SFS 2010:1520 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

101520.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1994:1563) om to-

baksskatt

dels att 1 b–1 d, 2, 8 och 35 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 42 §, samt närmast före 42 §

en ny rubrik av följande lydelse.

1 b §

3

Med cigarrer och cigariller avses, om de kan rökas som de är och

med hänsyn till sina egenskaper uteslutande är avsedda att rökas som de är,

1. tobaksrullar med ett yttre täckblad av naturtobak,
2. tobaksrullar fyllda med en riven blandning och med ett yttre täckblad

som har cigarrers normala färg, gjort av homogeniserad tobak, om

a) det yttre täckbladet täcker produkten helt och i förekommande fall in-

kluderar filtret men, i fråga om cigarrer med munstycke, inte munstycket,

b) styckevikten utan filter eller munstycke är minst 2,3 gram och högst

10 gram, och

c) omkretsen är minst 34 millimeter på minst en tredjedel av längden.

1 c §

4

Med röktobak avses

1. tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till

kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning,

2. tobaksavfall som går att röka, bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och

inte omfattas av 1 a eller 1 b §.

Med tobaksavfall i första stycket avses rester av tobaksblad och biproduk-

ter från bearbetning av tobak eller framställning av tobaksprodukter.

1 d §

5

Produkter som delvis består av andra ämnen än tobak men som i öv-

rigt uppfyller kriterierna i 1 b § behandlas som cigarrer och cigariller.

1 Prop. 2010/11:13, bet. 2010/11:SkU11, rskr. 2010/11:42.

2 Jfr rådets direktiv 2010/12/EU av den 16 februari 2010 om ändring av direktiven
92/79/EEG, 92/80/EEG och 95/59/EG när det gäller strukturer och skattesatser i fråga
om punktbeskattning av tobaksvaror samt av direktiv 2008/118/EG (EUT L 50,
27.2.2010, s. 1, Celex 32010L0012).

3 Senaste lydelse 2002:419.

4 Senaste lydelse 2001:516.

5 Senaste lydelse 2001:516.

SFS 2010:1520

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1520

2 §

6

Skatt på cigaretter tas ut med 1,27 kronor per styck och 1 procent av

detaljhandelspriset. Tillverkaren eller hans representant eller, i fråga om ci-
garetter som importeras från tredje land, importören ska senast den 31 janu-
ari varje år till Skatteverket lämna uppgifter om försäljningen av cigaretter i
de olika priskategorierna för det föregående kalenderåret. Senast den 15 fe-
bruari samma år som Skatteverket mottagit uppgifterna ska verket lämna
dessa till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger

8 centimeter men inte 11 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten
längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 3 centimeter som en cigarett.

För kalenderåret 2012 och efterföljande kalenderår ska den i första stycket

angivna styckeskatten räknas om enligt 42 §.

8 §

7

Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 12 öre per

styck. Skatt på röktobak tas ut med 1 560 kronor per kilogram.

För kalenderåret 2012 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket

angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §.

35 §

8

Skatt på snus tas ut med 336 kronor per kilogram och på tuggtobak

med 402 kronor per kilogram.

För kalenderåret 2012 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket

angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §.

Skatteomräkning

42 §

9

För kalenderåret 2012 och efterföljande kalenderår ska skatten för de

tobaksvaror som anges i 2, 8 och 35 §§ tas ut med belopp som efter en årlig
omräkning motsvarar de i paragraferna angivna skattebeloppen multiplice-
rade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan
det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen av-
ser och prisläget i juni 2010. När det gäller skatt på cigaretter enligt 2 § ska
omräkningen endast avse styckeskatten. Beloppen avrundas till hela kronor
och ören.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skat-

tebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Monica Falck
(Finansdepartementet)

6 Senaste lydelse 2007:1385.

7 Senaste lydelse 2007:1385.

8 Senaste lydelse 2007:1385.

9 Tidigare 42 § upphävd genom 1998:596.