SFS 2010:1527 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

101527.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker;</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 a kap. 28 � lagen (1995:1570)</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">om medlemsbanker ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 a kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:487px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ett europakooperativ flyttar sitt s�te, ska lednings- eller f�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ningsorganet uppr�tta ett s�rskilt bokslut. Det s�rskilda bokslutet ska omfatta<br/>den tid f�r vilken �rsredovisning inte tidigare har uppr�ttats fram till den dag<br/>d� flyttningen av s�te har f�tt verkan enligt artikel 7.10 i SCE-f�rordningen.</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en medlemsbank deltar i bildandet av ett europakooperativ genom fu-</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">sion enligt artikel 19 i SCE-f�rordningen och europakooperativet f�r s�te i<br/>en annan stat �n Sverige, ska styrelsen f�r medlemsbanken uppr�tta ett s�r-<br/>skilt bokslut. Det s�rskilda bokslutet ska omfatta den tid f�r vilken �rsredo-<br/>visning inte tidigare har uppr�ttats fram till den dag d� europakooperativet<br/>registreras enligt artikel 11.1 i SCE-f�rordningen.</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r det s�rskilda bokslutet enligt f�rsta och andra styckena g�ller best�m-</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">melserna om �rsbokslut i 6 kap. 4, 5 och 8 �� bokf�ringslagen (1999:1078).<br/>Bokslutet ska ges in till Bolagsverket inom en m�nad fr�n utg�ngen av den<br/>period som bokslutet omfattar.</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Mats Walberg<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2006:608.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1527</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker;

utf�rdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 a kap. 28 � lagen (1995:1570)

om medlemsbanker ska ha f�ljande lydelse.

1 a kap.

28 �

2

Om ett europakooperativ flyttar sitt s�te, ska lednings- eller f�rvalt-

ningsorganet uppr�tta ett s�rskilt bokslut. Det s�rskilda bokslutet ska omfatta
den tid f�r vilken �rsredovisning inte tidigare har uppr�ttats fram till den dag
d� flyttningen av s�te har f�tt verkan enligt artikel 7.10 i SCE-f�rordningen.

Om en medlemsbank deltar i bildandet av ett europakooperativ genom fu-

sion enligt artikel 19 i SCE-f�rordningen och europakooperativet f�r s�te i
en annan stat �n Sverige, ska styrelsen f�r medlemsbanken uppr�tta ett s�r-
skilt bokslut. Det s�rskilda bokslutet ska omfatta den tid f�r vilken �rsredo-
visning inte tidigare har uppr�ttats fram till den dag d� europakooperativet
registreras enligt artikel 11.1 i SCE-f�rordningen.

F�r det s�rskilda bokslutet enligt f�rsta och andra styckena g�ller best�m-

melserna om �rsbokslut i 6 kap. 4, 5 och 8 �� bokf�ringslagen (1999:1078).
Bokslutet ska ges in till Bolagsverket inom en m�nad fr�n utg�ngen av den
period som bokslutet omfattar.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

2 Senaste lydelse 2006:608.

SFS 2010:1527

Utkom fr�n trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;