SFS 2010:1528 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

101528.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 kap. 2 §, 17 kap. 2, 4 a och

24 §§ samt 18 kap. 7 och 13 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)

2 ska ha föl-

jande lydelse.

14 kap.

2 §

Resultatet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder.

Vid beräkningen av resultatet ska inkomster tas upp som intäkt och utgif-

ter dras av som kostnad det beskattningsår som de hänför sig till enligt god
redovisningssed, om inte något annat är särskilt föreskrivet i lag. Detta gäller
även skattskyldiga som inte är bokföringsskyldiga.

Om en enskild näringsidkare upprättar ett förenklat årsbokslut enligt

6 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078), ska vid beräkningen av resultatet
inkomster tas upp som intäkt och utgifter dras av som kostnad det beskatt-
ningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed, om inte något
annat är särskilt föreskrivet i lag, även om detta strider mot bokförings-
mässiga grunder. För räntor gäller detta dock endast om de sammanlagda
ränteinkomsterna eller de sammanlagda ränteutgifterna uppgår till högst
5 000 kronor.

17 kap.

2 §

Med anskaffningsvärde, nettoförsäljningsvärde och återanskaffnings-

värde avses i detta kapitel detsamma som i 4 kap. 9 § andra–fjärde styckena
årsredovisningslagen (1995:1554) eller i förekommande fall 4 kap. 5 § lagen
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller
4 kap. 4 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Med verkligt värde avses i detta kapitel detsamma som i 4 kap. 14 a § an-

dra stycket årsredovisningslagen.

Om en enskild näringsidkare upprättar ett förenklat årsbokslut enligt

6 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078), avses med anskaffningsvärde det
värde som följer av god redovisningssed.

1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2010:1528

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1528

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

4 a §

Om en enskild näringsidkare upprättar ett förenklat årsbokslut enligt

6 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078), behöver något värde på lagertill-
gångarna inte tas upp om lagrets sammanlagda värde uppgår till högst 5 000
kronor.

24 §

Inkomsten av de pågående arbetena ska beräknas för

– arbeten på löpande räkning enligt 26, 31 och 32 §§, och
– arbeten till fast pris enligt 27–32 §§.
En enskild näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut enligt

6 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078) får tillämpa bestämmelserna om ar-
beten som utförs på löpande räkning även på arbeten som utförs till fast pris.

18 kap.

7 §

Anskaffningsvärdet för inventarier är utgiften för förvärvet om de för-

värvas genom köp, byte, egen tillverkning eller på liknande sätt. Om inven-
tarierna förvärvas på annat sätt, anses marknadsvärdet vid förvärvet som an-
skaffningsvärde.

Om en enskild näringsidkare upprättar ett förenklat årsbokslut enligt

6 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078), avses med anskaffningsvärde det
värde som följer av god redovisningssed.

13 §

Värdeminskningsavdrag får för ett visst beskattningsår göras vid rä-

kenskapsenlig avskrivning med högst 30 procent och vid restvärdesav-
skrivning med högst 25 procent per år av avskrivningsunderlaget. Om av-
skrivningsunderlaget uppgår till högst 5 000 kronor, får en enskild närings-
idkare som upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 6 § bok-
föringslagen (1999:1078) i stället göra värdeminskningsavdrag med ett
belopp som motsvarar hela avskrivningsunderlaget.

Avskrivningsunderlaget består av följande:
1. värdet på inventarierna vid det föregående beskattningsårets utgång
– vid räkenskapsenlig avskrivning värdet enligt balansräkningen, och
– vid restvärdesavskrivning det skattemässiga värdet,
2. ökat med anskaffningsvärdet på sådana inventarier som anskaffats un-

der beskattningsåret och som vid utgången av detta fortfarande tillhör nä-
ringsverksamheten,

3. minskat med avdrag enligt 15 och 16 §§.
Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader, ska värde-

minskningsavdraget justeras i motsvarande mån.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Linda Haggren
(Finansdepartementet)