträdandet.

3. Skattskyldiga som före ikraftträdandet redovisar mervärdesskatt enligt

de allmänna bestämmelserna i 13 kap. 6 § får vid ikraftträdandet gå över till
att tillämpa de nya bestämmelserna i 13 kap. 8 § utan att dispens inhämtats
enligt 13 kap. 8 a §. De skattskyldiga ska dock enligt 13 kap. 3 § skattebetal-
ningslagen (1997:483) underrätta Skatteverket om att ett sådant byte av prin-
cip för redovisning av skatt har skett.

1 Prop. 2010/11:16 och prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:SkU13, rskr. 2010/11:43 och
rskr. 2010/11:44.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2006:1031 (jfr 2006:1293).

SFS 2010:1519

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1519

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

;